Skriftlig beretning marts 2018

Skriftlig Beretning til generalforsamling i Agdrupparken 2018

Bestyrelsen
Kort efter generalforsamlingen 2017 valgte Jens Andersen at træde ud af bestyrelsen og i stedet indtrådte 1. suppleanten Jytte Vestergaard.
Der har været afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder. Der ud over har der været afholdt møder for planlægning af forskellige arrangementer. Der har i årets løb været afholdt standerhejsning, Sct. Hans, 2 spis sammen aftner, banko, bowling, præmiefest, og julehyggedag.
Kaj, Dorthe, Jens A., Svend og Birte deltog i foråret i jurakursus. I efteråret deltog Jens Jakob, Bo, Kaj og Birte i Vurderingskursus, desuden deltog Dorthe (valgt til vurderingsmand for Vendsyssel Kreds). Hele bestyrelsen deltog i Repræsentantskabsmødet i foråret.

Kommunikation til medlemmerne
Vi har fået ny hjemmeside, udbyderen, som vi hidtil har benyttet, lukkede ned fra januar 2018. Den nye hjemmeside har adressen www.agdrupparken.dk det vil være her, at alle vigtige oplysninger vil kunne findes. Som man nok har bemærket er der oprettet en mailadresse til foreningen, agdrup9700@gmail.com, Desuden har foreningen nu sit eget tlf. nr. 4295 3937, det er fremover den mailadresse, og det tlf. nr., der benyttes ved henvendelse vedr. Agdrupparken.

Fællesforsikring
Det har været en sej omgang, at få fællesforsikringen helt på skinner. Først var det svært at få samling på, hvem der ville være med. Da vi endelig fik os tilmeldt, holdt vores kontakt hos forsikringsselskabet ferie, og derefter gik der lang tid, inden sagen blev gjort færdig. Der er nu tilmeldt 24 kolonihavehuse, og fra 1. april kommer der 2-3 haver mere. Det kan stadig nås at være med fra 1. april. Ifølge foreningens vedtægter skal alle kolonihavehuse være forsikrede. Bestyrelsen har bedt alle om dokumentation for, at alle er forsikrede, men der mangler endnu svar fra enkelte have lejere. Håber de sidste snarest muligt giver tilbagemelding. Vi skal ikke bruge jeres policenumre til noget, men blot have sikkerhed for, at alle har forsikret deres hus.

Foreningens haver.
Foreningen har solgt 2 grunde med hus, Susåvej 20 og Susåvej 28. Der er i 2017 overdraget 13 huse til nye lejere. Velkommen til de mange nye folk.
Der er lagt mange arbejdstimer på Kongeåvej 13, dels med at rydde op, og desuden har en have-lejer gennemfræset hele haven flere gange, så haven nu er renset og klar til græs-såning eller kartofler, eller allerbedst, at blive solgt. På Susåvej 18 er der plantet ny hæk, og det er planen at købe et læs muldjord til at fylde på, så den kan være klar til salg eller til græs-såning.
En af vore have-lejere vedligeholder ”gårdspladsen” og blomsterkummerne ved Klubhuset. En anden snupper jævnligt plæneklipperen og tager de totter, som den store græsklipper ikke tager. Andre har taget et nap, hvor der har været behov. Tak for det. Det er bare så dejligt.
Det har i 2017 været ret frustrerende at se, så mange misligholdte og u-klippede hække. På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at man kunne nøjes med en årlig klipning. Ifølge lokalplanen er bestemmelsen følgende:
”3.7. Hegn må kun etableres som levende hegn og maksimalt gives en højde på
1,70 m i “naboskel” . Der skal overalt anvendes samme hække.
3 .8 Der må ikke opføres plankeværk, stakit eller lignende.”
Hvis man nøjes med den ene klipning, skal hækken klippes ret meget ned.
Det er ikke rart at være nabo med en misligholdt have og hæk, derfor overvejer bestyrelsen i den kommende sæson, at opkræve bøder og i værste fald at gøre brug af vedtægtens § 8 stk. 2, som giver mulighed for, at få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulent, som kan fastslå, om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt, og efterfølgende endvidere sætte en gartner til at vedligeholde haven. Begge dele på have lejerens regning.

Gulvet i Laden
Der har i mange år været talt om, at få gulvet gjort i stand, men intet er sket. Så nu følte vi, at der måtte gøres noget, men vi havde ikke budgetteret med udgifter til det. Vi vurderede så, at vi kunne tage pengene fra Aktivitetskontoen. Pris ca. 17.000 kr.

Opvaskemaskine.
Der er nogle, der efterhånden har brugt mange timer på at vaske op i Klubhuset. Vi havde en forholdsvis ny almindelig husholdnings-opvaskemaskine, men den tog lang tid med en opvask, glassene og bestikket var ikke vasket rent. Mange større selskaber blev afholdt, så det blev mere og mere et problem med den opvaskemaskine. Derfor voksede ønsket om en industriopvaskemaskine mere og mere, og det endte med, at vi sprang ud i det, og købte en brugt industriopvaskemaskine. Vi havde nok ikke på forhånd forestillet os, hvor meget ekstra, der skal til før den kører. Men den vasker op som en drøm. Vi er utrolig glade for den investering.

Hyggeren
I Hyggeren er der indkøbt en ny brændeovn, så det nu er muligt at få en god varme i rummet. Pengene er taget fra aktivitetskontoen, da det jo er penge, som bl.a. må bruges til forbedring af klubhuset.

Skuret
Der er lagt rigtig meget arbejde i, at få traktorskuret gjort færdigt. 2 medlemmer har udover arbejdsdagene arbejdet videre i flere dage. Der er isoleret og opsat skabe i det lille rum, men der mangler stadig hylder til opbevaring af teltet og andre større ting.

Stuehuset
Der er meget fugtigt i stuehuset især i kontoret, selv om der nu er lagt isolering over kontoret. Det har hjulpet på fugten i stuen efter, at der er installeret en solarventi, men det er ikke godt for huset, år efter år, at være uopvarmet.

Vandrenovering.
Det var uden tvivl en større og vanskeligere opgave for vores entreprenører at gennemføre projektet med at lægge ny hovevandledning, og etablere målerbrønde ved alle haver. Især, Susåvej voldte problemer, men også Kongeåvej voldte mange problemer ved at udgravninger blev hurtigt fyldt med vand. Der er nået et godt resultat i, at vi i 2013 havde et vandforbrug på 1925 m3. i 2017 var forbruget på 734 m3.
De grønne områder
Der er store problemer med en meget høj grundvandsstand og den megen regn. På Susåvej har vi i forbindelse med vandrenoveringen stødt på et gammelt drænrør, som var stoppet, og derfor har det været nødvendigt at lægge et dræn fra Susåvej ned gennem haven ved Susåvej 19, videre ud til grøften. Der er også problemer med, at søen er ved at gro til med siv og dunhammere, og derfor har vi fået den delvis oprenset, desværre var det for vådt til, at entreprenøren kunne nå hele vejen rundt. Desuden er der nu lagt dræn fra området ved Susåvej nr. 3 og 5 til søen. Herudover har flere have-lejere drænet i egne haver, men det er svært at komme problemet helt til livs.
Der er sat hegn op omkring legepladsen, og for at gøre opmærksom på, at færdsel på legepladsen er på eget ansvar, inden sæsonstart bliver opsat et skilt med oplysning om, at det er færdsel på eget ansvar. I modsat fald skal pladsen årligt godkendes af myndighederne. Pt. lever pladsen ikke op til alle sikkerhedskrav, derfor søger vi om midler til at gøre den tidssvarende og lovlig.
Chefen for Teknik og Miljø har været på besøg, vedrørende de høje træer i læbælterne bag Susåvej og Kongeåvej. Der blev lovet, at der ville ske en udtynding i løbet af vinteren.
Der har også været afholdt et møde med formanden for Naturfredningsforeningen vedrørende vores tilgroede søer og områderne omkring søerne og bækken.

Fondsansøgninger
Der er søgt flere fonde om penge til forskellige formål. Der er søgt penge til legeredskaber, til renovering af søerne og de grønne områder, shelters, opvaskebakke-stativ og opvaskebakker, til bedre toiletfaciliteter, varmepumper og til renovering af Laden. Kun en ansøgning har givet resultat, nemlig Vækstpuljen under SE, øvrige har været afslag. Der fortsættes med at søge, så der forhåbentlig kan sættes gang i renoveringen af Laden. På et byggemøde er det besluttet, at taget skal have første prioritet.

Arbejdsdagene.
Der har været pænt fremmøde ved alle arbejdsdage, og der er udført rigtig mange opgaver. Humøret og arbejdsglæden/fællesskabet har været højt. Flere har taget et ekstra nap efter arbejdsdagene. Sådanne dage udveksles der også både planter og ideer, og måske får man nye venner. Vi må dog erkende, at det er de samme, der hver gang møder flittigt op. Det er skuffende for mange af os, da alle jo har pligt til, at være med til at give en hånd med. Alle har ikke de samme kræfter og helbred til at tage fat, men der er rigtig mange lettere opgaver, som bliver forsømt fordi, der mangler hænder. Det er lige så vigtigt, at der bliver lavet kaffe, bagt en kage og skrællet kartofler, som det er at der bliver renset op i bækken og ordnet veje, kalket hus osv.

Økonomi
Det har været et år med mange økonomiske vurderinger og investeringer. Først har det været omkring investeringen af vandinstallationen i foreningen. Det er godt at være forberedt på, at der kan forekomme uforudsete udgifter, når der igangsættes så stort et projekt. Det kom der også her. At vejene ville blive hårdt belastede, var vi forberedt på, de havde det jo flere steder ikke for godt i forvejen. Derudover viste det sig nødvendigt at foretage en del dræning og oprensning af søen og en del af bækken. På den ekstraordinære generalforsamling i efteråret 2016, blev det vedtaget, at der måtte lånes 360.000 kr. men på trods af de ekstra udgifter til veje og dræning vurderede bestyrelsen, at vi kunne nøjes med at låne 300.000 kr., desuden fik vi tilsagn om, at Kolonihaveforeningen ville kautionere for lånet, hvilket betyder, at den årlige ydelse blev reduceret. Hele projektet med vand, dræning og veje beløber sig til godt 400.000 kr.
Den næste større økonomiske beslutning blev, at få gulvet i Laden renoveret. Her blev pengene taget fra Aktivitetskontoen. Renoveringen af gulvet er måske medvirkende til, at Laden nu bliver mere benyttet, Der var problemer opvaskemaskinen, som gjorde at vi måtte finde en løsning på det. Det endte med, at der blev indkøbt en brugt industriopvaskemaskine. En investering som uden tvivl glæder alle, som benytter køkkenet.
Der burde have været købt mere vejfyld, dels til Kongeåvej, men også til efterfyldning, især på Gudenåvej. Desuden bør der også investeres i en bedre opvarmning i Laden. Begge dele prøver vi at tage højde for i dette års budget.
Ved standerhejsningen sidste forår fik vi skænket 3000 kr. som er overført til henlæggelsens kontoen, desuden er der overført 10.000 kr. til henlæggelseskontoen, så der nu står 25.000 kr. på den konto.
Dødsfald
Desværre har vi siden sidste generalforsamling mistet fem af vore medlemmer. Det drejer sig om Henning Jensen, Susåvej 23, Poul Lifland Kjær, Kongeåvej 4, og Jens Larsen, Kongeåvej 21. Jørgen Jordansens hustru Inger, Gudenåvej 31, og sidst Kurt Nielsen, Lilleåvej 2. Henning, som elskede sin kolonihave og boede her hver sommer sammen med Inge. Poul, der var forholdsvis ny i foreningen, men nød sin have og var i fuld gang med at leve kolonihavelivet. Og Jens, der har bygget det dejligste hus på Kongeåvej, og nu skulle til at nyde de mange timers arbejde. Inger kom af og til med børnebørnene. Vi skal ikke længere se røde el-scoter, næsten dagligt trille en tur gennem området. Vi føler med Inge, Kirsten, Helga, Jørgen og med Kurts familie, som har mistet. Ære være Henning, Poul, Jens’, Inger og Kurts minde.

ÅRET 2017
Sæsonen 2017 har været kølig og våd, der har ikke været mange dage med hygge på terrassen eller ved Hyggeren. Vi har savnet de lune sommeraftner. Men det har været et år, hvor mange har været i gang med nybyggeri og renovering af kolonihavehuset. Der er fældet flere store træer rundt om i haverne, hvilket giver mere lys, ikke blot i egen have, men også i naboens have. Der er tilgroede haver, som er blevet shinet op, og blevet til præmiehaver. Det er med til at gøre Agdrupparken mere attraktiv. Gudenåvej og især Susåvej er blevet gode køreveje. Næste step vil være, at få Kongeåvej med. Det er bestyrelsens håb, at denne aktivitet vil forsætte til glæde og fornøjelse for os alle. Stor TAK til alle jer, der på den ene eller anden måde er med til at holde fællesarealer i orden.
Vi håber på en god sommer i 2018 med rigtig mange gode stunder i haverne og i Klubhuset. Bestyrelsen har besluttet, at Agdrupparken har en stand på forårsmessen i Brønderslevhallen. Her vil der blive slået et slag for salg af de haver, som stadig er til salg, og vi vil reklamere for, at Agdrupparken er et fantastisk område i Brønderslev kommune. Ligeledes vil Agdrupparken slutte op om indsamling til Kræftens bekæmpelse, ved at deltage i Stafet for livet i Rhododendronparken i juni. Håber mange af jer vil være med.
Tak for året 2017 og rigtig god sommer.

Forslag til Generalforsamlingen 2018
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen udvides fra 5 til 7 medlemmer. Dette vil kræve en vedtægtsændring. For at få det vedtaget kræves det, at 2/3 af haverne er repræsenterede på generalforsamlingen. Og at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Begrundelsen for ønsket om, at udvide bestyrelsen er, at der er rigtig mange opgaver, der skal løses i løbet af året. Hvis ikke generalforsamlingen kan gå ind for forslaget, ønsker bestyrelsen at etablere nogle midlertidige udvalg/arbejdsgrupper eller permanente udvalg.