Referat september

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 5. september 2017

Fremmødte: Jimmi og Birte, Jytte indtil pkt. 6. Dorthe indtil pkt. 8, Kaj fra pkt. 4 og resten af mødet.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3 Meddelelser fra forretningsudvalget ved formanden
Udsendt ”opdatering” den 24. aug
Telefon nr. 4295 3937
Mobil Pay nr. 68003, husk altid at bede folk skrive en anmærkning hvad der betales for (øl, kage,
tombola m.m.)
Mail adresse: Agdrup9700@gmail.com
Vores kommende hjemmeside får adressen www.Agdrupparken.dk,
Hvad gør vi med bålet? Der er kontakt til en, som vil flise det, der kan anvendes, resten må vi køre væk
• Jubilæum i Hirtshals og Dronninglund. Birte deltog i begge.
• Skurvogn på nr. 409 er fjernet
• Fødselsdage: Brian er fyldt 50 år.
• På onsdag d.13. september besøg af Husmoderforeningen. Kaffe, boller lagkage og småkager. Birte servicerer og fortæller om foreningen.
• Næste kredsbestyrelsesmøde er i Agdrupparken 17. okt.
4. Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
a. Status vedrørende hæk-syn. Næste hæksyn d. 7. september.
Fra næste år bliver der hæksyn i den 1. uge i måneden.
b. Status vedrørende Grønne områder samt Susåvej 18 og Kongeåvej 13
c. Salg af haver. Susåvej 24 er overdraget til datter Der er følgende haver til salg: nr. 110, 118, 123, 337, 410, 412 og 413.
d. Udlejning: Laden er udlejet den 9. og 30. september
e. Status vedrørende Fondsansøgninger, Desværre afslag fra SE-fonden
f. Den nye hjemmeside Den kommende hjemmeside får adressen www.agdrupparken.dk. Opbygning er startet
g. Andet. Ingen punkter.

5. Evaluering af:
a. Banko. 14-15 fremmødte havde en hyggelig aften
b. Præmiefesten. Fin fest. Ca. 80 deltog. Positive tilkendegivelser.
c. Arbejdsweekenden Mange frivillige begge dage, men mange er de samme, der altid kommer. Der er utilfredsstillende for mange, at så mange undlader at yde noget til fællesskabet. Tror vi bliver nødt til at lytte til de klagerne.

6. Kommende arrangementer:
a. Kræmmermarked. Referat fra aktivitetsarbejdsgruppen 26 stadepladser + tombola og Foreningens + Hybenmarmelade fordelt på 25 kræmmere. Kun enkelte ledige stader om søndagen. Der er sendt pressemeddelelse til radioen, det er lagt på hjemmesiden og det er afleveret til Oplandsavisen og Nordjyske
b. Fordeling af opgaver til bestyrelsen til markedet se skema. Der er søgt efter hjælpere på Facebook. Opgaver blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer. Håber at flere havelejere tilbyder at hjælpe
Onsdag den 13. september kl. 15, sættes telt op, mangler 3 mand Dorthe finder
c. Bowling-arrangement

7. Økonomi/regnskab ved kassereren.
Status på de enkelte konti
Hvilke større udgifter har vi resten af året?
Hvilke investeringer har vi råd til at gøre resten af året? Vi bør lave en prioriteret liste (se det nye Haveblad, omtale og tilbud på varmepumpe)
Regnskabet ser godt ud. Vi arbejder videre med henblik på køb af luftvarmepumpe.

8. Henvendelser fra medlemmer Behandling af 2 bygge ansøgninger (såfremt disse har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)
Begge ansøgninger blev godkendt, den ene dog uden godkendelse af nybygget skur. Kaj og Jimmi kigger på sagen.

9. Agdrupposten nr. 3. Forslag til indhold. Udgivelsesdato m.m.
Der blev fundet emner til indhold

10. Datoer i 2018: generalforsamling 10. marts, Standerhejsning 29. marts., Arbejdsweekend 14. og 15. april, præmiefest 11. august, arbejdsweekend 25. og 26. august, og kræmmermarked den 15. og 16. september

11. Eventuelt
Intet

12. Næste møde: 3. oktober. Punkter til mødet: Evt. indkøb af varmepumpe