Referat oktober 2020

Referat frabestyrelsesmøde mandag den 19. oktober 2020

Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard.

Referent: Jytte

  1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt med tilføjelse af ”Vinterlukning” under punkt 7

  •  Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

  • Meddelelser ved formanden.

Vi afventer videre forløb i fogedretssagen.

Fremover sendes alle alvorlige påtaler, indkaldelser til høring og opsigelser anbefalet.

  • Økonomi/regnskab ved kassereren

Gennemgået. Ser fint ud.

  • Meddelelser med videre fra løbende udvalg

a) Aktiviteter: Sidste fredags-åben i cafeen blev der serveret suppe og vafler.

Standerstrygning blev afholdt udendørs uden servering, Alt sammen på grund af Corona. Ved standerstrygningen blev der overrakt præmier: Ærespræmie til Dorthe og Jens, Kongeåvej 1, 1. præmie til Marianne og Ove, Kongeåvej 6.  Kredsens to præmier gik til Dorthe og Jens, Susåvej 34.  Marie og Peter Kongeåvej 2. Desuden fik Jytte og Bent overrakt konsulentens præmie

b) Bygningsudvalget: Bygningsudvalget har sammen med bestyrelsen holdt 2 møder i sidste uge. Første møde med besøg af Martin fra BAS, som gav gode råd om at søge midler til byggeriet. Det andet møde var med Mads fra Signatura, hvor vi skulle prøve at pejle os ind på hvilken retning vi nu går. Bygningsudvalget arbejder videre med den endelige projektbeskrivelse, hvorefter der kan søges fonde..

c) Hæk-og havesyn: Nogle har taget påtalerne alvorligt og er gået i gang, andre har stadig ikke klippet hæk og får påtaler. Der iværksættes sanktioner overfor en havelejer, som gennem lang tid har misligholdt have og hæk.

Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at man så vidt muligt får bygningsmaterialer leveret ved klubhuset i vintersæsonen af hensyn til vejene.

Havelejer, som uretmæssigt har placeret et skur på sin grund, kontaktes.

d) Huse til salg:  Lilleåvej 4, Kongeåvej 15, Susåvej 1, Susåvej 16 og Susåvej 17

Kongeåvej 4 er solgt

  • Kommende arrangementer.

Adventshygge aflyses. Juletræet tændes uden yderligere.

  • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Vand: Ikke alle haner kan lukkes. Vi kontakter et VVS-firma til sat gennemgå alle brønde og lave nødvendige reparationer/udskiftninger af haner.

Vinterlukning: Stuehuset vinterklargøres. Vandet lukkes til toiletterne i laden og til køkkenet.

Vejene lukkes ikke, så længe vejret er som nu.

  • Henvendelser fra medlemmer

Birte svarer på klage fra havelejer.

1 byggeansøgning er godkendt, 2 ansøgninger er videresendt til godkendelse hos Teknisk Forvaltning.

1 byggeansøgning er stillet i bero.

  • Eventuelt

Intet

Næste møde onsdag d. 25. november kl. 15.00