referat november 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Agdrupparken den 20. november 2017

 

 1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter

Godkendt

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 

 • Meddelelser fra forretningsudvalget ved formanden

Fødselsdage: Jimmi 50 år og Gitte 60 år.

           Poul, Kongeåvej 4 er afgået ved døden i november. Ære være Pouls minde.

 

 1. Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
 2. Vandaflæsning. Alle ure er aflæst. Årets forbrug er indtil november 729 m3 (i 2013 var forbruget 1925 m3 og i 2016 var forbruget 1196 m3)

Carsten kommer snarest og demonstrerer hvordan man tømmer sine rør for vand med en cykelpumpe.

 1. Opfølgning på forskelligt vedr. Hele området. Redningskransen, skilt ved legeplads. Oprydning på Bålplads. Fodboldmålet. Bålpladsen. Sten ved Gudenåvej 12?. Tomme grunde m.m.

Dorthe tjekker redningskranse og følger op på skiltning ved legepladsen. Kaj følger op på fjernelse af Sankt Hansbålet. Henrik Hansen har tilbudt os et brugt cykelstativ i beton. Det siger vi ja tak til.

Lise og Per har foræret foreningen et brændeskur til opsætning op ad en væg. Tak for det!

 1. Indbrud

Der har været indbrud 4 steder. Der er kun stjålet genstande et enkelt sted.

 1. Salg af haver. salg/overdragelse af haver den sidste måned: Kongeåvej 10 og 21 Der er følgende haver til salg: nr. 110, 116, 118, 123, 337, 412, 413 og 415.

Kongeåvej 21 er overdraget til Helga Jakobsen. Kongeåvej 10 er solgt til Inger Marie Mogensen. Kongeåvej 15 er herefter sat til salg.

 1. Ansøgninger

Ansøgning om midler til 2 varmepumper og stativ til opvaskebakker er sendt til Sparekassen Vendsyssels Fond.

Vi har igen sendt ansøgning til SE-fonden om midler til renovering af laden. Tømrermester Lars Jensen har udfærdiget et prisoverslag.

Bestyrelsen sender ansøgning til Brønderslev Kommune om lov til at øge bebyggelsen på havelodderne fra 50 – 60 m3.

 1. Agdrupposten og hjemmesiden.

Agdrupposten er trykt og omdelt til de haver, hvor det har været muligt. Alt for mange haveejere har ikke postkasse eller lignende. Det har været muligt at hente Agdrupposten i klubhuset og der er stadig mange uafhentede. Bestyrelsen overvejer kun at udsende bladet 2 gange årligt og ikke som nu, 3 gange.

 

 1. Vurderingskursus

Bo, Jens Jakob, Kaj og Birte deltog. Dorthe deltog fra kredsbestyrelsen.

 1. Andet

Birte refererede fra kredsbestyrelsesmøde.

 

 1. Økonomi/regnskab ved kassereren.

Status på de enkelte konti med henblik på Budget 2018

Status på Aktivitetskontoen og de enkelte poster vedrørende Kræmmermarkedet

                      Budgetoverskridelse på Klubhuset grundet i anskaffelse af opvaskemaskine.

                      Budgetoverskridelse på Haveområdet grundet indkøb af buskrydder, stakit om  

                      legepladsen og reparationer af veje.

                      Ønsker til næste års budget: Legeredskaber, vejfyld og skraldeordning.

                      Kaj laver snarest opgørelse over aktivitetskontoen og sender til bestyrelsen.

 

 1. Nyt fra Kreds og Forbund

Formandsportalen er p.t. lukket pga. af overgang til ny portal.

 

 1. Lukning af vejene. Skal vi få et læs vejfyld nu, eller vente til foråret?

Vi bestiller et læs vejfyld til Kongeåvej nu. Kaj og Jimmi bestiller, når vejrforholdene er gunstige. Vi lukker Gudenåvej – lige numre samt Lilleåvej. Resten er åbent, så længe vejret er ok.

 

 1. Kommende arrangementer:
 2. Adventsarrangementet d. 2. december

Indbydelse sendes ud via facebook og på hjemmeside.

Æbleskiver, glögg og pakkespil. Jimmi sætter lyskæder på, Kaj anskaffer juletræ fra kommunen.

 1. Næste bowlingaften

Lørdag d. 3. februar 2018

 1. Skal vi deltage i Forårsmessen?

Vi deltager d. 7.-8. april 2018 i Brønderslev Hallerne.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. I bliver muligvis inviteret til nytårskur lørdag d. 27. januar 2018.

 

 1. Henvendelser fra medlemmer (såfremt disse har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde) Vi fået byggeansøgning vedr. overdækket terrasse. Og vi har en byggeansøgning, som ikke er gjort færdig.

1 ansøgning blev ikke godkendt. Der måles efter.

1 ansøgning blev godkendt, men der mangler enkelte mål.

1 ansøgning færdiggør Kaj sammen med ejer.

 

 1. Praktiske ting omkring Klubhus, veje m.m. i vinterhalvåret

Kaj lukker for vand til klubhuset, frostsikrer toiletterne og tømmer varmtvandsbeholderen.

Birte og Jytte sørger for vinterklargøring af opvaskemaskinen umiddelbart efter adventsarrangementet.

Bordene i laden skal foldes sammen og lægges plant og tørt. Kaj og Jimmi klarer opgaven.

 

 1. Eventuelt

Intet

 

 1. Næste møde og møder i vinterhalvåret: (herunder møde vedr. renovation)

Næste møde er torsdag d. 18. januar 2018 hos Birte.

ref. Jytte