Referat marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Agdrupparken

Torsdag den 1. marts kl. 18.30

 

Deltagere: Birte Nielsen, Kaj Johansen, Dorthe Petersen og Jytte Vestergaard.

Ikke mødt: Jimmi Jordansen

Referent: Jytte

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter

Godkendt

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 

 1. Opsamling fra tidligere møder og referater

Gennemgået og opgaverne er fordelt

 

 1. Siden sidst. Byggemøde, Fondsansøgninger, Nytårsfest, salg af huse, Svar fra Brønderslev kommune

Pænt fremmøde til byggemøde. Plan og budget samt fondsbevillingen blev fremlagt. Der blev givet opbakning til at arbejde videre og søge yderligere økonomisk støtte. Der var ønske om at det frivillige arbejde skal foregå i efteråret eller i foråret før havesæson.

Fondsansøgninger: Birte, Elisabeth og Jytte har holdt et møde, hvor der blev udarbejder ansøgninger til Sparekassen Vendsyssel, Øster Brønderslev Sparekasse Fond, Nordea-fonden. Desuden laver Birte ansøgning til Spar Nord.

Negativt svar fra Nordea-fonden. Dorthe har i dag ansøgt TrygFonden om hjertestarter.

Nytårsfesten: stor succes og højt humør blandt de 21 fremmødte.

Salg af huse: pga problemer med vurderingssystemet mangler vi vurderinger af flere huse.

Nr. 123 er solgt. Nr. 106 og 116 er under salgsbehandling.

Der er kommet svar fra Brønderslev Kommune angående ændringer i regler for bebyggelse. Herom mere på generalforsamlingen.

Det er et stort problem, at haveejere ikke giver besked, når de flytter privatadresse.

 

 1. Økonomi Status vedr.
 2. Driftsregnskabet

Kassebeholdning ca. 100.000 kr.

 1. Aktivitetsregnskabet

Kassebeholdning ca. 24.000 kr.

 1. Beslutning om indkøb og installering af varmepumpe

Vi har taget imod tilbud om varmepumpe til laden på 15.000 kr. inkl. Installation fra Brønderslev El-teknik. Betales af aktivitetskontoen.

 

 1. Generalforsamling
 2. Forslag fra et medlem

Forslaget lyder:  Hækklipning mindst 2 gange årligt. Første gang senest d. 1. juli. Hækkene må aldrig overskride 170 cm. I højden målt fra vejmidte. Affald må ikke ligge ved stierne. Evt. bortkørsel på lodsejerens regning.

Bestyrelsen foreslår ændring ift. ovenstående: Hækkens højde måles fra rodpunktet.

BIRTE TILFØJER ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. BEBYGGELSE

 

 1. Kandidater

Knud opstiller til kassererposten. Inger Marie Mogensen opstiller til bestyrelsen/suppleant

 1. Traktement

Lagkage, kaffe og te. Desuden 1 øl eller vand til fremmødte.

 1. Program og opgavefordeling

Program fastlagt og opgaver fordelt.

 1. Andet

 

 

 1. Kommende arrangementer:
 2. Forberedelse til Forårsmessen d. 7.-8. april

Gebyr for standen er betalt. Vi får stand A13. Annonceres på generalforsamlingen

Infomøde torsdag d. 15. marts kl. 10.

 1. Udflugt til DecoHaven

Annonceres på generalforsamlingen

 1. Møde vedr. renovation

Der har været afholdt møde med Sølvkær & Pedersen, som vil fremsende tilbud om fremtidig renovationsordning.

 1. Andet

Næste repræsentantskabsmøde d. 24. april kl. 19 bliver sikkert afholdt i Agdrupparken.

 

 1. Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde) opfølgning på sidste ansøgninger.

Behandlet

 

 1. Eventuelt

Ingenting

 

 1. Næste møde

Konstituering, Forretningsorden

Fastsættes efter generalforsamlingen