Referat maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. maj 2019 kl. 15.00 i Klubhuset

Fremmødte: Birte Nielsen, Knud Andreasen, Inger Marie Mogensen, Lise Alex Clausen, Jytte Vestergaard og Jørgen Mogensen
Referent: Jytte

 1. Godkendelse af Dagsorden
  Godkendt
 2. Godkendelse af sidste referat og underskrivelse af Forretningsorden
  Referat godkendt og forretningsorden underskrevet
 3. Siden sidst
  a. Salg af Kolonihavehuse Siden sidst er solgt: Susåvej 28 til Ida og Rune. Gudenåvej 21 til Mohamed og Gudenåvej 12 til Anita og Alexander.
  b. Status vedr. TV-optagelser Der er nu lavet optagelser til de første 4 udsendelser og de 3 er sendt. Foruden de 4 havers deltagelse deltager nu også Frank fra Dekohaven, som præsenterer en ny plante hver gang.
  c. Mødet med Kommunen vedr. Overdækkede åbne terrasser Knud og Birte har deltaget i et positivt og konstruktivt møde med repræsentant fra kommunen. Vi venter stadig på færdiggørelsen af aftalen om overdækninger af terrasser
  d. Stafet for livet referat fra møde i Den Runde Pavillon Knud og Birte har deltaget i mødet. Der blev givet diverse praktiske oplysninger. Rigtig mange ting er de samme som sidste år. Der blev opfordret til at vi har mere lys, det kan være batteridrevet eller fyrfadslys i syltetøjsglas. Der blev opfordret til at følge med på Stafet for livets hjemmeside. Der er stadig problemer når man skal tilmelde sig. Sig til, hvis du har brug for hjælp.
  e. Bygningsudvalget: Referat fra besøg i Lille Bangsbo, udvalgsmøde og møde med kommune Indtil videre kun interne oplysninger, men der arbejdes ihærdigt. Der været besøg i Lille Bangsbo for at se deres klubhus. Desuden har der været afholdt et møde med kommunens bygningssagkyndige
  f. Defekte vandhaner, hvor langt er sagen? Carsten følger op på sagen
  g. Repræsentantskabsmøde Knud, Jytte, Kaj og Birte deltog. Agdrupparkens forslag om at adskille intervallerne mellem Forbundets og Kredsens havepræmieringer blev nedstemt. Der blev præsenteret et forslag til en udflugt for Kredsens medlemmer den 31. august og den 1. september. Turen går til Fjordbyen og frokost på Egholm Indbydelse til turen udsendes snarest. Referat er modtaget og udsendt til bestyrelsen.
  h. Vurderingskursus I lørdags holdt kredsen vurderingskursus i Agdrupparken med 16 deltagere
  i. Andet Brønderslev Kommune inviterer til Temamøde for foreninger med formålet:” Kom og sæt dit præg på arbejdet med at skabe mere aktivitet i Brønderslev Kommune”. Knud og gerne 1 mere deltager
  Hjertestarter: Der hænger 2 hjertestartere i Vestskoven i umiddelbar nærhed af Agdrupskoven. Der sættes information/kort op i opslagskassen.
 4. Økonomi herunder aftale om græsslåning. Vi laver en femårig kontrakt om græsklipning
 5. Invitation til deltagelse i Bæredygtighedsfestival (Oplæg er tidligere udsendt) Vi deltager ikke
  1. Åbning for, og indbydelse til andre organisationer: Vi er åbne overfor at andre organisationer og foreninger laver arrangementer ved og i klubhuset i dagtimerne
 6. Arbejdsweekend lørdag den 25. maj
  a. Oprydning på Susåvej 6. Rensning og klipning af hække og bag hæk
  b. Muld på Susåvej 18. Rensning af hække
  c. Bygning af skærm omkring Varmepumpen ved køkkenet
  d. Nedbrydning af legeplads og etablering af mål. Nyt sand i sandkasse bestilles hos Kommunen
  e. Flytning af sten i rundkørslen på Gudenåvej/Kongeåvej
  f. Fyld på vejene. Vi bestiller fyld som lægges ud og trækkes af/jævnes ud med gummiged. Først Susåvej og senere skal Gudenåvej have samme behandling
  g. Udgravning omkring brøndene på Kongeåvej 2 og 4 med henblik på genetablering af haner, så de bliver nemmere at betjene
  h. Lave morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Aftales i bestyrelsen
  i. Oprydning i læbælter nord for indkørslen
  j. Rydde vækst på øen
  k. Oprensning af bækken fra søen til vores grænse
  l. Oprensning af grøften syd for Kongeåvej
  m. Flytte Harry og Jørgens bro. Spørg på dagen, om der er nogen ideer til en anden placering
  n. Kalke og male sokkel. Udsættes
  o. Etablere sidste hylder i skuret. Kan gøres på et andet tidspunkt
  p. Køre gamle fryser i på losseplads. Knud fjerner den.
  q. Flytte/fjerne blomsterkummer ved klubhuset. De står for tæt på vejen.
  r. Flytte væltet træ ved den store bro ved legepladsen
 7. Kommende arrangementer/Aktiviteter:
  Hæksyn: Lørdag d. 18. maj kl. 10.30
  Stafet for Livet. På arbejdsdagen spørger vi om hjælp til opsætning/nedtagning af telt
  Baren/Cafeen i sommeren 2019. Udsat til næste møde
  Sct. Hans: Udsat til næste møde
 8. Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på lukket møde) .
  Der er indkommet en byggeansøgning. Godkendt
  Låneaftale vedr. Kongeåvej 11. Godkendt
 9. Eventuelt. Birte takker alle i kolonihaveforeningen for gaven i anledningen af hendes fødselsdag
 10. Næste møde: torsdag d. 6. juni kl. 14.30