referat fra generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling d. 10. marts 2018

i Kolonihaveforeningen Agdrupparken

DAGSORDEN:

 1. Velkomst

48 medlemmer var mødt op. Heraf 33 stemmeberettigede. Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede.

 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Kaj Hansen fra Kredsen blev valgt til ordstyrer og Jytte Vestergaard til referent. Stemmetællere blev Jes Møller Christensen, Juhl Jørgensen og Mads Bodilsen.

 

 1. Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning (skriftlig beretning kan ses på hjemmesiden

Godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2017
 • Godkendelse af regnskabet.

Godkendt. Er vedhæftet eller kan ses på hjemmesiden

Spørgsmål fra medlemmer til underskud på aktivitetskontoen, forklares med store udgifter til gulvrenovation i laden samt indkøb af ny brændeovn.

Spørgsmål til Honorarer, hvor der er en udgift på 10.500. Svar: For at synliggøre, at bestyrelsesmedlemmerne for formandens og kasserens vedkommende honoreres med fuld kontingent og resten af bestyrelsen med ½ kontingent, er bestyrelsens kontingentindbetaling med i den samlede indtægt for kontingentbetaling. Derefter optræder, det beløb som eftergives, i udgiftsposten ”Honorarer”

 

 1. Indkomne forslag.
 2. Bestyrelsen foreslår ændring af § 11, stk. 2 Vedtægterne ”Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. for at blive valgt til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.”

Ændres til: ”Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. for at blive valgt til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov. ”

 

Ændringsforslaget bortfalder, da generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig pga. for få fremmødte.

 

 1. Justering af Ordensregler. (vedhæftet fil med ændringer markeret med rødt, kursiv og fed)
 • 2.8. Vedtaget med 18 stemmer mod 13: Fremover skal hækkene klippes mindst 2 gange om året. Første gang senest d. 1. juli.
 • 9.4. Pga. af nye regler med mulighed for udvidet bebyggelse, fjernes teksten ”Overdækket terrasse” og ”og redskabsskur” fra denne paragraf. Af samme årsag tilføjes § 9.9. ”Der kan ansøges særskilt om at få dispensation om at øge det bebyggede areal, så der maksimum er et hus på 50 m2 (se §9.4) samt overdækket terrasse på 10 m2, et drivhus på 10 m2 og et legehus på 5 m2.

Afstandene i lokalplanens §7 skal altid være overholdt.

Definition på overdækket terrasse er at mindst 1 side, skal være åben.

Definition på legehus er det samme som redskabsskur. Højst 1,80 m. i højden

 

 • 12.4 Tilføjelsen ”samt sikring af, at låget på brønden ikke opstemmes på grund af for høj grundvandsstand”.

Dette punkt gav anledning til megen diskussion. Konklusion: det er haveejeres ansvar, at låget altid er plads, da faren for frostsprængning af vandur og –rør om vinteren ellers er til stede. Her er haveejer erstatningspligtig.

Hvis vanduret af andre årsager går itu, henhører det under haveforeningen. 

Punktet blev vedtaget med 29 stemmer.

Jes møller Christensen, Gudenåvej 27 tilbød at stille 50×50 cm fliser til rådighed, til at holde låget på plads.

 

 1. Godkendelse af budget for 2018. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Uændret kontingent vedtaget. Fejl i sammentællingen i posten Administration, blev rettet. Beløbet i posten Honorarer nedsættes, da bestyrelsen ikke blev udvidet. Spørgsmål til posten Vand og veje, forklares med udgifter til vejfyld efter den omfattende opgravning ved vandrenovering.

 

 1. Valg af formand og kasserer Birte Nielsen er på valg, modtager genvalg. Kaj Johansen er ikke på valg, men ønsker, af helbredsmæssige grunde, at fratræde. Knud Andreasen opstiller til kasserer

Birte Nielsen valgt til formand for 2 år. Knud Andreasen valgt til kasserer for 1 år. (Kaj Johansen er gået i utide pga. helbredsmæssige grunde)

 

 1. Valg af 1 (3) bestyrelsesmedlemmer Jytte Vestergaard er på valg (indtrådt som suppleant), modtager genvalg. Desuden opstiller Inger Marie Mogensen til bestyrelsen.

Jytte Vestergaard valgt for 2 år. Inge Marie Mogensen trak sig.

 

 1. Valg af 2 suppleanter.

Inger Marie Mogensen valgt til 1. suppleant og Lise Alex Clausen valgt til 2. suppleant. Begge for 1 år.

 

 1. Valg af revisor. Inger Marie Mogensen og Jørn Dahl Sørensen blev valgt i 2017 valgt for 2 år.

Jes Møller Christensen valgt for 2 år i stedet for Inger Marie, da hun blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

 

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Juhl Jørgensen og Bjørn Møiniche Kristensen valgt for 1 år.

 

 1. Valg af 1 vurderingsformand, Jens Jakob Mogensen er i 2017 valgt som formand for 1 år. Modtager genvalg

Jens Jakob Mogensen valgt for 2 år.

 

 1. Valg af 1 vurderingsmand (vælges for 1 år)

Juhl Jørgensen valgt for 1 år.

 

 1. Valg af 2 suppleanter for vurderingsudvalg.

Jens Andersen valgt til 1. suppleant og Kaj Johansen valgt til 2. suppleant, begge for 1 år.

 

 1. Eventuelt

Opfordring fra medlemmer om at vi bliver bedre til at soignere hække og haver for et bedre helhedsindtryk.

Positive tilkendegivelser angående affaldssortering. Stort ønske om container til hækafklip umiddelbart inden 1. klipning senest d. 1. juli. Juhl Jørgensen har indhentet pris hos Holst.  600 kr. for tømning efter 1 weekend.

Efterspørgsel efter container til alm. haveaffald.

Opfordring til at sætte postkasse eller lign. op. Information om at der kan ske nytegning til forsikring hvert kvartal. Info om kommende affaldshåndtering. Opfordring til at deltage i ”Stafet for livet” samt Forårsmessen i hallen.

 

 

Dirigent: Kaj Hansen                                                                                          Referent: Jytte Vestergaard

 

 

 

 

Formand: Birte Nielsen