Referat fra bestyrelsesmøde juni 2020

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. juni 2020

Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen og Jytte Vestergaard

Afbud fra Jørgen Mogensen

Referent: Jytte Vestergaard

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

  •  Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

  • Meddelelser ved formanden. Der henvises til mandagsbreve, hvilke notater skal samles op til referatet?

Følgende huse er solgt i år: Susåvej nr. 103, 106, 110, 120, 138  

Gudenåvej nr. 306, 310 323,  337 og Kongeåvej nr. 411

  • Økonomi/regnskab ved kassereren.

Alle har betalt kontingent for 1. halvår 2020 😊

  • Meddelelser med videre fra løbende udvalg. Hæksyn. Er der nyt fra bygningsudvalget?

Langt de fleste passer deres hække rigtig flot. De få, det ikke er lykkedes for, får endnu en henvendelse inden havekonsulenten kontaktes. Udgifter hertil bliver for havelejers regning.

Intet nyt fra bygningsudvalget.

  • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Birte og Knud udarbejder forslag til procedure ved hussalg.

  • Kommende arrangementer. Justering af kalender.

Hyggeren åbnes hver fredag. Foreløbigt d. 3/7, 10/7, 17/7, 24/7 kl. 17 til ca. kl.21

Vi arrangerer havevandring, når vejret og tiden til det er ideel.

Banko og Sankt Hans er aflyst. Høstmarked er fastsat til lørdag d. 15. august.

  • Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

Ansøgning om overdækket terrasse blev godkendt.

  • Eventuelt

Intet

  1. Næste møde

8. juli kl. 15-18