Referat Ekstraordinære generalforsamling 2023

Søndag d. 2. april kl. 10:30 i foreningens lokaler i Agdrupparken.

På den Ordinære Generalforsamling lørdag d. 4. marts 2023, havde vi 2 Indkomne forslag, som begge omhandler ændringer i vores vedtægter.

For at der kan foretages ændringer i vores vedtægter foreskrives der i §10 stk. 8 at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

Da der ikke var mødt mindst 2/3 medlemmer op, blev der stemt om forslagene kunne godkendes og fremlægges på en ny Generalforsamling. Dette blev godkendt af mindst 2/3 fremmødt, hvorfor vi nu kan afholde Ekstraordinær Generalforsamling.

43 medlemmer var mødt frem. Heraf var 32 stemmeberettigede.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

Bjørn Møiniche Kristensen blev valgt

  • Valg af referent

Jytte Vestergaard skriver referat

  • Endelig afstemning af de 2 indkomne forslag fra Ordinære Generalforsamling, som omhandler Vedtægtsændringer.

Forslag 1:

§ 10 stk. 2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 2nd weekend i april. I samme forbindelse og umiddelbart efter afholdes Standerhejsning.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning. Ingen stemte imod forslaget.

Forslag 2

§ 16 Tegningsregel:

Kolonihaveforeningen Agdrupparken tegnes af formanden og kassereren i foreningen. Ved optagelse af lån og pantsætning af aktiver uanset beløbsstørrelse, samt ved investeringer over 50.000kr tegnes dette ved underskrift af den samlede bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget. Den skriftlige afstemning talte 25 JA-stemmer mod 5 NEJ-stemmer. 2 undlod af stemme.