Referat bestyrelsesmøde marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 13. marts på Gudenåvej 17

Fremmødte: Birte Nielsen, Knud Andreasen, Inger Marie Mogensen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard

Afbud fra: Lise Alex Clausen

Referent: Jytte

 1. Godkendelse af sidste referat.

Referat fra sommerhusmødet blev godkendt

 • Godkendelse af dagsorden, samt konstitueringen efter generalforsamlingen.

Dagsorden godkendt. Næstformand: Inger Marie Mogensen, sekretær: Jytte Vestergaard,  bestyrelsesmedlem: Lise Alex Clausen

 • Godkendelse af forretningsorden. Der er vedhæftet nuværende forretningsorden, samt Kolonihaveforbundets forslag til forretningsorden

Fremover anvendes Agdrupparkens forretningsorden

 • Siden sidst:   a) Generalforsamling:  Referat er sendt ud til medlemmerne

                        b) Bygningsudvalget:  Har holdt møde d. 8. marts og planlagt næste møde d. 19. april kl. 9.

                        Fra bestyrelsen deltager Knud Andreasen og Jytte Vestergaard i byggeudvalgsmøder. Der 

                       tages kontakt med kommunen med henblik på møde.

c) Salg/overdragelse af haver:  Lilleåvej 2 er overdraget til Anne Marie Ritter. Der er aftalt                                  tidsfrist for lovliggørelse. Susåvej 2A er solgt til Lene og Tommy Hansen.

d) Kursus den 16. februar i beskæring og kompostering:  Godt og lærerigt. Der var vejledning både indendørs og i to haver.

e) TV optagelserne, møde med Henrik Arildskov: Første møde d. 18. marts. Følgende haver deltager: Gudenåvej 8, Kongeåvej 1, 6 og 10.

                        f) Andet: Forvitrede vandhaner udskiftes uden beregning for forening eller dens medlemmer.

               Næste møde i Stafet for livet afholdes 9. april kl. 19 og 3. juni kl. 19 i Den Runde Pavillon.

               Bulen i ladegulvet:  Vi reparerer selv.

               Mikael Klitgaard har sagt ja til at holde Sankt Hanstalen.

               Besøg af Charlotte Hornemann fra Teknisk forvaltning med henblik på godkendelse af

               ansøgninger om overdækning.                     

 • Økonomi

Gennemgået af Knud Andreasen

 • Kredsen og Repræsentantskabsmødet d. 24. april: Birte, Knud og Jytte deltager. Birte formulerer forslag til nye regler for præmiering af haver.
 • Planlægning af standerhejsning 

         a) Klargøring af Klubhuset, hvem gør hvad? Rengøring m.m. er planlagt.

         b) Traktement, indkøb m.m.: Rundstykker, ost, kaffe, te og en dram.

         c) Sange og sanghæfte, hvem hejser flaget? Planlagt

         d) Andet.  Birte sender pressemeddelelse til Nordjyske

 • Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde):  2 sager taget til efterretning
 • Praktiske opgaver der skal løses:

Aftale om græsklipning: Birte spørger et emne om slåning af foreningens grunde Susåvej 6 + 18

Vedligeholdelse af gårdspladsen: Birte prøver at finde en haveejer, som vil tage opgaven.

Hvornår skal vi bestille vejfyld? Udsat til næste møde

 1. Eventuelt: Vores gadeskilte med gadenavne og numre trænger til udskiftning. Vi spørger Teknisk forvaltning.
 1. Næste møde: torsdag d. 9. maj kl. 15-18.