Referat bestyrelsesmøde januar 2020

Referat fra bestyrelsesmøde i Agdrupparken

onsdag den 29. januar kl. 12,30 på Norgesvej 21

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat

Godkendt

  • Godkendelse af sidste referat

Godkendt

  • Siden sidst

Der rettes snarligt henvendelse til Teknisk forvaltning angående klargøring af de 3 tomme grunde på Kongeåvej. Der skal tages stilling til dræning, læbælter, og skelpæle.  Flere har vist interesse om køb.

Sager om haver, som benyttes af andre end ejer, og som er i strid med lejekontrakt, vores vedtægter og ordensregler: Der sendes advarsel til én havelejer herom.

Det rettes henvendelse til 2 havelejere angående godkendelse og ibrugtagningsattest af skorstene. Der skal indhentes ibrugtagningsattest hos skorstensfejeren og afleveres kopi til foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen følger op på godkendelser af byggetilladelser. Havelejer skal underrette bestyrelsen, når et byggeri er afsluttet. Hvis det ikke sker indenfor tilladelsens løbetid, skal havelejer søge om forlængelse.

  • Økonomi. Regnskabet for 2019 er revideret

Regnskab 2019 blev gennemgået af kasseren.

Pr. 15.01.20 manglede der 21 kontingentindbetalinger.

Pr. 29.01.20 mangler der stadig 12 indbetalinger.

Der mangler 3 indbetalinger af forsikringspræmie.

  • Gennemgang af forslag fra Idestormen på Standerstrygningsdagen Beslutning om hvilke tiltag der skal gennemføres nu og hvilke der kan gennemføres indenfor de kommende år.

Bestyrelsen har gennemgået ideerne fra Standerstrygningsdagen. Flere af dem er allerede sat i værk og andre tages med på generalforsamlingen.

Der opsættes fodboldmål på plænen op mod det fredede område.

Bålpladsen udvides til større område. Muligvis omkranset af grus belægning eller lignende samt træstubbe til siddepladser.

  • Udarbejdelse af kalender for 2020 

28. marts:            Standerhejsning kl. 10

18. april:              Åbne haver kl. 10-14

19. april:              Fællesspisning

16. maj:                Arbejdsdag/åbent hus/fællesspisning

20.-21. juni:        Stafet for livet

23. juni:                Sankt Hans

31. juli:                 Fællesspisning kl. 18

15. august:          Høstmarked kl. 10-16

5. september:     Præmiefest

31. oktober:        Standerstrygning

Forårsmarked, som var én af idéerne fra standerstrygningen, udskydes til næste år.

Vildmosemuseets sommerskole i uge 27, 29.juni – 3. juli

  • Generalforsamlingen den 29. februar i biblioteket sal

Opgaverne er fordelt. Indkaldelsen er klar til udsendelse.

Der serveres 1 øl eller sodavand, kaffe, te og hjemmebagt kringle.

  • Budget for 2020

Gennemgået og tilrettet

  • Eventuelt

Intet

  1. Næste møde

Mandag d. 17. februar kl. 16