Referat bestyrelsesmøde februar 2021

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde den 8. februar 2021

Mødedeltagere: Birte Nielsen, Knud Andreasen, Inger Marie Mogensen, Lise Alex Clausen, Jytte Vestergaard og Jørgen Mogensen

Referent: Jytte

  1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter

Godkendt

  •  Godkendelse af referat fra sidste møde

 Godkendt

  • Meddelelser ved formanden 

a) Referater fra Kredsen: Sendes  ud til alle vores medlemmer, når der er rettet nogle småfejl

b) Salg af huse/haver: Susåvej: 101, 116 og 124, Gudenåvej 337

c) Andet: Fogedsagen er afsluttet på en for foreningen tilfredsstillede måde

Nyt om medlemmer: Allan Andersen, Susåvej er død.

Runde fødselsdage: Gaverne kan p.t. ikke overbringes. Venter til det er muligt.

Alle, som har skorstene, anvender samme skorstensfejer.

Skiltning: på vores private veje,  vi må selv anskaffe og opsætte skilte.

Teknisk forvaltning har lovet at renovere Finlandsvej til foråret.

Bumpene på Ålandsvej er varige.

Udvendig kontakt ved klubhuset virker igen.  Brug af strøm fra klubhuset, aftales med bestyrelsen.

  • Økonomi/regnskab ved kassereren

Regnskabet 2020: Er godkendt og underskrevet og udsendes til alle medlemmer sammen med beretning

Budgettet: Foreløbigt godkendt og udsendes ligeledes

Status pt.: Alle har betalt medlemskontingent.

  • Meddelelser med videre fra løbende udvalg

a) Aktiviteter: Alt har været aflyst

b) Bygningsudvalget: Møde i udvalget og bestyrelsen d. 26. januar 2021. Efterfølgende har bygningsudvalget haft møde med byggefirma.

c) Andet: Intet

  • Kommende arrangementer.

a) Generalforsamling: Udsat til det er muligt. Beretning fra bestyrelsen og byggeudvalget udsendes til alle medlemmer.

b) Standerhejsning: Vi finder en alternativ måde at afholde standerhejsningen på.

c) Kalenderen: Aktiviteter 2021 lægges på hjemmesiden, men er med forbehold for Coronarestriktionen. Datoerne lægges på, efterhånden som vi kender dem.

d) Andet. Vi indkalder nye havelejere i marts, hvor vi gennemgår foreningens dokumenter og andet relevant.

  • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Intet nyt grundet vinterhi.

  • Debat og evt. beslutning om specielle tiltag og opgaver i 2021

Forslag om etablering af blomstereng på ”legepladsen”

Renovationsordning tages på næste møde.

Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

  •  Eventuelt

Bestyrelsen opfordres til at deltage i webinar-kurser via Kolonihavefundet.

  1. Næste møde

Aftales senere. Formentlig i marts