Referat bestyrelsesmøde april 2021

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. april kl. 9.00

Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen, Jytte Vestergaard

Referent: Jytte

  1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt

  •  Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

  • Meddelelser ved formanden Opsamling fra ugebreve 6, 7 og 8 (salg af huse, dispensationer, veje, dræn, udlejning m.m.) BBR!

Susåvej 2b er solgt til Sonja Gregersen og Susåvej 17 er solgt til Inge Hebsgaard.

Til salg er nu Gudenåvej nr. 10 og Lilleåvej nr. 4 (er efterfølgende blevet solgt)

Vejene er raspet og jævnet. Birte undersøger om bækken kan renses op.

Laden er lejet ud 1. weekend i juli samt mandag d. 13. september.

Registreringer af vores kolonihavehuse i BBR: Birte orienterede.

Birte deltager i kredsmøde tirsdag d. 11. maj.

Nøgler til toilet og fryser kan lånes ifølge aftale med Birte.

”Stafet for livet” er aflyst i 2021

  • Økonomi/regnskab ved kassereren

Budget og regnskab gennemgået. Ser fint ud.

  • Meddelelser med videre fra løbende udvalg

a) Aktiviteter: Alternativ Standerhejsning. Forløb fint. Stor tilfredshed.

b) Bygningsudvalget: Næste møde er planlagt til 10. maj. Er efterfølgende blevet udsat.

c) Hæk-og havesyn: Opsamling efter hæksyn den 24. april: Nogle få haveejere har gennem de sidste 2-3 år gentagne gange fået kraftige anmodninger om at luge under og fjerne fremmede planter fra hækken. Vi tager snarest sanktionsmuligheder i brug. Næste hæksyn bliver fredag d. 4. juni.

  • Kommende arrangementer. Justering af kalenderen:

Arbejdsdag: Endnu ikke fastlagt

Generalforsamling: Lørdag d. 12. juni kl. 10, hvis Corona tillader det.

Sct. Hans: Vi kontakter taler

Præmiefest: Ikke fastlagt

Standerstrygning: 2. oktober

  • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Henrik Hansen spørges angående såning af blomster på legepladsen

  • Henvendelse fra medlemmer (medmindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

1 byggeansøgning sendes til teknisk forvaltning til godkendelse.

3 byggeansøgninger blev godkendt af bestyrelsen.

  • Eventuelt

Intet

  1. Næste møde

Mandag d. 31. maj kl. 19.