Referat bestyrelsesmøde 8. juli 2021

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 8. juli 2021

Mødt var: Birte Nielsen, Lisa Alex Clausen, Knud Andreasen, Jørgen Mogensen, Alexander Thomassen og Jytte Vestergaard

Referent: Jytte

 1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt

 •  Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 • Meddelelser ved formanden. Salg af kolonihavehuse.

Der er nu købere på venteliste.

Salg siden sidste møde: Susåvej 7 er solgt til Egon Oxholm Pedersen, Susåvej nr. 14 er solgt til Jette Olsen og Susåvej nr. 21 er solgt til Rita og Finn Eriksen. Yderligere 2 huse er vurderet.

Byggedispensationer: 1 ansøgning er godkendt og 1 ansøgning er sendt tilbage med anmodning om yderligere oplysninger. Den gensendes efterfølgende.

Vandspild: Der er etableret ny stophane ved Gudenåvej, så de lige numre kan kobles fra og tjekkes.

 • Økonomi/regnskab ved kassereren

Suppleanter i bestyrelsen betaler halvt kontingent, da de deltager aktivt i møder og aktiviteter. Sendes til godkendelse på næste generalforsamling.

Regnskabet ser fint ud.

 • Godkendelse og underskrivelse af Forretningsorden

Alle godkendte og underskrev Forretningsordenen.

 • Meddelelser med videre fra løbende udvalg

a) Aktiviteter: Åben Hygger hver fredag i juli, såfremt Laden ikke er lejet ud. Fællesspisningen den 9. juli med mad fra Golfcafeen har 22 tilmeldte.

Der har i forrige weekend været kunstudstilling i Laden. Der var et overvældende salg af vafler og kaffe.

b) Bygningsudvalget

Intet nyt

c) Hæk-og havesyn

Næste hæksyn og opfølgning på tiltaler søndag d. 11. juli kl. 14.

 • Kommende arrangementer.

Foreningen er inviteret til at besøge Randi Thomsen Lopper i Remisen. Vi fastsætter datoen senere. Der bliver en kort arbejdsdag lørdag d. 24. juli med fokus på rensning af foreningens grund Susåvej 18. Der startes med kaffe og rundstykker kl. 9.

 • Foreningstelefon: Der er indkøbt mobiltelefon og oprettet et foreningstelefonnummer samt ny mailadresse til kassereren. Mobilnummer, som man for eftertiden bedes bruge ved henvendelser til bestyrelsen er: 2099 0251

Henvendelser til kassereren på mail: Agdrup9701@gmail.com

 • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Intet nyt

 1. Henvendelse fra medlemmer (medmindre disse har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

Intet

 1. Eventuelt

Der er observeret en mårhund i kolonihaveområdet. Vi undersøger, hvad vi kan gøre ved det.

 1. Næste møde

Torsdag d. 5. august kl. 19-22 i Hyggeren