Referat august 2020

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. august 2020

Mødt var Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard

Referent: Jytte

 1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt

 •  Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 • Meddelelser ved formanden: Gudenåvej 19 er solgt til Katrine Mosbæk Andersen. Der er en interesseret køber til Susåvej 24, men der kan ikke handles før sagen i fogedretten er afsluttet.

De sidste vandhaner er lovet udskiftet i uge 33/34. Hækken er klippet på Susåvej 18. Finlandsvej trænger til gennemgribende reparation. Birte snakker med vejformanden Jan om en løsning.

Ændring af udkørslen fra Susåvej ordnes på næste arbejdsdag lørdag d. 15. august.

 • Økonomi/regnskab ved kassereren.

Gennemgået. Der mangler stadig 3 kontingentindbetalinger.

Forenings-MobilePay opsiges pga. store gebyrer.

 • Meddelelser med videre fra løbende udvalg:

 Hæk og havesyn. Indstillinger til havekonkurrence.

4 er indstillet til konkurrencen i Kredsen/Forbundet.

De fleste hække er klippet, men mange overholder ikke max. højde på 170 cm. De hører fra os.

Cafeen/Hyggeren har haft åbent fredage i juli.

Vi fortsætter i august, så længe der er tilslutning.

Spis Sammen den 31. juli: 57 deltagere

Udlejning af Klubhuset: 29. august, 12. august, 20. august, 24. oktober

Angående byggerier: Mange byggesager er ikke færdigbehandlet. Byggerierne skal godkendes efter færdiggørelse. Bestyrelsen henvender sig til de havelejere, der har haft indsendt byggeansøgning og får gjort status.

Bygningsudvalget: Møde med arkitekter og kommunale folk d. 11. august. Knud og Jes deltager fra foreningen.

 • Kommende arrangementer.
  • Høstmarked.

Aflyst pga. Covid19 smittefare

 • Præmiefesten d. 5. september

Afventer nærmere planlægning

 • Arbejdsdag.

Lørdag d. 15. august

 1. hold møder kl. 9-12.30hold møder kl. 12.30-16
 • Henvendelser fra medlemmer.

Ansøgning fra havelejer er godkendt efter henvendelse til kommunen.

 • Eventuelt

Intet

 • Næste møde

Endnu ikke aftalt