referat april 2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Agdrupparken tirsdag den 3. april kl. 19,00 i Hyggeren i Klubhuset

Mødt: Birte, Dorthe, Knud, Inger Marie og Jytte
Fraværende: Jimmi
Referent: Jytte

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter
Godkendt
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3) Meddelelser ved formanden
a) Standerhejsning
Ca. 60 deltog
b) Salg af haver
423 Susåvej er solgt til Mette Vestmark.
c) Installering af varmepumpe
Afprøvet og kører ok.
d) Udlejning
Bestyrelsen har sagt nej til ungdomsfest
e) Trailer P-plads, vejfyld og nabohjælp
Ønske om trailerplads på jordstykket for enden af Gudenåvej, hvor der vokser rød kornel-buske. Man er velkommen til at rydde et jordstykke mellem Gudenåvej 19 (Gitte) og Kongeåvej.
Mange har hjulpet med at fylde i hullerne på vejene. Stor tilfredshed med resultatet.
Der er mulighed for at etablere Nabohjælp i området. Bestyrelsen ta’r det op igen senere.

4) Økonomi/regnskab ved kassereren.
Knud præsenterede ny, overskuelig opstilling af regnskab og budget.
Der er monteret ny vandhane i køkkenet ved hyggeren og nyt lavtskyllende toilet i stuehuset.

5) Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
a) Færdiggørelse ag ansvarsområder (vedhæftet)
b) Agdrupposten
Agdrupposten er udkommet men ikke omdelt, da kun de færreste har postkasse eller rør, hvor vi kan lægge det i.

6) Kommende arrangementer
a) Besøg i Dekohaven
11 er p.t. tilmeldt
b) Forårsmessen
Vagtplan er på plads
c) Arbejdsweekend (overvej hvilke opgaver der skal løses)
Arbejdslisten er revideret
d) Repræsentantskabsmøde
Afholdes i Agdrupparken tirsdag d. 24.04.18 . Birte, Knud, Dorthe, jytte, Kaj og Lise deltager.
e) Åbningstider i Hyggeren
Vi vil forsøge at holde åbent 1. og 3. fredag i måneden. Åbningstid kl. 19-21.
Foreløbigt i maj og juni. Derefter tages det op igen.
f) Andet

7) Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)
a) Der er indkommet en ansøgning om byggetilladelse
2 byggetilladelser er godkendt.
b) Advarsler: Flytning fra kommunen. Misligholdelser m.m.
Bestyrelsen tager kontakt til 5 haveejere vedrørende misligholdelse af deres haver.

9) Eventuelt og næste møde
Næste møde tirsdag d. 15. maj kl. 18.30 i Hyggeren