Referat af bestyrelsesmøde den 26. januar 2019

 1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af sidste referat.

Dagsorden godkendt

 • Siden sidst

Julehygge 1. søndag i advent havde en fint fremmøde.

Der er installeret varmepumpe i klubhusets køkken.

Birte har oprettet et hold til Stafet for livet 2019. Man kan tilmelde sig nu.

Skurvognen på Susåvej 6 er fjernet og grunden sat til salg.

Henrik Arildskov kommer på besøg flere gange i løbet af den kommende sommer. Han vil besøge de 3 haver fra tidligere samt én mere.

 • Behandling af tilbud nr. 2 vedr. Tagrenovering, udformning af tekst til generalforsamling

Knud ta’r kontakt til firmaet, som har fremsat tilbud om renovering af tag, for at sikre at der er taget de rigtige forbehold.

Bestyrelsen fremsætter forslag om renoveringen til afgørelse på generalforsamlingen.

 • Aktiviteter i 2019 (på sidste møde fastlagde vi datoer for en del arrangementer).

Taler til Skt. Hans.  Vi har 3 emner, som vi spørger.

Planlægning af den 23. juni –  Nytænkning.  Der kom mange gode ideer frem, som vi vil arbejde videre med

Planlagte aktiviteter:

30/3:                       Standerhejsning

25/5:                       Arbejdsdag

15-16/6:                  Stafet for livet

23/6:                       Skt. Hans

18/8:                       Høstmarked og åbne haver

7/9:                         Præmiefest

5/10:                       Standerstrygning

1/12:                       Adventshygge

”Beskæring og kompostering” endnu ikke planlagt, men forventes i tidlig forår.

 • Økonomi

Opkrævning af Kontingent, Vand og forsikring. Status og hvad gør vi med ”sene” betalinger?, Rykkere. Skal der falde bøder og hvornår og hvor meget.

Godkendelse og underskrift af regnskab 2018

Budget for 2019.

Langtidsbudget (overordnet)

Årsregnskab 2018 gennemgået og godkendt/underskrevet.

Budget 2019 gennemgået, tilrettet og godkendt/underskrevet

Knud sender opkrævninger ud på manglende betalinger med tillæg på 100,-kr. i gebyr, hvis der ikke afregnes senest d. 1. februar.

 • Affaldsordning fremover. Sølvkær vil også fremover hente restaffald, men opfordrer til, at affaldet samles ved klubhuset, da veje og rundkørsler ikke er egnede til deres køretøjer. Flere muligheder: Stor container til grene og haveaffald (som i 2018), Bobler til flasker og papir. Opfordring til kompostering. M.m.

Birte ta’r kontakt til Teknik og Miljø inden vi beslutter os for en løsning. Tages op igen på næste møde.

 • Klubhuset:

Plan for hvad vi gør med ”bulen” i Ladens gulv. Fældning af stort træ, kan vi selv gøre det?

Inger Marie indhenter tilbud om fældning af træet, som har rødder under laden.

Vi spørger ham, som har støbt gulvet, om han kan udbedre skaden og pris.

Stuehusets fremtid?  Hvad vil vi ønske os i stedet for stuehuset?

Udsat til senere.

Hvad kan lånes/lejes fra klubhuset

Teltet lånes ikke ud – heller ikke til fester i laden, som afholdes af foreningens medlemmer. Bl.a. begrundet, i at der skal erfarne folk til at stille op og tage ned.

Foreningens effekter lånes som udgangspunkt ikke ud og må kun bruges i klubhuset. Undtagelse for reglen er de gamle brune stole og klapbordene, som må lånes ud til foreningens medlemmer til brug i deres kolonihaver.

Kan vi lave midlertidig badefacilliter?

Udsat til efter ladens renovering.

 • Legepladsens fremtid, hvad gør vi i 2019?

Gyngerne skal repareres og nyt faldsand lægges ud. Tårnet og vippedyrene er i så dårlig stand, at de skal fjernes. Nyt sand i sandkassen. Fodboldmålet sættes op indenfor indhegningen.

 • Kommunikation med medlemmerne:

Agdrupposten: skal bladet fortsætte ? og evt. hvor mange pr år endnu?

Agdrupposten nedlægges og afløses af mails og opslag på hjemmeside.

Hjemmesiden: Forslag til justeringer og nytænkning.

Ny side med mærkedage. Dette kræver samtykke fra medlemmerne. Dokument til underskrift lægges frem på generalforsamlingen.

Postkasser. Hvad gør vi med alle de manglende postkasser

Frustrerende, at mange stadig ikke har postkasse, og derfor svært at få en postkasseordning til at fungere

Vi har opsagt medlemskab hos Brønderslev Radio, har fået et billigere tilbud.

Vi tegner ikke nyt medlemskab, da vi ikke mener at effekten står mål med udgifter hertil.

 1. Fra forbund og Kreds. Lejekontrakter, Brandforsikring, Lejekontrakter m.m.

Vi afventer nye lejekontrakter fra Forbundet.

Foreningens bestyrelse skal hvert år senest ved sæsonstart modtage kopi af forsikringsbetaling, med mindre man har fællesforsikring gennem foreningen.

 1. Generalforsamlingen:

Gennemgang og justering af Ordensregler

Gennemgået og tilrettet

Skriftlig beretning, Forslag til indhold i skriftlig beretning:

Birtes udkast blev gennemgået og tilrettet.

Indkaldelsen

Færdiggjort og klar til udsendelse

Praktisk vedrørende Generalforsamlingen.

Vi fandt mulige kandidater, som spørges om de vil stille op til valg. Forslag til dirigent fundet.   Inger Marie og Jytte køber ind og forbereder traktement

 1. Eventuelt

Ingenting

 1. Næste møde

Aftales umiddelbart efter generalforsamlingen.