Referat af bestyrelsesmøde i Agdrupparken tirsdag den 3. oktober 2017

Birte, Kaj, Dorthe, Jimmi og Jytte deltog

1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3 Meddelelser fra forretningsudvalget ved formanden
Fødselsdage: Marie, Anette og Richard
Besøg af Husmoderforeningen.
Tilfredse deltagere trods dårligt vejr, som betød at de ikke kunne gå tur i området.
Oprydning på bålpladsen
Kaj kontakter snarest én, som kan flise resterne.
Klargøring af Kongeåvej 13
Tak til Henrik Hansen, som endnu en gang har fræset grunden. Den er nu klar til græssåning til foråret.
Der bliver etableret nyt strømstik til fryseren i laden.
Foreningen har materialer til et fodboldmål. Dorthe finder egnet placering.
Indbydelse til vurderingskursus lørdag d. 28. oktober k. 8.30-15.30

4. Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
a. Hæk-syn. Opfølgning. Dato for næste hæksyn.
Vi foretager ikke flere hæk-syn i år.
b. Grønne områder. Siden sidst. Mail fra JSN
Birte har besvaret mailen.
Dorthe bestiller skilte til legepladsen.
Vi har modtaget tilbud om græsslåning fra havefirma, men har ikke taget stilling endnu.
Kaj undersøger pris på muldjord til Susåvej 18.
Mogens Ingemannsen har besigtiget kolonihaveområdet og mener at der mulighed for økonomisk støtte gennem organisationer og kommunen til de grønne områder.
Dorthe undersøger om mosen kan trimmes og søen oprenses.
c. Salg af haver. Ingen salg af haver den sidste måned: Der er følgende haver til salg: nr. 110, 116, 118, 123, 337, 410, 412 og 413.
d. Fondsansøgninger, forslag: fastlæggelse af ansøgningsmøde.
Afslag fra SE-fonden. Vi prøver igen! Birte, Elisabeth og Jytte aftaler møde snarest.
e. Agdrupposten og hjemmesiden
Ny hjemmeside under udarbejdelse og næsten klar. Agdrupposten forventes at udkomme sidst i oktober. Elisabeth sætter tekst og billeder op.
f. Andet
Intet.

5. Evaluering af: Kræmmermarkedet
a. PR Praktiske opgaver inden – under – og efter markedet
b. Kræmmerne kontakt m.m.
Næste år skal vi reklamere med mulighed for trailersalg.
Ønskeligt at spejderne har en stand. Dorthe har kontakt til spejderne i Jerslev.
c. Indkøb af varer til Tombola, Fiskedam, cafe og pølsebod
Vi har gaver nok til fiskedam næste år. Birte og Jytte køber gaver til tombola hen over året, når der er gode tilbud.
d. Det økonomiske resultat
Endnu ikke helt opgjort, men der forventes en pænt overskud.
e. Andet

6. Økonomi/regnskab ved kassereren.
Ser fornuftigt ud.
Der sendes snarest opkrævninger ud til de, som er omfattet den fælles forsikringsordning.
Status på de enkelte konti
Udsat til næste møde.

7. Beslutning om installation af varme i dette regnskabsår, eller i det kommende? Isolering af loftet over Hyggeren? Vi har penge på både aktivitetskontoen og på henlæggelser
Brændeovn til hyggeren er indkøbt umiddelbart efter mødet.
Evt. installation af varmepumpe i laden, tages på generalforsamlingen.
Vi har fået ca. 50 m2 isoleringsmateriale foræret. Dorthe og Kaj besigtiger.

8. Kommende arrangementer:
a. Bowling-arrangement
P.t. er der 18 tilmeldte
b. Besøg i Decohaven
Birte aftaler en dato i oktober
c. Møde med Sølvkær om affaldsordning
Aftales.

9. Henvendelser fra medlemmer (såfremt disse har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)
Byggeansøgning blev behandlet.

10. Datoer i 2018: generalforsamling 10. marts, Standerhejsning 29. marts., Arbejdsweekend 14. og 15. april, Sct. Hans 23 juni, præmiefest 11. august, arbejdsweekend 25. og 26. august, og kræmmermarked den 15. og 16. september

11. Eventuelt
Lapning af hoppepude. Kaj undersøger hvordan.

12. Næste møde og møder i vinterhalvåret:
Den 20 november kl. 18

Referent: Jytte

 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 5. september 2017

Fremmødte: Jimmi og Birte, Jytte indtil pkt. 6. Dorthe indtil pkt. 8, Kaj fra pkt. 4 og resten af mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3 Meddelelser fra forretningsudvalget ved formanden
Udsendt ”opdatering” den 24. august
Telefon nr. 4295 3937
Mobil Pay nr. 68003, husk altid at bede folk skrive en anmærkning hvad der betales for (øl, kage, tombola m.m.)
Mail adresse: Agdrup9700@gmail.com
Vores kommende hjemmeside får adressen www.Agdrupparken.dk,
Hvad gør vi med bålet? Der er kontakt til en, som vil flise det, der kan anvendes, resten må vi køre væk
· Jubilæum i Hirtshals og Dronninglund. Birte deltog i begge.
· Skurvogn på nr. 409 er fjernet
· Fødselsdage: Brian er fyldt 50 år.
· På onsdag d.13. september besøg af Husmoderforeningen. Kaffe, boller lagkage og småkager. Birte servicerer og fortæller om foreningen.
· Næste kredsbestyrelsesmøde er i Agdrupparken 17. oktober.

4. Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
a. Status vedrørende hæk-syn. Næste hæksyn d. 7. september.
Fra næste år bliver der hæksyn i den 1. uge i måneden.
b. Status vedrørende Grønne områder samt Susåvej 18 og Kongeåvej 13
c. Salg af haver. Susåvej 24 er overdraget til datter Der er følgende haver til salg: nr. 110, 118, 123, 337, 410, 412 og 413.
d. Udlejning: Laden er udlejet den 9. og 30. september
e. Status vedrørende Fondsansøgninger, Desværre afslag fra SE-fonden
f. Den nye hjemmeside Den kommende hjemmeside får adressen www.agdrupparken.dk. Opbygning er startet
g. Andet. Ingen punkter.

5. Evaluering af:
a. Banko. 14-15 fremmødte havde en hyggelig aften
b. Præmiefesten. Fin fest. Ca. 80 deltog. Positive tilkendegivelser.
c. Arbejdsweekenden Mange frivillige begge dage, men mange er de samme, der altid kommer. Der er utilfredsstillende for mange, at så mange undlader at yde noget til fællesskabet. Tror vi bliver nødt til at lytte til de klagerne.

6. Kommende arrangementer
a. Kræmmermarked. Referat fra aktivitetsarbejdsgruppen 26 stadepladser + tombola og Foreningens + Hybenmarmelade fordelt på 25 kræmmere. Kun enkelte ledige stader om søndagen. Der er sendt pressemeddelelse til radioen, det er lagt på hjemmesiden og det er afleveret til Oplandsavisen og Nordjyske
b. Fordeling af opgaver til bestyrelsen til markedet se skema. Der er søgt efter hjælpere på Facebook. Opgaver blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer. Håber at flere havelejere tilbyder at hjælpe
Onsdag den 13. september kl. 15, sættes telt op, mangler 3 mand Dorthe finder
c. Bowling-arrangement

7. Økonomi/regnskab ved kassereren
Status på de enkelte konti
Hvilke større udgifter har vi resten af året?
Hvilke investeringer har vi råd til at gøre resten af året? Vi bør lave en prioriteret liste (se det nye Haveblad, omtale og tilbud på varmepumpe)
Regnskabet ser godt ud. Vi arbejder videre med henblik på køb af luftvarmepumpe.
8. Henvendelser fra medlemmer Behandling af 2 bygge ansøgninger (såfremt disse har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)
Begge ansøgninger blev godkendt, den ene dog uden godkendelse af nybygget skur. Kaj og Jimmi kigger på sagen.

9. Agdrupposten nr. 3
Forslag til indhold. Udgivelsesdato m.m.
Der blev fundet emner til indhold

10. Datoer i 2018
Generalforsamling 10. marts, Standerhejsning 29. marts., Arbejdsweekend 14. og 15. april, præmiefest 11. august, arbejdsweekend 25. og 26. august, og kræmmermarked den 15. og 16. september

11. Eventuelt
Intet

12. Næste møde
3. oktober. Punkter til mødet: Evt. indkøb af varmepumpe