Referat 24. Marts 2022

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 24. marts 2022                               kl. 18.30 hos Knud, Gudenåvej 21

Mødt var: Lise Alex Clausen, Knud Andreasen, Jan Grunnet, Frank Dolberg, Jytte Vestergaard.

Referent: Jytte

 1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt.

Punkt 2a, 2b og 5 er tilføjet. Godkendt

 • Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt
 • Møde med Rasmus fra Park og Vej. Knud har mødtes med Rasmus og en makker. Det er tilladt for foreningen at studse træerne i læbæltet, men ikke at fælde. Kommunens folk har ikke lov at rydde op og bruger Jysk Skov og Natur i Hjallerup. Rasmus og en makker har besigtiget læbælterne mod vest og Jysk Skov og Natur skal have 15.500 kr. + moms for at beskære og soignere. Mindre buske må fjernes, hvis de står i vejen. Knud kontakter HedeDanmark og hører om de kan hjælpe.
 • Affaldssortering. Vi har endnu ikke fået uddybende svar nok fra Natur og Miljø. Vi arbejder videre.
 • Konstituering: Valg af næstformand og evt. valg til andre poster. Frank er valgt til næstformand og Jytte som sekretær. Frank og Jytte fortsætter bygningsudvalget.
 • Opsamling og evaluering af generalforsamling. Ordensreglerne er tilrettet, som besluttet på generalforsamlingen. Udsendes sammen med referatet.

Bestyrelsen har vedtaget at opkræve 2,- kr. ekstra pr. m3 vand, som skal dække udgifter ifm. udslip og reparationer, som foreningen betaler.

 • Praktiske foranstaltninger ifm. ny bestyrelse. Der bestilles container til haveaffald fra sæsonstart til -slut. Det gælder stadig, at der ikke må fyldes jord deri, da vi betaler tømning efter vægt.

Der er lavet plan for overdragelse af diverse til ny bestyrelse.

 • Standerhejsning. 2. april kl. 9.30 til kaffe, te og rundstykker m.m. Opgaverne er fordelt.

Lise laver opslag på Facebook

 • Aktivitetsudvalg. Bestyrelsen giver Birte bemyndigelse til at oprette et aktivitetsudvalg. Aktiviteter koordineres med bestyrelsen.
 • Fordeling af opgaver.  Udsættes til næste møde.
 • Kommende arrangementer (Årshjul) Udsættes til næste møde.
 • Henvendelse fra medlemmer. (Evt. personsag behandler bestyrelsen på lukket møde) Godkendelse af byggeansøgning. Godkendt med forbehold.
 • Eventuelt.
 • Næste møde. Mandag d. 25. april kl. 18.30 hos Jan.