Referat 2023

Kolonihaveforeningen Agdrupparken

Referat af generalforsamling

lørdag den 4. marts 2023 kl. 10.00 på Biblioteket

1. Velkomst

Næstformand Frank Dolberg bød velkommen. Af 49 tilmeldte mødte 45 frem. Heraf var 32 stemmeberettiget.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Bjørn Møiniche

 Kristensen blev valgt til dirigent og kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt og at indkomne forslag var rettidigt modtaget. 

Punkt 15. ”Eventuelt” blev tilføjet dagsordenen.

Jytte Vestergaard blev valgt til referent og Jes Møller Christensen, Rune Pedersen og Lene Hansen som stemmetællere.

3. Formandens beretning. Skriftlig beretning er vedhæftet

Frank gennemgik formandens beretning, som sammen med indkaldelsen, var sendt ud til alle medlemmer. Derudover opfordrede han til at bakkede op om arrangementer i foreningen og ligeledes til at deltage i arbejdsdagene. Det styrker foreningens sociale samvær.

Dernæst blev alle mindet om vigtigheden af at holde hastigheden på områdets veje på et absolut minimum. Højst 15 km/t. og meget gerne lavere.

Jan Grunnet kunne til orientering fortælle at containere til pap/papir og brændbart kan benyttes fra d. 1. april.

4. Fremlæggelse af regnskab for 2022. Regnskab er vedhæftet

Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen. Kasserer Knud Andreasen gennemgik posterne.

Knud besvarede spørgsmål om foreningens udgift på 32.056,75 kr. til forbundet: Kolonihaveforbundet yder bl.a. juridisk bistand, styrer medlemsfortegnelse, tegner fællesforsikringer, udsender Havebladet til alle medlemmer, bidrager til landsdækkende samarbejder, indgår lejekontrakt på haveområdet med kommunen, kautionerer for større lån, giver mulighed for at yde foreningen lån, sørger for samarbejder og yder økonomisk bistand til Kredsen. Det nyder vi bl.a. godt af i form af den store fælles udflugter.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.

I alt 3 indkomne forslag er rettidigt udsendt til alle medlemmer.

Forslag 1. Vurderingsudvalget foreslår følgende ændring af satsen for vurdering af en kolonihave:

”Det er et lovkrav, at der deltager min. 3 uddannede fagfolk til vurdering af en kolonihave.
Kravet til vurdering er blevet skærpet de sidste par år, og det tager i gennemsnit 2,5-3 timer pr. vurdering.

Derfor foreslår udvalget at et vurderingsgebyr sættes op til DKK 700,- kr./vurdering”.

Forslag 1 blev vedtaget med 22 JA-stemmer mod 8 NEJ-stemmer og 2 blanke stemmer.

Forslag 2. Ændringsforslag til Vedtægter §10. stk. 2, de første 2 linjer.

Nuværende: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

Ændringsforslag: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 2nd weekend i april. I samme forbindelse og umiddelbart efter afholdes Standerhejsning.

Forslag 2 blev godkendt med 29 JA-stemmer mod 3 NEJ-stemmer.

Forslag 3. Ændringsforslag til Vedtægter §16:

Nuværende:

Tegningsret.

Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen udadtil i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

Ændringsforslag:

Tegningsregel:

Kolonihaveforeningen Agdrupparken tegnes af formanden og kassereren og sammen kan de indgå bindende juridiske aftaler på foreningens vegne. Tegningsreglen benyttes f.eks. ved oprettelse af ny konto, Netbank, Mobilepay og lignende

Generalforsamlingen kunne ikke godkende ordlyden. Efter ændring i teksten blev der foretaget afstemning om hvorvidt denne tekst kunne godkendes.

Ny formulering:

Tegningsregel.

Kolonihaveforeningen Agdrupparken tegnes af formanden og kassereren i forening. 

Ved optagelse af lån og pantsætning af aktiver uanset beløbsstørrelse samt ved investeringer over 50.000 kr. tegnes dette ved underskrift af den samlede bestyrelse.

Dette ændringsforslag blev vedtaget med 24 JA-stemmer mod 6 NEJ-stemmer og 1 blank.

Der blev opfordret til, at foreningen på næste generalforsamling fremsætter ændringsforslag til Vedtægternes §8

Ændringsforslaget blev godkendt med 25 JA-stemmer mod 5 NEJ-stemmer, 1 blank og 1 stemmeberettiget var midlertidig ikke til stede.

Da indkomne forslag 2 og 3 er ændringsforslag til vedtægterne, som er omfattet af §10, st. 8 i vedtægterne, var der ikke mødt nok stemmeberettigede op til en vedtagelse – kun godkendelse. Derfor indkalder bestyrelsen efterfølgende til ekstraordinær generalforsamling med en dagsorden som kun omfatter disse 2 forslag. Ekstraordinær generalforsamling vil afholdes umiddelbart i forlængelse af standerhejsningen d. 2. april.

6. Godkendelse af budget for 2023 samt fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår årlig kontingentforhøjelse til 3200 kr. Første gang pr. 1. juli 2023. Budget er vedhæftet

Kontingentstigningen blev efter nogen diskussion frem og tilbage vedtaget med 25 JA-stemmer mod 7 NEJ-stemmer.  Budgettet blev godkendt.

7. Valg af formand for 1 år.

Lise Alex Clausen ønsker at forlade posten efter 1 år. Bestyrelsen foreslår næstformand Frank Dolberg.

Frank blev valgt til ny formand

8. Valg af kasserer for 2 år.

Knud Andreasen er på valg og modtager genvalg

Genvalg til Knud

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. 

Jan Grunnet er på valg og modtager genvalg.

(forudsat at Frank Dolberg vælges til formand, skal der ydermere vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år).

Jens Andersen blev valgt for 2 år. I dagsordenen står der fejlagtigt 1 år.

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Jørgen Mogensen og Alexander P. Thomassen er på valg.

Jørgen og Alexander blev valgt

11. Valg af revisor for 2 år.

Bjørn Møiniche Kristensen er på valg. Modtager genvalg

Genvalg til Bjørn

12. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. 

Birte Nielsen og Juhl Jørgensen er på valg

Birte og Juhl blev valgt

13. Valg af 2 vurderingsmænd for 2 år.

Frank Dolberg og Jes Møller Christensen er på valg. Begge modtager genvalg

Genvalg til Frank og Jes

14. Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalg for 1 år.

Alexander P. Thomassen og Kaj Johansen er på valg

Alexander og Kaj blev valgt

15. Eventuelt.

Nyt fra aktivitetsudvalget:

Birte Nielsen orienterede om Aktivitetsudvalgets arbejde. Der er allerede nogle arrangementer i støbeskeen til næste sæson. 17 april mødes udvalget om sommerens aktiviteter. Efter en diskussion om hvorledes udvalget styres, omdelte Birte dokumenter, hvor man kunne skrive sig på som hjælper til enkelte eller flere arrangementer. Udvalget ta’r gerne imod idéer og hjælp til afvikling af aktiviteter. Der var generel tilfredshed om udvalgets aktiviteter.

Udvalget efterlyser hjælpere til fredagsåbent i Hyggeren, Spis sammen, Markedsopgaver d. 13/5, Sankt Hans, havevandring m.m.

Nyt fra Byggeudvalget:

Jes Møller Christensen fra Byggeudvalget gennemgik kort historikken ift. nyt fælleshus. Udvalget består foruden Jes af Jørgen Studsgaard, Bjørn Møiniche og Frank Dolberg.

Byggeprojektet er kogt ned fra et kæmpestort og formentligt uoverkommeligt projekt til at nyt hus på 150 m2. og mulig bevarelse af laden og Hyggeren. Fordelen, ved et mindre hus end tidligere foreslået, er en lavere/lempeligere brand- og konstruktionsklasse. Det gamle stuehus skal fjernes og giver mulighed for placering af det nye hus på grunden.

På spørgsmål fra forsamlingen om kloakering, kunne Jes svare at der ikke kan opnås byggetilladelse uden tilslutning til det offentlige kloaksystem. Der er usikkerhed om, hvordan udgifterne hertil skal fordeles, da der i lejekontrakten står, at de skal deles mellem ejer og lejer, men ikke i hvilket forhold.

En diskussion om placering af containere til haveaffald endte med, at den vil blive placeret ved fælleshuset for at undgå tung trafik på vores veje.

Der blev stillet spørgsmål ved rimeligheden af, at foreningen betaler for beskæring og oprydning af læbælter, som ligger på kommunens arealer. Bestyrelsen undersøger.

Bestyrelsen tager stilling til, om traditionen med gaver til medlemmers mærkedage, skal genoptages.

Birte mindede om foreningens 50-års jubilæum i maj 2024. Opfordring til at meddele bestyrelsen, hvis man har lyst til at være en del af et festudvalg.

19. august bliver det muligt at deltage i Kredsens store udflugt. Agdrupparken får tildelt et antal billetter, som uddeles efter først-til-mølle-princippet.

Spørgsmål angående anmeldelse af skade, når man har tegnet forsikring gennem Kolonihaveforbundet. Denne oplysning vil komme til at stå på vores hjemmeside:

Kontakt Alm. Brand på telefon: 5766 6260

Oplys Police Nr.: 129.017.260

Oplys adresse på haven, hvor skaden er sket.

Generalforsamlingen blev afsluttet af Frank med en kort præsentation, en tak til den afgåede formand, bestyrelsen og aktivitetsudvalget, opfordring til at tilmelde sig foreningens Facebook-side samt en orientering om udbedringen af vandudslippet på Susåvej. Til slut en opfordring til alle om at huske at melde flytning, ændringer i telefonnummer eller mailadresse.