Referat 16. februar 2022

Referat af bestyrelsesmøde den 16. februar 2022 kl. 18,30 hos Lise Syrenvej 22

Mødt var: Birte Nielsen, Lise Alex Clausen, Knud Andreasen, Jan Grunnet, Alexander Thomassen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard

  1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt

  •  Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

  • Meddelelser ved formanden

Vi forsøger at holde møde med Rasmus fra Park og Vej og lave aftale om vedligehold af læbælter. Hvad er kommunens og hvad er vores rolle?

Vi planlægger senere kløvning af det træ, som er savet og ligger i læbæltet bag Gudenåvej. Brændet skal flyttes til fælleshuset og bruges i hyggeren.  Træet stammer fra de træer i læbæltet, som er væltet under stormen

Gudenåvej 2 er sat til salg.

Birte har ryddet op og ud i foreningens gamle papirer.

Kvitteringer for fejninger af skorstene, samles for eftertiden på et dokument fra skorstensfejeren.  Jørgen Mogensen modtager og sørger for opbevaring.

  • Økonomi/regnskab ved kassereren

Godkendelse af regnskab og budget

Alle har betalt kontingent.

Regnskabet er revideret og klar til fremlæggelse på generalforsamlingen.

  • Meddelelser med videre fra løbende udvalg

a) Bygningsudvalget v/Jytte og Lise

Vi afventer nyt møde mellem Signatura og Bygningsudvalget.

  • Kommende arrangementer.

1)  Planlægning af Generalforsamling. Datoforslag: 19. marts. Fastsat til 19. marts kl. 13.00

                             Forslag til indkaldelse vedhæftet. Godkendt

                             Forslag til ordensregler vedhæftet. Godkendt med rettelser

                             Traktement. Planlagt

                             Forslag til kandidater. Drøftet.

2)  Standerhejsning: Datoforslag: 2. april.  Fastsat til d. 2. april kl. 9.00

3) Stafet for livet den 18.-19. juni. Birte tilmelder hold og vi går på jagt efter sponsoraftaler.

  • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

a)  Gadespejle og skilte. Jytte følger op. Spørg Jørgen eller snak med Jørgen Mogensen 

b)  Vedtagelse af forslag til Renovation. Vi er i gang med planlægning af ny renovationsplads ved fælleshuset. Jytte undersøger krav og priser.

c) Have- og hæksyn. Forslag om fælles indkøb af hækplanter. Der var stemning for, at det bliver sat i værk.

  • Henvendelse fra medlemmer (medmindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)
  • Eventuelt
  1. Næste møde

Fastsættes af den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen