Opslagstavlen

Kære allesammen. Efter en lang “coronatid” har vi brug for at se mere til hinanden, derfor udvider vi “Hyggeråbningstiden” på fredag til også at være Spis sammen aften. Vi bestiller mad udefra. Mere om menu, pris og tilmelding senere, men sæt allerede nu X i kalenderen fredag den 9. Juli kl 18,00. Vi håber rigtig mange vil være med.

Så er menuen til på fredag klar.

Der kan vælges mellem stjerneskud pris 98 kr. eller

sommertapas pris 168 kr.

vi bestiller maden hos Golfcafeen.

Der kan købes øl, vand og vin til 10 kr.

Pølser og brød til børn pris 20 kr

Tilmelding hurtigst muligt og senest tirsdag aften,  til Lise tlf 93860128 eller til Birte tlf 40557531. Tilmelding er bindende.

Velkommen til Egon Okholm Pedersen, som har købt Susåvej 7. Håber du må få mange gode stunder i din have

Velkommen til Marianne og Leif Normann Hansen, som har købt Susåvej nr. 5. Håber I vil nyde jeres have i mange år.

Farvel til Inger Johansen. Tak for din og Prebens tid i Agdrupparken

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 31. maj 2021
Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte
Vestergaard.
Referent: Jytte
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3) Meddelelser ved formanden
Salg af Kongeåvej 23 er igangsat og Susåvej 5 er solgt til Leif Normann Hansen.
Status vedrørende det fortsatte vandspild. Samtlige vandure og brønde er tjekket for uregelmæssigheder. Det viste et
enkelt ur, der bevægede sig, samt et andet, som vakte undren. Der har været lukket for vandet Gudenåvej/Kongeåvej
en nat. Susåvej efterfølgende nat, og til sidst Lilleåvej. Endnu er udslippet ikke lokaliseret. Der mangler stadig at blive
lukket på Gudenåvej – lige numre.
Et ødelagt brønddæksel bliver udskiftet og en enkelt hane bliver ligeledes skiftet.
Finlandsvej bliver snarest raspet og kanterne skrælles af i løbet af sommeren.
Heine kigger på bækken med henblik på oprensning. Der indhentes pris på rensning af drænrør
Der er modtaget klage over at flagreglerne ikke overholdes.
Opsigelse af havelejer med frist d. 9. juni 2021. Der er fundet en køber.
4) Økonomi/regnskab ved kassereren
Gennemgået. Ser fint ud.
5) Meddelelser med videre fra løbende udvalg
a) Aktiviteter: Mødet med nye lejere: 15 nye havelejere mødte op til den orientering, som normalt foregår ved
handlen. Pga. Corona blev kun det absolut nødvendige foretaget ved overdragelse.
b) Bygningsudvalget. Afslag på ansøgningen Til Kommunens Bygge- og Anlægspulje. Plan B er sat i gang.
c) Hæk-og havesyn. Der sendes påtaler ud til 10 havelejere med frist på 14 dage for renholdelse af hække. For at få
hjælp og vejledning til brug af sanktioner overfor misligholdte hække og haver, har vi haft besøg af Havekonsulenten.
Vi har modtaget en redegørelse, som kan bruges overfor de lejere, som ikke magter opgaven.
d) Evaluering af arbejdsdagen den 29. maj: Stort fremmøde. Ale arbejde flittigt og mange opgaver blev løst.
6) Kommende arrangementer.
a) Generalforsamlingen d. 12. juni: Planlægningen er på plads. Der udsendes reminder. Der må ikke serveres mad, så
det bliver en øl/vand til deltagerne.
b) Sct. Hans. Corona-situationen gør, at vi ikke afholder arrangementet i år.c) Fastlæggelse af åbningstider i Hyggeren. Foreløbig holder vi åbent fredage i juli måned fra kl. 17-20. Første gang d.
2. juli. Vi opfordrer til kontant betaling.
d) Datoer for arrangementer i juli måned. Vi planlægger p.t. ikke noget
e) Andet: Præmiefest lørdag d. 21. august.
7) Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
Intet
8) Henvendelse fra medlemmer (medmindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen
på det lukkede møde)
Ansøgning om dispensation af overdækket terrasse og lovliggørelse af skur/drivhus.: Sendes retur til havelejer til
tilretning.
9) Eventuelt
Intet
10) Næste møde
Mandag d. 14. juni kl. 19 afholdes konstituerende møde hos Knud

Velkommen til Lisette Kjær Jensen og Jan Jensen, som har overtaget Kongeåvej 23. Farvel til Mette Vestmark og tak for din tid i Agdrupparken.

Velkommen til Marianne og Leif Hansen, som har købt Susåvej 5. Farvel og tak til Inger og Preben for jeres tid i kolonihaven


Generalforsamling lørdag den 12. juni kl 9,30

Velkommen til Nicklas Roersen, som har købt Lilleåvej 4. Håber du må få mange gode timer i din kolonihave. Farvel til Dorrit Furusett, som har været i Agdrupparken i mange år

Skraldespande afhentes onsdage i lige uger. Afhentes på Susåvej, Lilleåvej og Gudenåvej

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. april kl. 9.00

Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen, Jytte Vestergaard

Referent: Jytte

 • Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkt

Godkendt

 • Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 • Meddelelser ved formanden Opsamling fra ugebreve 6, 7 og 8 (salg af huse, dispensationer, veje, dræn, udlejning m.m.) BBR!

Susåvej 2b er solgt til Sonja Gregersen og Susåvej 17 er solgt til Inge Hebsgaard.

Til salg er nu Gudenåvej nr. 10 og Lilleåvej nr. 4 (er efterfølgende blevet solgt)

Vejene er raspet og jævnet. Birte undersøger om bækken kan renses op.

Laden er lejet ud 1. weekend i juli samt mandag d. 13. september.

Registreringer af vores kolonihavehuse i BBR: Birte orienterede.

Birte deltager i kredsmøde tirsdag d. 11. maj.

Nøgler til toilet og fryser kan lånes ifølge aftale med Birte.

”Stafet for livet” er aflyst i 2021

 • Økonomi/regnskab ved kassereren

Budget og regnskab gennemgået. Ser fint ud.

 • Meddelelser med videre fra løbende udvalg
 1. a) Aktiviteter: Alternativ Standerhejsning. Forløb fint. Stor tilfredshed.
 2. b) Bygningsudvalget: Næste møde er planlagt til 10. maj. Er efterfølgende blevet udsat.
 3. c) Hæk-og havesyn: Opsamling efter hæksyn den 24. april: Nogle få haveejere har gennem de sidste 2-3 år gentagne gange fået kraftige anmodninger om at luge under og fjerne fremmede planter fra hækken. Vi tager snarest sanktionsmuligheder i brug. Næste hæksyn bliver fredag d. 4. juni.
 • Kommende arrangementer. Justering af kalenderen:

Arbejdsdag: Endnu ikke fastlagt

Generalforsamling: Lørdag d. 12. juni kl. 10, hvis Corona tillader det.

Sct. Hans: Vi kontakter taler

Præmiefest: Ikke fastlagt

Standerstrygning: 2. oktober

 • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Henrik Hansen spørges angående såning af blomster på legepladsen

 • Henvendelse fra medlemmer (medmindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

1 byggeansøgning sendes til teknisk forvaltning til godkendelse.

3 byggeansøgninger blev godkendt af bestyrelsen.

 • Eventuelt

Intet

 • Næste møde

Mandag d. 31. maj kl. 19.

Velkommen til Sonja Gregersen, som har overtaget Susåvej 2 B og  farvel til Flemming Lind.

Velkommen til Inge Hebsgaard, som har overtaget Susåvej 17 og farvel Til Lisa og Brian Kristensen.

Velkommen til ny sæson

Vi havde håbet, at vi i dag kunne samles i Laden til formiddagskaffe, rundstykker og hyggeligt samvær, men sådan skulle det altså heller ikke være i år. Dejligt, at så mange tog imod tilbuddet om at hente en pose med rundstykker m.m.

Arrangementer. Hvornår det bliver muligt, at samles er svært at spå om, men bestyrelsen har lavet en kalender, hvor der kan sættes datoer på, efterhånden, som restriktionerne tillader.

Fryseservice: Der vil igen i år blive mulighed for at have frysedunke i fryseren. Det bliver på samme måde som sidste år. Der udleveres nøgle til klubhuset og 2 dunke. Pris for en hel sæson 150 kr. Senest 1. oktober afleveres dunke og nøgle.

Fællestoilettet vil være aflåst og er kun til brug for havelejere og deres husstand, der kan lånes nøgle. Da det kræves, at toilettet rengøres mindst 2 gange ugentlig, vil det være brugerne, der er ansvarlig for rengøring. Der vil være rengøringsmidler til rådighed. For at forebygge smitte medbringer man eget håndklæde og toiletpapir.

Trafik og parkering. Se opslag på Face Book den 25. marts. Gæster parkerer ved klubhuset eller på det grønne område ved Kongeåvej. Der må max parkeres en bil ved din egen havelod. Parker tættest muligt hækken, så du undgår, at tvinge trafikken over i den modsatte rabat. Tunge køretøjer bedes parkere og læsse af ved Klubhuset. Arealet udenfor haven tilhører ikke haven, og der må derfor ikke anbringes chikaner eller store krukker. Det er dog en pligt, at man skal vedligeholde indtil midten af vejen. Der må gerne anbringes mindre blomsterkrukker ved indgangen og ved afmærkning af målerbrønd

Renovation. Der vil fremover kun blive afhentet affald ved klubhuset. Den enkelte havelejer foretager selv tilslutning og betaling, og må gerne parkere sin skraldespand ved klubhuset.

Byggeri. Vær opmærksom på, at det stadig gælder, at man må have max 50 m2 under tag + 10 m2 drivhus. Alt derover er ulovligt byggeri, såfremt man ikke har søgt og fået dispensation. Intet byggeri må påbegyndes før man har en byggetilladelse.

Udlån af Kolonihavehuset. Lejemålet er personligt, dvs. det er ikke lovligt, at udlåne det til andre. Har du gæster, som skal overnatte i huset uden lejerens tilstedeværelse skal bestyrelsen orienteres.

Hunde skal føres i snor og må ikke genere naboer

 

Vi glæder os til at se jer i haverne

Med ønsket om en god sommer. Venlig hilsen bestyrelsen

Velkommen til Marianne Nelving, som har købt Louises kolonihavehus på Kongeåvej 15. Håber du får rigtig mange gode oplevelser her.

Farvel og tak til Louise for din tid i Agdrupparken.

Kalenderen for 2021 vil løbende blive opdateret med datoer, når diverse restriktioner ophæves. Det er i øjeblikket usikkert om det bliver muligt at afholde generalforsamling i foråret. Hvis ikke det er muligt fortsætter den nuværende bestyrelse indtil det bliver muligt at afholde generalforsamling. I februar vil der til medlemmerne pr. mail blive udsendt regnskab, budget og skriftlig beretning. 

########################################################
Velkommen til Britta Kornum, som har overtaget Susåvej 24
Velkommen til Pernille Hansen, som har overtaget Susåvej 1 og velkommen til Niels Anker Sørensen, som har overtaget Susåvej 16. Håber I får mange gode stunder i jeres kolonihave.
Velkommen til Malene og Frank som har overtaget Gudenåvej nr. 15, Håber I, sammen med jeres børn, må få rigtig mange gode år i jeres kolonihave. Farvel og stor tak til Vagn, du vil blive savnet. 

Kære havelejere.

Sommeren og sæsonen går mod slutning. En sommersæson, som har været meget anderledes på grund af coronaen. Næsten ingen fællesarrangementer. Aflyste familiearrangementer. Ikke den samme ” smutten ind” til naboen. Vi håber, at det må blive meget bedre til næste år.

Arrangementer.    Der har i sommerens løb været afholdt 2 arbejdsdage med rigtig pænt besøg. Det har vist sig, at det er en god ide, med blot en arbejdsdag i stedet for en hel weekend, og at opdeling i formiddagshold og eftermiddagshold også har været en succes.

En enkelt ”Spis sammen” aften skabte fuldt hus. En rigtig hyggelig aften med stjerneskud og bøf med løg. Derudover har der alle fredage i juli og august, samt et par fredage i september, været åbent nogle få timer i cafeen. Vi tør ikke gætte på hvor mange vafler der er bagt disse fredage, men det er rigtig mange. Næsten alle fredage har vejret indbudt til udendørs servering. Der vil, som den sidste åbningsdag, være åbent i morgen fredag den 25. sept. kl 17,00, hvor der vil være mulighed for at købe suppe. På grund af det store smittetal i Brønderslev kommune, vil al servering foregå ved bordene, og der vil være mulighed for tilstrækkelig afstand.

Havekonkurrencen. Havekonsulenten har bedømt 6 haver. Heraf er der præmier fra Kolonihaveforbundet til 2 haver, og præmier fra Kredsen til 2 haver, samt en særlig præmie  (konsulentens præmie) til en have. Da det ikke vil være muligt, at afholde en fest med præmieoverrækkelse, har bestyrelsen valgt, at droppe præmier fra Agdrupparken i år. De 5 præmier fra Forbundet, Kredsen og konsulenten vil blive overrakt ved standerstrygningen.

Hæk og have-syn. Bestyrelsen har i løbet af sommeren foretaget flere hæk og have-syn. Dette har resulteret i, at en nogle har fået besked om manglende vedligeholdelse af hæk og have. En del har fået påtale og advarsler. Formår man ikke selv at passe hæk og have, bør man i tide hyre hjælp til pasning.

Salg af kolonihavehuse. Der er årets i løb købt 19  kolonihavehuse og en enkelt grund. Der er i denne sæson renoveret, bygget om og bygget nyt i flere haver.

Bygningsudvalget sover ikke tornerosesøvn, men har været lidt udfordret af coronakrisen, men der har været holdt flere møder med arkitekt og med kommunen med henblik på at finde den bedste og mulig løsning for et nyt klubhus. Der vil komme yderligere oplysninger inden længe.

Nøgler. En del havelejere har haft nøgle til toilet og vanddunke til fryserum. Vi beder om at få både nøgler og dunke retur senest den 3. oktober. Det vil være muligt at aflevere fredag den 25. september kl. 17-20 i klubhuset, eller til standerstrygning, eller til Lise på Gudenåvej 5 (når Lise er i kolonihaven)

Vand. Flere har spurgt om, hvornår der lukkes for vand og veje. Der lukkes ikke for vandet ved hovedhanen. Når der aflæses vand 1. okt. lukkes for vandet i de enkelte brønde, hvorefter den enkelte havelejer selv åbner og lukker efter behov i løbet af vinteren. Vejene lukkes hvis vejr, eller uhensigtsmæssig trafik gør det nødvendigt. Såfremt vejene er lukkede, rettes henvendelse til bestyrelsen, hvis der er behov for fragt af byggematerialer eller andet.

Det er ikke lovligt at bo i kolonihaven fra 1. oktober til 1. april, bortset fra enkelte weekends og lignende. Det er selvfølgelig lovligt at opholde sig i haven i dagtimerne.

 

TAK for en god, men meget anderledes sæson. Både Face Book siden og hjemmesiden www. Agdrupparken.dk  er aktiv hele vinteren.

Venlig hilsen

Inger Marie, Knud, Lise, Jytte og Birte

###################################################

Vejene og trafik med store lastbiler i Agdrupparken

Bestyrelsen har holdt møde og har bl.a. drøftet vej-vedligeholdelsen. Susåvej trænger mest til fyld, men da der pt. køres en del byggematerialer til Susåvej, vil vi vente lidt med fyld. 
Det er en rigtig god ide, at skrive på Face Book, når der ventes materialer, så naboer kan være forberedt, og evt. flytte parkerede biler imens det står på. Bestyrelsen opfordrer til, at den, der modtager materialer beder chaufføren om at bakke hen til byggepladsen, og at modtageren eller en anden person er til stede for at sikre, at ingen børn eller andre risikerer at komme i vejen.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Ved du at, der findes hjertestartere tæt på Agdrupparken?

Der hænger en  hjertestarter på  Skovtoften 8., Den er placeret på nordsiden af fællesskur vendt over mod Kongeåvej

Desuden hænger der en hjertestarter i u-låst skab på Vestskoven 16

Husk betaling af kontingent for 1. halvår 1500 kr. forfalder til betaling 1. januar og betaling for 2. halvår er 1. juli

Forsikring
Til de af jer, som har forsikret i Fællesforsikringen, har vi vedhæftet forsikringspolicen. Vi får en ny police hver gang en ny tilmelder sig. Det er mange sider, og det er ikke nødvendigt, printe den ud da den bliver lagt på foreningens hjemmeside. Alle, som ikke er med i fællesforsikringen bedes tjekke, at I har mindst en brandforsikring med ansvar.

 

Affaldsordninger med AVV og Sølvkjær bestiller og betaler hver enkel havelejer selv. Den store container i juni betaler foreningen 

Forsikring Alle skal mindst have brandforsikring  Har du styr på det ??

Husk betaling af Fællesforsikring er 1. April.