Opslagstavlen

Velkommen til ny sæson

Vi havde håbet, at vi i dag kunne samles i Laden til formiddagskaffe, rundstykker og hyggeligt samvær, men sådan skulle det altså heller ikke være i år. Dejligt, at så mange tog imod tilbuddet om at hente en pose med rundstykker m.m.

Arrangementer. Hvornår det bliver muligt, at samles er svært at spå om, men bestyrelsen har lavet en kalender, hvor der kan sættes datoer på, efterhånden, som restriktionerne tillader.

Fryseservice: Der vil igen i år blive mulighed for at have frysedunke i fryseren. Det bliver på samme måde som sidste år. Der udleveres nøgle til klubhuset og 2 dunke. Pris for en hel sæson 150 kr. Senest 1. oktober afleveres dunke og nøgle.

Fællestoilettet vil være aflåst og er kun til brug for havelejere og deres husstand, der kan lånes nøgle. Da det kræves, at toilettet rengøres mindst 2 gange ugentlig, vil det være brugerne, der er ansvarlig for rengøring. Der vil være rengøringsmidler til rådighed. For at forebygge smitte medbringer man eget håndklæde og toiletpapir.

Trafik og parkering. Se opslag på Face Book den 25. marts. Gæster parkerer ved klubhuset eller på det grønne område ved Kongeåvej. Der må max parkeres en bil ved din egen havelod. Parker tættest muligt hækken, så du undgår, at tvinge trafikken over i den modsatte rabat. Tunge køretøjer bedes parkere og læsse af ved Klubhuset. Arealet udenfor haven tilhører ikke haven, og der må derfor ikke anbringes chikaner eller store krukker. Det er dog en pligt, at man skal vedligeholde indtil midten af vejen. Der må gerne anbringes mindre blomsterkrukker ved indgangen og ved afmærkning af målerbrønd

Renovation. Der vil fremover kun blive afhentet affald ved klubhuset. Den enkelte havelejer foretager selv tilslutning og betaling, og må gerne parkere sin skraldespand ved klubhuset.

Byggeri. Vær opmærksom på, at det stadig gælder, at man må have max 50 m2 under tag + 10 m2 drivhus. Alt derover er ulovligt byggeri, såfremt man ikke har søgt og fået dispensation. Intet byggeri må påbegyndes før man har en byggetilladelse.

Udlån af Kolonihavehuset. Lejemålet er personligt, dvs. det er ikke lovligt, at udlåne det til andre. Har du gæster, som skal overnatte i huset uden lejerens tilstedeværelse skal bestyrelsen orienteres.

Hunde skal føres i snor og må ikke genere naboer

 

Vi glæder os til at se jer i haverne

Med ønsket om en god sommer. Venlig hilsen bestyrelsen

Velkommen til Marianne Nelving, som har købt Louises kolonihavehus på Kongeåvej 15. Håber du får rigtig mange gode oplevelser her.

Farvel og tak til Louise for din tid i Agdrupparken.

Kalenderen for 2021 vil løbende blive opdateret med datoer, når diverse restriktioner ophæves. Det er i øjeblikket usikkert om det bliver muligt at afholde generalforsamling i foråret. Hvis ikke det er muligt fortsætter den nuværende bestyrelse indtil det bliver muligt at afholde generalforsamling. I februar vil der til medlemmerne pr. mail blive udsendt regnskab, budget og skriftlig beretning. 

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde den 8. februar 2021

Mødedeltagere: Birte Nielsen, Knud Andreasen, Inger Marie Mogensen, Lise Alex Clausen, Jytte Vestergaard og Jørgen Mogensen

Referent: Jytte

 • Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter

Godkendt

 • Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 • Meddelelser ved formanden
 1. a) Referater fra Kredsen: Sendes ud til alle vores medlemmer, når der er rettet nogle småfejl
 2. b) Salg af huse/haver: Susåvej: 101, 116 og 124, Gudenåvej 337
 3. c) Andet: Fogedsagen er afsluttet på en for foreningen tilfredsstillede måde

Nyt om medlemmer: Allan Andersen, Susåvej er død.

Runde fødselsdage: Gaverne kan p.t. ikke overbringes. Venter til det er muligt.

Alle, som har skorstene, anvender samme skorstensfejer.

Skiltning: på vores private veje,  vi må selv anskaffe og opsætte skilte.

Teknisk forvaltning har lovet at renovere Finlandsvej til foråret.

Bumpene på Ålandsvej er varige.

Udvendig kontakt ved klubhuset virker igen.  Brug af strøm fra klubhuset, aftales med bestyrelsen.

 • Økonomi/regnskab ved kassereren

Regnskabet 2020: Er godkendt og underskrevet og udsendes til alle medlemmer sammen med beretning

Budgettet: Foreløbigt godkendt og udsendes ligeledes

Status pt.: Alle har betalt medlemskontingent.

 • Meddelelser med videre fra løbende udvalg
 1. a) Aktiviteter: Alt har været aflyst
 2. b) Bygningsudvalget: Møde i udvalget og bestyrelsen d. 26. januar 2021. Efterfølgende har bygningsudvalget haft møde med byggefirma.
 3. c) Andet: Intet
 • Kommende arrangementer.
 1. a) Generalforsamling: Udsat til det er muligt. Beretning fra bestyrelsen og byggeudvalget udsendes til alle medlemmer.
 2. b) Standerhejsning: Vi finder en alternativ måde at afholde standerhejsningen på.
 3. c) Kalenderen: Aktiviteter 2021 lægges på hjemmesiden, men er med forbehold for Coronarestriktionen. Datoerne lægges på, efterhånden som vi kender dem.
 4. d) Andet. Vi indkalder nye havelejere i marts, hvor vi gennemgår foreningens dokumenter og andet relevant.
 • Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

Intet nyt grundet vinterhi.

 • Debat og evt. beslutning om specielle tiltag og opgaver i 2021

Forslag om etablering af blomstereng på ”legepladsen”

Renovationsordning tages på næste møde.

Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

 • Eventuelt

Bestyrelsen opfordres til at deltage i webinar-kurser via Kolonihavefundet.

 

 • Næste møde

Aftales senere. Formentlig i marts

########################################################
Velkommen til Britta Kornum, som har overtaget Susåvej 24
Velkommen til Pernille Hansen, som har overtaget Susåvej 1 og velkommen til Niels Anker Sørensen, som har overtaget Susåvej 16. Håber I får mange gode stunder i jeres kolonihave.
Velkommen til Malene og Frank som har overtaget Gudenåvej nr. 15, Håber I, sammen med jeres børn, må få rigtig mange gode år i jeres kolonihave. Farvel og stor tak til Vagn, du vil blive savnet. 

Kære havelejere.

Sommeren og sæsonen går mod slutning. En sommersæson, som har været meget anderledes på grund af coronaen. Næsten ingen fællesarrangementer. Aflyste familiearrangementer. Ikke den samme ” smutten ind” til naboen. Vi håber, at det må blive meget bedre til næste år.

Arrangementer.    Der har i sommerens løb været afholdt 2 arbejdsdage med rigtig pænt besøg. Det har vist sig, at det er en god ide, med blot en arbejdsdag i stedet for en hel weekend, og at opdeling i formiddagshold og eftermiddagshold også har været en succes.

En enkelt ”Spis sammen” aften skabte fuldt hus. En rigtig hyggelig aften med stjerneskud og bøf med løg. Derudover har der alle fredage i juli og august, samt et par fredage i september, været åbent nogle få timer i cafeen. Vi tør ikke gætte på hvor mange vafler der er bagt disse fredage, men det er rigtig mange. Næsten alle fredage har vejret indbudt til udendørs servering. Der vil, som den sidste åbningsdag, være åbent i morgen fredag den 25. sept. kl 17,00, hvor der vil være mulighed for at købe suppe. På grund af det store smittetal i Brønderslev kommune, vil al servering foregå ved bordene, og der vil være mulighed for tilstrækkelig afstand.

Havekonkurrencen. Havekonsulenten har bedømt 6 haver. Heraf er der præmier fra Kolonihaveforbundet til 2 haver, og præmier fra Kredsen til 2 haver, samt en særlig præmie  (konsulentens præmie) til en have. Da det ikke vil være muligt, at afholde en fest med præmieoverrækkelse, har bestyrelsen valgt, at droppe præmier fra Agdrupparken i år. De 5 præmier fra Forbundet, Kredsen og konsulenten vil blive overrakt ved standerstrygningen.

Hæk og have-syn. Bestyrelsen har i løbet af sommeren foretaget flere hæk og have-syn. Dette har resulteret i, at en nogle har fået besked om manglende vedligeholdelse af hæk og have. En del har fået påtale og advarsler. Formår man ikke selv at passe hæk og have, bør man i tide hyre hjælp til pasning.

Salg af kolonihavehuse. Der er årets i løb købt 19  kolonihavehuse og en enkelt grund. Der er i denne sæson renoveret, bygget om og bygget nyt i flere haver.

Bygningsudvalget sover ikke tornerosesøvn, men har været lidt udfordret af coronakrisen, men der har været holdt flere møder med arkitekt og med kommunen med henblik på at finde den bedste og mulig løsning for et nyt klubhus. Der vil komme yderligere oplysninger inden længe.

Nøgler. En del havelejere har haft nøgle til toilet og vanddunke til fryserum. Vi beder om at få både nøgler og dunke retur senest den 3. oktober. Det vil være muligt at aflevere fredag den 25. september kl. 17-20 i klubhuset, eller til standerstrygning, eller til Lise på Gudenåvej 5 (når Lise er i kolonihaven)

Vand. Flere har spurgt om, hvornår der lukkes for vand og veje. Der lukkes ikke for vandet ved hovedhanen. Når der aflæses vand 1. okt. lukkes for vandet i de enkelte brønde, hvorefter den enkelte havelejer selv åbner og lukker efter behov i løbet af vinteren. Vejene lukkes hvis vejr, eller uhensigtsmæssig trafik gør det nødvendigt. Såfremt vejene er lukkede, rettes henvendelse til bestyrelsen, hvis der er behov for fragt af byggematerialer eller andet.

Det er ikke lovligt at bo i kolonihaven fra 1. oktober til 1. april, bortset fra enkelte weekends og lignende. Det er selvfølgelig lovligt at opholde sig i haven i dagtimerne.

 

TAK for en god, men meget anderledes sæson. Både Face Book siden og hjemmesiden www. Agdrupparken.dk  er aktiv hele vinteren.

Venlig hilsen

Inger Marie, Knud, Lise, Jytte og Birte

###################################################

Vejene og trafik med store lastbiler i Agdrupparken

Bestyrelsen har holdt møde og har bl.a. drøftet vej-vedligeholdelsen. Susåvej trænger mest til fyld, men da der pt. køres en del byggematerialer til Susåvej, vil vi vente lidt med fyld. 
Det er en rigtig god ide, at skrive på Face Book, når der ventes materialer, så naboer kan være forberedt, og evt. flytte parkerede biler imens det står på. Bestyrelsen opfordrer til, at den, der modtager materialer beder chaufføren om at bakke hen til byggepladsen, og at modtageren eller en anden person er til stede for at sikre, at ingen børn eller andre risikerer at komme i vejen.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Ved du at, der findes hjertestartere tæt på Agdrupparken?

Der hænger en  hjertestarter på  Skovtoften 8., Den er placeret på nordsiden af fællesskur vendt over mod Kongeåvej

Desuden hænger der en hjertestarter i u-låst skab på Vestskoven 16

Husk betaling af kontingent for 1. halvår 1500 kr. forfalder til betaling 1. januar og betaling for 2. halvår er 1. juli

Forsikring
Til de af jer, som har forsikret i Fællesforsikringen, har vi vedhæftet forsikringspolicen. Vi får en ny police hver gang en ny tilmelder sig. Det er mange sider, og det er ikke nødvendigt, printe den ud da den bliver lagt på foreningens hjemmeside. Alle, som ikke er med i fællesforsikringen bedes tjekke, at I har mindst en brandforsikring med ansvar.

Affaldsordninger i Agdrupparken

Der vil være opstillet en stor container syd for klubhuset i sidste halvdel af juni. Denne container er til hækklip og mindre grene.

Har du ikke mulighed for kompostere i egen have, eller selv køre haveaffald til genbrugspladsen, kan man bestille en container hos AVV.

Der kan bestilles afhentning af restaffald/madaffald hos Sølvkjær (som sædvanlig) afhentes hver tirsdag i lige uger 

Affaldsordninger med AVV og Sølvkjær bestiller og betaler hver enkel havelejer selv. Den store container i juni betaler foreningen 

Forsikring Alle skal mindst have brandforsikring  Har du styr på det ??

Husk betaling af Fællesforsikring er 1. April.