Ordensregler 2022

BESTYRELSEN GØR OPMÆRKSOM PÅ AT DER ER VEDTAGET EN NY LOKALPLAN FOR OMRÅDET (2024) OG DER KAN VÆRE FORSKELLE MELLEM LOKALPLAN OG VORES ORDENSREGELER. LOKALPLANEN ER DERFOR DEN GÆLDENDE.

ORDENSREGLER OPDATERET MARTS 2022

Ordensregler for Kolonihaveforeningen Agdrupparken.

Agdrupparkens adresse er Ålandsvej 11. Brønderslev. Foreningens officielle adresse er altid formandens adresse.

§ 1. Medlemmer.

§ 1.1. Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl i Brønderslev kommune og være tilmeldt folkeregisteret samme sted. Medlemmet skal omgående meddele formanden eller kassereren om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse.

§ 1.2. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til en hver tid gældende lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.

§ 1.3. Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet Ingen lejer kan fremleje eller udlåne sin havelod eller dele deraf, uden bestyrelsens godkendelse/samtykke.

Helårsbeboelse i haverne er forbudt.

§ 2. Haveområdet

§ 2.1. Overnatning må kun ske i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober og uden for dette tidsrum kun kortvarige perioder, weekends o. lign.

§ 2.2. Al unødvendig kørsel på området er forbudt. Al kørsel må højst foregå med 15 km/t. Der må højst parkeres 1 bil ved hver parcel. Alle andre henvises til P-pladsen, eller de grønne områder. Havelejere er ansvarlig for sine gæsters kørsel og

parkering. Trailere parkeres i egen have eller på trailerparkeringen. Ved overtrædelse af parkeringsregler kan bestyrelsen idømme havelejeren bod.

§ 2.3. Ukrudt, hækafklip og andet affald må ikke henkastes på vejene, bag haverne, på bålpladsen, eller omkringliggende arealer.

§ 2.4. I haverne må der ikke holdes kaniner, duer og høns.  Hunde og katte, der medtages, skal føres i snor og efterladenskaber skal fjernes af ejeren. Hunde og katte må overnatte og opholde sig sammen med ejeren i haven, men må ikke være til gene for øvrige havelejere. Der må holdes stuefugle.

§ 2.5. Benyttelse af musikanlæg og lignende må kun ske på en sådan måde, at det ikke generer andre lejere, og mellem kl. 23 og kl. 07 skal der være ro. Ved forud planlagt støjende aktivitet adviseres naboer. Udvis mest mulig hensyn med støjende aktiviteter.

§ 2.6. Brug af vaskemaskiner og opvaskemaskiner er forbudt. Bilvask er tillige forbudt.

§ 2.7. Afbrænding af haveaffald er forbudt. Der må gerne brændes rent, tørt træ i bålfad.

§ 2.8. Hækkene skal klippes mindst 2 gange om året, første gang. omkring 1. juli. Sidste gang absolut senest 1. oktober. Højden på hækken må ikke overstige 170 cm. Hækkene skal holdes rene for ukrudt og ”fremmede” planter. Mod naboskel renholdes for ukrudt i ca. 30 cm. afstand fra hækmidte. Plankeværk, stakit og lignende må ikke opføres som erstatning for hæk. Hækplanter skal være Naur eller Liguster.

§ 2.9 Hver havelejer skal anlægge og vedligeholde sin have som pryd og/eller nyttehave. Anlagte græsplæner skal klippes regelmæssigt. Haven skal fremstå ryddelig.

§ 2.10 Træer og buske plantet efter 1. april 2022 må ikke overstige 5 m. i højden.

§ 2.11. Der skal etableres havelåge til adgangsgivende vej. Nyetablerede låger skal være indadgående.

§ 2.12. Flagreglerne skal følges.

§ 3. Lejeafgift og betalingsbetingelser.

§ 3.1. Lejeafgift betales senest første hverdag i januar og juli måned.

§ 3.2. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 100 kr.

§ 3.3. Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig, kan der forholdes som angivet i nærværende vedtægt § 5

§ 4. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede.

§ 4.1. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

§ 4.2. Medlemmet er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området,

§ 5. Ophævelse af lejemålet.

§ 5.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt som digital post eller fysisk post. Det er en forudsætning for ophævelse af lejekontrakten på grund af manglende betaling, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist. Foreningens bestyrelse er ligeledes berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter haven, eller udfører kriminelle handlinger på foreningens område

§ 5.2.  Foreningens bestyrelse er berettiget til at opkræve et administrativt gebyr på 500 kr., såfremt en opsigelse kan annulleres efter lejers udførelse af et påbud.

§ 6. Forsikring:

§ 6.1. Det enkelte medlem skal have sin havelod/bebyggelse forsikret med mindst en brandforsikring med miljørigtig oprydningspligt. Herunder også asbestforurening o.l.

Medlemmer som ikke har sin havelod forsikret gennem fællesforsikringen skal hvert år overfor bestyrelsen fremlægge dokumentation lovlig brandforsikring.

§ 7. Pligtarbejde/Fællesarbejde.

7.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved renholdelse og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde, hvor medlemmerne har pligt til at deltage.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del til midten af vejen uden for egen have ren og ryddelig. Rabatten er en del af vejen.

§ 8. Vandforsyning

§ 8.1. Vandforsyning der føres til drivhus eller hus, skal udføres i slanger, rør og tilkoblinger, der er godkendt til formålet.

§ 8.2. Det er enhver havelejers pligt at sørge for at vandforsyningen er tæt så vandudslip undgås,

Den enkelte havelejer åbner og lukker selv for vandet i målerbrønden og er selv ansvarlig for evt. tømning af vandinstallationer i egen have og hus i vinterhalvåret samt sikring af, at låget på brønden ikke opstemmes på grund af for høj grundvandsstand.

Vandforbruget aflæses inden sæsonafslutning, Opkrævning udsendes pr. mail, eller oplyses ved henvendelse, og betales senest 14 dage efter udsendelse af opkrævning.

Ved manglende betaling vil vandtilførslen til haven blive stoppet. Lukning og åbning sker af vvs firma på havelejerens regning.

Vedtaget på generalforsamlingen

§ 9. Bygningsregler og tekniske regler for kolonihavehusene.

Byggeregler.

§ 9.1. På hver havelod må der kun opføres en havebolig med tilhørende udhus.

Endvidere skal bebyggelsen altid opføres efter Brønderslev kommunes lokalplan for området.

Ved overtrædelser af disse bestemmelser, kan det overtrådte kræves lovliggjort og eventuelt ulovlig opført byggeri fjernet. Sker det ikke kan der blive tale om opsigelse

§ 9.2. Kolonihavehusene må kun bygges i en etage uden kælder, dog er der tilladelse til frugtkælder på max. 2 m2. Tagrygningen må højst være 3,5 m. over terræn jf. lokalplanen stk. 1878-01 § 7.3. Brug af gamle asbest eternitplader er strengt forbudt.

§ 9.3. Den samlede bebyggelse må ikke overstige 50 m2. Dog er 50 cm udhæng ikke medregnet i bebyggelsen jf. lokalplanen. 1878-01. § 7.1. Drivhuse på max 10 m2 er ikke medregnet i bebyggelsen.  Udestuer og redskabsrum er medregnet i den samlede bebyggelse på max. 50 m2.

 § 9.4. Der kan ansøges særskilt om at få en dispensation om at øge det bebyggede areal, så der maksimum er et hus på 50 m² samt overdækket åben terrasse på 10 m², et drivhus på 10 m² og et legehus på 5 m². 

men afstandene i lokalplanens § 7 skal være overholdt:

Kolonihavehus der er totalskadet ved brand eller lignende, opføres efter gældende regler

§ 9.5. Ved tilbygning eller forandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen, med en skitse eller en tegning med mål og placering på grunden af det, der ønskes forandret. Herefter beslutter bestyrelsen om der kan gives en godkendelse og en kopi af denne sendes retur til lejeren. En byggetilladelse er gyldig i 2 år.

Intet byggeri må påbegyndes før der foreligger en skriftlig tilladelse. Ved færdiggørelse skal byggeriet godkendes af bestyrelsen.

§ 9.6. Ingen bebyggelse må opføres nærmere end 2.5 m fra adgangsgivende vej, og 2 m. fra naboskel. Ifølge Kolonihaveloven må drivhuse placeres 1 m fra naboskel.

§ 10. Regler for afløb i Agdrupparken

§ 10.1. I de opførte fritidshuse må der installeres et tørkloset på hver havelod. Latrinen må ikke bortskaffes ved nedgravning på egen havelod.

§ 10.2. Området er ikke kloakeret og der er heller ikke for nuværende planer om at kloakere området. Det betyder, at den enkelte ejer selv er ansvarlig for bortskaffelse af eventuelt spildevand. I det åbne land vælger man typisk at nedsive spildevandet eller udlede det til vandløb via et biologisk minirenseanlæg. Der er ingen af disse løsninger, der ville kunne accepteres i kolonihaveområdet. Nedsivning vil formentlig også være udelukket pga. den høje grundvandsstand. Umiddelbart er kun etablering af samletank en løsning. De findes i mange størrelser, men til dette formål vil man nok vælge en tank på 3-5 m3. Størrelsen skal jo afpasses med forbruget, idet tanken skal tømmes når den er fuld. En for lille tank medfører mange tømninger. Uanset hvilken løsning man ønsker, så kræver det tilladelse fra kommunen. En spildevandsløsning skal udføres af en autoriseret kloakmester. Han/hun vil også kunne være behjælpelig med valg og dimensionering af løsning samt stå for ansøgning til kommunen.

§ 11. Brændeovn

§ 11.1. Inden opførelse af skorsten og installering af brændeovn skal der indsendes skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen godkender installationen, gives skriftlig tilladelse.  Derefter kontaktes skorstensfejeren for at få vejledning vedrørende installation og godkendelse.  

§ 11.2. Inden brændeovnen tages i brug, skal der til bestyrelsen afleveres prøvningsattest og godkendelse fra skorstensfejeren. Prøvningsattesten opbevares sammen med lejekontrakten.

Der skal hvert år, efter skorstensfejning afleveres kopi af skorstensfejerens attest til bestyrelsen. 

Der må kun fyres med rent og tørt brænde.

§ 12. Tekniske installationer.

§ 12.1. Elinstallation

Ved elinstallation skal den enkelte havelejer selv kontakte sin elinstallatør. Haveselskabet er uden indflydelse.

§ 12.2. Gasinstallation

Såfremt der benyttes flaskegas, skal installationen udføres med godkendte slanger jvf. gældende lovgivning for området.