Ordensregler

Ordensregler for Kolonihaveforeningen Agdrupparken.

Agdrupparkens adresse er Ålandsvej 11.

Foreningens officielle adresse er altid formandens adresse.

 • 1. Medlemmer.
 • 1.1. Medlemmet skal have fast bopæl og lovlig bopæl i Brønderslev kommune og være tilmeldt folkeregisteret samme sted. Medlemmet skal omgående meddele formanden eller kassereren om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse. Opsigelsen træder i kraft  14 dage efter opsigelse. Ved sådanne opsigelser/ ophævelser forholdes der som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægt § 3.

 • 1.2. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til en hver tid gældende lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.
 • 1.3. Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet Ingen lejer kan fremleje eller udlåne sin havelod eller dele deraf, uden bestyrelsens godkendelse/ samtykke.

Helårsbeboelse i haverne er forbudt.

 • 2. Haveområdet
 • 2.1. Overnatning må kun ske i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober og uden for dette tidsrum kun kortvarige perioder, weekends o. lign.
 • 2.2. Al unødvendig kørsel på selskabets område er forbudt, især i tidsrummet mellem kl 23,00 og 7,00. Højeste hastighed er 15 km/t for alle trafikanter. Der må maks. parkere 1 bil ved hver parcel. Trailere skal holde på trailerparkeringen.
 • 2.3. Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejene, bag haverne, på bålpladsen, eller omkringliggende arealer.
 • 2.4. I haverne må der ikke holdes kaniner, duer, høns. Hunde, der medtages, skal føres i snor og efterladenskaber skal fjernes af ejeren. Hunde må overnatte og opholde sig sammen med ejeren i haven, men må ikke være til gene for øvrige havelejere . Der må dog gerne holdes stuefugle.
 • 2.5. Benyttelse af musikanlæg og lignende må kun ske på en sådan måde, at det ikke generer andre lejere.
 • 2.6. Brug af vaske og opvaskemaskiner er forbudt. Bilvask er tillige forbudt.
 • 2.7. Afbrænding af haveaffald er forbudt. Der må gerne brændes tørt brænde i bålfad.
 • 2.8. Hækkene skal klippes mindst 2 gange om året, første gang inden 1. juli. Højden på hækken må ikke overstige 170 cm. Hækkene skal holdes rene for ukrudt og ”fremmede” planter. Der skal overalt anvendes samme hække. Hækaffald og haveaffald må ikke anbringes på bålpladsen, eller i området bag hækken. Plankeværk, stakit og lignende må ikke opføres.
 • 2.9. Skulle ondartede sygdomme angribe lejeres have eller hæk, skal det meddeles til bestyrelsen så en konsulent e.v.t. kan bekæmpe sygdommen. Dette vil ske for lejerens regning.

 

 • 2.10 Der må ikke anlægges vandbassiner, dog må der efter godkendelse af bestyrelsen anlægges mindre havedamme.
 • 3. Lejeafgift og betalingsbetingelser.
 • 3.1. Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdatoen til den følgende hverdag.

Terminerne for indbetaling er første hverdag i januar og første hverdag i juli.

 • 3.2. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på p.t. 100 kr.
 • 3.3. Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig, kan der forholdes som angivet i nærværende vedtægt § 5.
 • 3.4. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelser er at tinglyse pantstiftende.
 • 4 Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede.
 • 4.1. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.
 • 4.4. Medlemmet er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig til at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i Kolonihaveforbundets hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. nærværende vedtægt § 5.

 

 • 5. Ophævelse af lejemålet.
 • 5.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejekontrakten på grund af manglende betaling, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.
 • 5.2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter haven
 • 5.3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet tilsidesætter haveforeningens vedtægter og ordensregler, bestemmelser i den indgåede lejekontrakt samt bestemmelser pålagt haveforeningens område udefra. Bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indretning på havelodden som er i strid med byggeregler om f.eks. bebyggelsesgrad eller skelafstand. Bestemmelser pålagt området udefra fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer mv.
 • 5.4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet udlejer eller udlåner haven i strid med reglerne i § 1.6 i ”Standardlejevilkår for havelod under Kolonihaveforbundet”, og trods påtale fortsætter dermed.
 • 5.5. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.
 • 5 6. Kolonihaveforbundet i samarbejde med den stedlige kreds kan pålægge en bestyrelse at ophæve lejemålet, hvis lejer ikke overholder hovedlejekontrakten med jordejer.
 • 5.7. Foreningens bestyrelse er berretiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis lejeren udfører kriminelle handlinger på foreningens område
 • 5.8. Foreningens bestyrelse er berretiget til opkræve et administrativt gebyr på 500 kr., såfremt en opsigelse kan annulleres efter lejers udførelse af et påbud,.

 

 • 6 Forsikring:
 • 6.1 Det enkelte medlem skal have sin bebyggelse/hus forsikret, med mindst en brandforsikring med miljørigtig oprydningspligt. Herunder også asbestforurening o.l.
 • 6.2 Ved bygningsbrand skal de udbrændte bygningsdele repareres/genopføres på samme sokkel, placeret på havearealet som anført i de kommunale bestemmelser. ” Almindelige bestemmelser for kolonihaver.”

Forudsat forannævnte er opfyldt, kan havelejeren få erstatning udbetalt for øvrige skader.

 

 • 7. Pligtarbejde/Fællesarbejde.

7.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del til midten af vejen uden for egen have ren.

7.2. Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde, fællesarbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet.

 • 9. Bygningsregler for kolonihavehusene.
 • 9.1. Husene skal opføres således, at de ikke skæmmer området og være sammenbygget, placeret på havens bagerste del, eller som anvist af kommunens parkforvaltning.

Endvidere skal bebyggelsen altid opføres efter Brønderslev kommunes lokalplan for området.

Ved overtrædelser af disse bestemmelser, kan det overtrådte kræves lovliggjort og eventuelt ulovlig opført byggeri fjernet. Sker det ikke kan der blive tale om opsigelse Jvf. nærværende vedtægt § 5.

 • 9.2. Kolonihavernes huse skal opføres således at de ikke skæmmer området, endvidere skal bebyggelsen udføres efter de forskrifter der er fastlagt af Brønderslev kommune samt lokalplanen for området.
 • 9.3. Kolonihavehusene må kun bygges i en etage uden kælder, dog er der tilladelse til frugtkælder på max. 2 m2. Tagrygningen må højst være 3,5 m. over terræn jf. lokalplanen stk. 1878-01 § 7.3. Brug af gamle asbest eternitplader er strengt forbudt.
 • 9.4. Den samlede bebyggelse må ikke overstige 50 m2. Dog er 50 cm udhæng ikke medregnet i bebyggelsen jf. lokalplanen. 1878-01. § 7.1. Drivhuse på max 10m2 er ikke medregnet i bebyggelsen. Udestuer og redskabsrum er medregnet i den samlede bebyggelse på max. 50 m2.
 • 9.5. Kolonihavehus der er totalskadet ved brand eller lignende, skal opføres på eksisterende sokkel, efter de regler der var gældende på opførelsens tidspunkt.
 • 9.6. Kolonihavehusene skal placeres på havelodderne, som angivet i skitser fra Brønderslev kommune.
 • 9.7. Ved tilbygning eller om forandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen, med en skitse eller en tegning af det der ønskes forandret. Herefter beslutter bestyrelsen om der kan gives en godkendelse, og en kopi af denne sendes retur til lejeren. Intet byggeri må påbegyndes før der forlægger en skriftlig tilladelse og ved afslutning skal byggeriet godkendes af bestyrelsen. En byggetilladelse er gyldig i 2 år.
 • 9.8. Ingen bebyggelse må opføres nærmere end 2.5 m fra skel. Drivhuse skal være mindst 1 m fra skel.
 • 9.9 Der kan ansøges særskilt om, at få en dispensation om at øge det bebyggede areal, så det maksimum er et hus på 50 m² (se § 9.4) samt overdækket terrasse på 10 m², et drivhus på 10 m² og et legehus på 5 m².

Men afstandene i lokalplanens § 7 skal være overholdt:

 

 

 

 • 10 Regler for afløb i Agdrupparken
 • 10.1. I de opførte fritidshuse må der installeres et tørkloset på hver havelod. Latrinen må ikke bortskaffes ved nedgravning på egen havelod.
 • 10.2 Området er ikke kloakeret og der er heller ikke for nuværende planer om at kloakere området. Det betyder, at den enkelte ejer selv er ansvarlig for bortskaffelse af eventuelt spildevand. I det åbne land vælger man jo typisk at nedsive spildevandet eller udlede det til vandløb via et biologisk minirenseanlæg. Der er ingen af disse løsninger, der ville kunne accepteres i kolonihaveområdet. Nedsivning vil formentlig også være udelukket pga. den høje grundvandsstand. Umiddelbart er kun etablering af samletank en løsning. De findes i mange størrelser, men til dette formål vil man nok vælge en tank på 3-5 m3. Størrelsen skal jo afpasses med forbruget, idet tanken skal tømmes når den er fuld. En for lille tank medfører mange tømninger. Uanset hvilken løsning man ønsker, så kræver det tilladelse fra kommunen. En spildevandsløsning skal udføres af en autoriseret kloakmester. Han/hun vil også kunne være behjælpelig med valg og dimensionering af løsning samt stå for ansøgning til kommunen.

 

 • 11 Brændeovn
 • 11.1 Inden opførelse af skorsten og installering af brændeovn skal der indsendes skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen godkender installationen gives skriftlig tilladelse. Derefter kontaktes skorstensfejeren for at få vejledning vedrørende installation og godkendelse.
 • 11.2 Inden brændeovnen tages i brug, skal der til bestyrelsen afleveres prøvningsattest og godkendelse fra skorstensfejeren. Prøvningsattesten opbevares sammen med lejekontrakten.

Der skal hvert år, efter skorstensfejning afleveres kopi af skorstensfejerens attest til bestyrelsen. 

Der må kun fyres med rent og tørt brænde.

 

 • 12. Tekniske installationer.

Elinstallation

 • 12.1. Ved elinstallation skal den enkelte haveejer selv kontakte sin elinstallatør, som derefter kontakter forsyningsselskabet (SE). Haveselskabet er uden indflydelse, dog skal elinstallationen udføres med jordkabel jvf. Lokalplanen § 6.1.

 

Gasinstallation

 • 12.2. Såfremt der benyttes flaskegas, skal installationen udføres med godkendte slanger jvf. gældende lovgivning for området.

Vandforsyning

 • 12.3. Vandforsyning der e.v.t. føres til drivhus eller hus, skal udføres i godkendte slanger eller rør, samt tilkoblinger der er godkendt til formålet.
 • 12.4. Det er enhver haveejers pligt at sørge for at vandforsyningen er tæt så vandudslip undgås,

Den enkelte havelejer åbner og lukker selv for vandet i målerbrønden og er selv ansvarlig for evt. tømning af vandinstallationer i egen have og hus i vinterhalvåret. Samt sikring af, at låget på brønden ikke opstemmes på grund af for høj grundvandsstand.

Vandforbruget aflæses efter 1. oktober, Opkrævning udsendes pr. mail, eller oplyses ved henvendelse, og betales senest  1.november. Ved manglende betaling vil vandtilførslen til haven blive stoppet. Lukning og åbning sker af vvs firma på havelejerens regning.

Vedtaget på generalforsamlingen 2020