LOKALPLAN NR. 1878-01

Område til kolonihaver ved Vestskoven

I h.t. lov om planlægning (Lov. nr. 388 af 6. juni 1991, jvf. lovbkg. nr. 563 af 30 . juni 1997)
fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål
· at sikre områdets anvendelse til offentlige formål, kolonihaver med tilhørende fælles faciliteter.
· at overføre landzonearealer til byzone.
· at sikre ensartede bestemmelser, således at haver, fællesarealer, veje og stier udgør en harmonisk enhed.
· at sikre, at ubebyggede arealer ved beplantning, befæstelse o.lign., gives et ordentlig udseende.
· at sikre områdets afgrænsning ved beplantning o.a.

§ 2 Lokalplanen område
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter dele af matr.nr. 2c, 3a, 4ah og 5c Thorsmark, Brønderslev Jorder samt alle parceller, der efter 1/12-1997 udstykkes herfra.
2.2 Med Byrådets offentlige bekendtgørelse overføres landzonearealerne til byzone, således at hele lokalplanen er byzone.

§ 3 Områdets anvendelse
3.1 Området må kun anvendes til offentlige formål, kolonihaver med tilhørende fælles faciliteter.
3.2 Området må kun beboes i tidsrummet l. april til l. oktober og uden for dette tidsrum kun i kortvarige perioder, weekends o.lign.
3.3 Inden for det på kortbilag 2 med prikskravering viste område må der opføres bebyggelse (f.eks. fælleshus og kiosk), der skal betjene brugerne af havelodderne
3.4 Der må i øvrigt ikke udøves nogen form for erhverv inden for haveområdet.
3.5 De på kortbilag 2 med gråraste signatur viste arealer udlægges som fælles opholds- og friarealer.
3.6 De fælles opholdsarealer må beplantes i h.t. en samlet godkendt plan.
3.7 Hegn må kun etableres som levende hegn og maksimalt gives en højde på 1,70 m i “naboskel” . Der skal overalt anvendes samme hække.
3 .8 Der må ikke opføres plankeværk, stakit eller lignende.
3 .9 Langs områdets grænse udlægges areal til et beplantningsbælte, jfr. Kortbilag 2.
3 .10 Området opdeles i ca. 85 havelodder på maksimalt 500 m2, i princippet som vist på kortbilag 2. Af hensyn til en hensigtsmæssig udnyttelse og arrondering, kan enkelte havelodder opdeles med anden arealstørrelse.

§ 4 Udstykninger
4.1 Udstykning af området må ikke finde sted. Mindre reguleringer (arealoverførsler m.v.) til regulering og afrunding af lodderne, fællesarealer, opholdsarealet kan foretages.
4.2 Området opdeles i parceller, således som vist på kortbilag 2.

§ 5 Vej- og stiforhold, parkering
5.1 Inden for området udlægges areal til veje og stier med en bredde og beliggenhed som vist på kortbilag 2.
5.2 Der udlægges areal til parkering svarende til 113 bilplads pr. havelod og med en beliggenhed som vist på kortbilag 2,
5.3 Kørende adgang til den enkelte havelod må kun ske fra de interne veje, vist med særskilt signatur .

§ 6 Tekniske forhold
6.1 El-ledninger, herunder til vej- og parkeringspladsbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler.
6.2 Spildevand fra køkken og håndvask, men ikke tilløb fra vandkloset skal, med mindre kloakering forlanges, etableres til nedsivningsanlæg på egen havelod. Nedsivningsanlæggets placering og udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Brønderslev kommunes tekniske forvaltning.
6.3 Der må installeres tørkloset i de opførte fritidshuse. Latrinen må bortskaffes ved nedgravning på egen havelod i maksimal dybde af 50 cm.
6.4 Såfremt kloakering af området besluttes af kommunen, skal den enkelte lejer medvirke til nedbrydning og fjernelse af eksisterende afløbsanlæg og efterfølgende tilslutte egne installationer til det nye anlæg.

§ 7 Bebyggelsens omfang, placering og fremtræden
7.1 På hver havelod må kun opføres en havebolig med tilhørende udhus, og det bebyggede areal må ikke overstige 50 m²
7.2 I h.t. principskitse på kortbilag nr. 2 fastlægges et område på 12 x 13 m til etablering af siveanlæg på hver lejet grund. 2,50 m fra adgangsgivende vej måder ikke bebygges. Der må ikke bygges nærmere end 1,00 m fra parcelgrænsen (ud for siveanlæg), dog skal afstanden mellem bebyggelse på hver sin parcel minimum være 4,00 m.
7.3 Haveboligen må ikke være højere end 3,5 m fra terræn til rygning.
7.4 Haveboligens udvendige sider skal være af træ eller eternitmaterialer. Tagbeklædning skal udføres af tagpap eller eternitmaterialer.
7.5 Inden for det til fællesbygninger udlagte areal må det bebyggede areal ikke overstige 400m2 og den totale højde må ikke overstige 7 m.
7.6 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer.
7.7 Terrænreguleringer på mere end 0,5 m må kun finde sted med Bygningsmyndighedens godkendelse.
7.8 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets . tilladelse i hvert enkelt tilfælde .

§ 8 Ubebyggede arealer
8.1 Langs lokalplanomradets afgrænsning skal der etableres beplantning.
8.2 Ubebyggede arealer skal altid gives et ryddeligt og ordentligt udseende.

§ 9 Ophævelse af servitutter
l. Dok. om fri vejfart for matr.nr. 3a. Tinglyst 5/4-1877 på matr.nr. 4ah.
2. Dok. ang. færdselsret. Tinglyst 30111-1899 på matr.nr. 5c.
3. Dok. ang . færdselsret. Tinglyst 1/7-1909 på matr.nr. 5c.
4. Dok. om vejret for matr.nr. 2o. Tinglyst 25/6-1891 på matr.nr. 5C.

§ 10 Lokalplanens retsvirkninger
Det er vigtigt at vide, at en lokalplan ikke kan tvinge nogen til at foretage sig noget bestemt. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen skal derimod følges, hvis man beslutter sig til at foretage ændringer i det bestående.
I mere specielle tilfælde kan lokalplanen gennemføres ved, at kommunen eksproprierer og således gennemtvinger ændringer. Dette kan ske, når der skal gennemføres offentlige ændringer (veje, stier, skoler, parker o.s.v.).
Lokalplanforslaget indeholder i § 2.2 en bestemmelse om, at det af planen omfattede område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift (lovbekendtgørelse nr. 549 af 7. september 1991).
Private byggeservitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jfr. ovenfor. Når lokalplanen er vedtaget, kan den kun ændres ved, at der vedtages en ny lokalplan for området indeholdende påtænkte ændringer.
Byrådet kan dog give dispensationer fra bestemmelserne i lokalplanen. Dette gælder kun i tilfælde, hvor dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen (jfr. planlovens § 19).