STANDARDLEJEVILKÅR FOR LEJE AF EN HAVELOD UNDER KOLONIHAVEFORBUNDET (FORENINGER PÅ LEJET JORD)

1. Betingelser for medlemskab
1. Ved lejekontraktens indgåelse bliver lejer medlem af haveforeningen og Kolonihaveforbundet. Medlemskabet medfører, at lejer er forpligtet til at følge Kolonihaveforbundets regler og beslutninger truffet af Kolonihaveforbundets organer
2. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse
3. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for haveforeningen. Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
4. Hvis det kræves, at lejer har bopæl i kommunen for at kunne leje en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør, jf. § 11.
5. Et medlem kan kun leje/eje én have under Kolonihaveforbundet. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør, jf. § 12.
6. Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud. Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om meget kortvarigt udlån.
7. Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som Kolonihaveforbundets organer, foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde vilkårene i lejekontrakten.
8. Medlemmet er forpligtet til at overholde bestemmelser, der begrænser lejers brugsret. Disse begrænsninger fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer, foreningens vedtægter mv.
9. Medlemmet er forpligtet til at overholde Kolonihaveforbundets regler om vurdering og salg af kolonihavehuse. Salg kan endvidere ikke finde sted uden haveforeningens direkte medvirken, som skal tilsikre, at sælger ikke opnår kapitalvinding ved ulovligt salg på markedsvilkår.

2. Vedligeholdelse af haven
1. Lejer er forpligtet til at vedligeholde haven efter foreningens regler herom.
2. Lejer har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.
3. Generalforsamlingen kan fastsætte bod for manglende vedligeholdelse.
4. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligehold, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer.
5. Betaling af bod, konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

3. Fællesarbejde
1. Lejer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.
2. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter.
3. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
4. Haveleje og andre pligtige pengeydelser til foreningen
1. Haveleje fastsættes af generalforsamlingen.
2. Betalingssted og forfaldstid fastsættes af haveforeningens bestyrelse.
3. Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Forfalder haveleje eller anden pligtig ydelse i lejeforholdet til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.
4. Er haveleje og anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et af bestyrelsen fastsat gebyr for hver forsinket betaling.
5. Generalforsamlingen og evt. kredsen kan fastsætte andre beløb, eksempelvis engangsbeløb til anlægsarbejde eller bod for manglende vedligeholdelse af haven, bod for manglende overholdelse af pålæg til at lovliggøre eller lignende. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

5. Udlejers adgang til det lejede
1. Haveforeningens bestyrelse kan med et varsel på 3 dage skaffe sig adgang til haven og den på haven opførte bebyggelse, hvis forholdene kræver det. Bestyrelsen kan altid uden varsel iværksætte uopsættelige foranstaltninger.

6. Optagelse af ny lejer på kontrakten
1. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmer sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer end de ovennævnte på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.

7. Overdragelse af lejemål
1. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre end de ovennævnte, hvis der er venteliste i foreningen.

8. Opsigelse af lejemålet
1. Fra lejers side kan lejekontrakten opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til d. 1. i en måned. Retsvirkninger af opsigelse fremgår af punkt 12.

9. Ophør af lejemålet ved dødsfald
1. Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter nærmere aftale med skifteretten, dog senest 1 år efter dødsfaldet, jf. endvidere punkt 12 om retsvirkninger af ophør.
2. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner dog ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.

10. Ophævelse af lejemålet
1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejekontrakten på grund af manglende betaling, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.
2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter haven eller hvis medlemmet tilsidesætter haveforeningens vedtægter og ordensregler, bestemmelser i den indgåede lejekontrakt samt bestemmelser pålagt haveforeningens område udefra. Bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indretning på havelodden som er i strid med byggeregler om f.eks. bebyggelsesgrad eller skelafstand. Bestemmelser pålagt området udefra fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer mv.
3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet udlejer eller udlåner haven i strid med reglerne i § 1.6 og trods påtale fortsætter dermed.
4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer. Ophævelsen gælder i så fald alle personer på lejekontrakten.
5. Kolonihaveforbundet i samarbejde med den stedlige kreds kan pålægge en bestyrelse at ophæve lejemålet, hvis lejer ikke overholder hovedlejekontrakten med jordejer.

11. Pant
1. Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om adkomst eller pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.
2. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.
3. Hvis bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.

12. Retsvirkninger af opsigelse, ophør ved dødsfald samt ophævelse
1. Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade.
2. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejekontrakten. Denne ret er dog betinget af, at bygning mv. er lovlig samt at have og bebyggelse er vurderet efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Prisen på huset må ikke overstige vurderingsprisen.
3. Uanset dato for opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten, hæfter det udtrædende medlem for enhver pligtig pengeydelse, f.eks. haveleje, indtil grunden er ryddet eller bebyggelsen er solgt/overdraget. Lejer har ligeledes pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
4. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.
5. Særligt for ophævelse af lejemålet gælder, at hvis lejer ikke inden 4 uger efter lejemålets ophævelse har fjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende kolonihaveafståelsesregler kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

Lejekontrakt med Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune (i det efterfølgende kaldet ”Kommunen” eller” Ejeren” udlejer herved til
Kolonihaveforbundet, Brønderslev afdeling (i det efterfølgende kaldet ”Afdelingen” eller ”Lejeren”).

Det lejede areal udgør matr.nr.2ua Thorsmark, Brønderslev jorder
Oversigtskort – arealet er indrammet med rød stiplet linje:
Udlejningen sker i øvrigt på følgende vilkår:

§ 1. Genstand for lejemålet
Genstand for lejemålet er det ovenfor nævnte areal samt det på matriklen beliggende fælleshus.
Arealet må kun benyttes i overensstemmelse med de i nærværende kontrakt fastsatte bestemmelser.
Lejeren overtager arealet i den stand, hvori det forefindes ved det første lejermåls påbegyndelse 1. april 1975.
Lejeren er pligtig til at respektere den udarbejdede parcel-og vejplan, således som den er godkendt af Brønderslev Kommune.

§ 2. Lejetiden
Lejemålet er påbegyndt den 1. april 1975, og vedvarer,indtil det med 3 års forudgående varsel fra en af siderne opsiges til ophør en1. april.
Lejemålet er fra udlejers side – bortset fra misligholdelses tilfælde – uopsigeligt indtil 31. december 2051, til hvilket tidspunkt det automatisk ophører uden opsigelse.
Senest 3 år før lejemålets automatiske ophør kan på lejerens initiativ optages forhandling om lejemålets eventuelle fortsættelse og vilkårene herfor efter det fastsatte ophørstidspunkt.
Uanset bestemmelsen i 2. stykke har ejeren ret til hel eller delvis opsigelse af lejemålet på vilkår, der fremgår af gældende lov.
Såfremt Kolonihaveforbundet eller dets lokalafdeling ophæves, eller af andre grunde bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser efter nærværende lejeaftale, skal lejeren haveret til at opsige lejeaftalen med 1 års varsel til en 1. april.
Lejeren er ikke berettiget til at foretage delvis opsigelse af de udlejede arealer. Men måtte den situation opstå,at det på grund af manglende udlejningsmuligheder fra lejeren eller af andengrund er magtpåliggende for lejeren at afstå en del af lejemålet, vil der kunne forhandles med kommunen om en løsning.

§ 3. Lejeafgiften
Den årlige leje andrager for 2016 samlet 25.963 kr.
Klubhus 2.588 kr.
Pr. kolonihave (85 stk.) 275 kr. svarende til 23.375 kr.
Næste lejeregulering finder sted 2020, på grundlag af forbrugerprisindeks for januar 2005.
Lejen, der er fastsat efter forbrugerprisindekset for januar 2000 (215,5), reguleres hvert 5 år. Regulering beregnes som:
Reguleret leje = leje x nyt indeks : gammelt indeks.

§ 4. Lejeafgiftens betaling
Lejeafgiften betales forud 1/1 og 1/10.
Betalingen anses for rettidig, såfremt den sker senest denanførte betalingsdato.
Alle betalinger sker til Brønderslev Kommune.

§ 5. Servitutter
Lejeren skal respektere de på de lejede arealer påhvilende byrder og servitutter. Medhensyn til de på ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Det bemærkes, at området er omfattet af lokalplan 1878-01. Område til kolonihaver ved Vestskoven.
Området er beliggende i byzone.
Nærværende lejeaftale forudsætter, at lejeren foranlediger håndhævet til fulde de forpligtigelser, der i det hele påhviler de enkelte”havelejere”, alt i overensstemmelse med nærværende lejeaftale med dertil knyttede bestemmelser som kommuneplan, servitutter, vedtægter, regulativer m.v.

§ 6. Ændringer i omfanget af det lejede
Hvis ejeren i lejetiden får brug for det lejede areal, kan ejeren med 3 års varsel opsige lejemål til ophør 1. april imod at yde lejeren erstatning for de lejede tilhørende anlæg og bygninger m.v. som er beliggende på de af ejeren fordrede arealer.
Ved erstatningens fastsættelse skal der tages hensyn til den tilstand, anlæg og bygninger befinder sig i på ophørstidspunktet samt til den tilbageværende del af uopsigeligheds perioden. Kan der ikke blive enighed om erstatningen,afgøres erstatningsspørgsmålet ved voldgift jfr. 24.
I stedet for at yde erstatning som foran nævnt kan ejeren vælge at forlange lejeren tilhørende anlæg og bygninger flyttet til et andet bekvemt beliggende areal af nogenlunde samme størrelse, som ejeren da er pligtig til at anvise og således, at ejeren betaler flytteomkostninger og øvrigt tab for lejeren efter overenskomst eller fastsat ved voldgift jfr. 24.
Såfremt ejeren skønner, at mindre afståelse af det udlejede areal til veje, forsyningsledninger, transformatorstationer eller lignende er nødvendige, må lejeren finde sig heri uden opsigelse mod en erstatning.
Kan der ikke blive enighed om erstatningen, afgøres erstatningsspørgsmålet ved voldgift jfr. 24.

§ 7. Det lejedes anvendelse
Det lejede areal skal i lejetiden uafbrudt benyttes til småhaver (kolonihaver, fritidshaver) i overensstemmelse med planen, således at de enkelte haver overlades til og drives af haveselskabets medlemmer. Det lejede må ikke anvendes erhvervsmæssigt.
Arealet, der er indrammet med blåt på ”oversigtskort”, kan anvendes til køkkenhaver.
Såfremt haverne nedlægges eller Kolonihaveforbundet eller den lokale afdeling heraf ophæves, er ejeren berettiget til at ophæve lejemål med 1 års varsel til en 1. april jfr. § 2.
Lejeren skal holde samtlige grøfter og vandløb på det lejede forsvarligt oprensede og vedligeholde alle dræn, underløb og overkørsler.Såfremt grøfter eller vandløb ønskes rørlagt, sker dette efter forudgående godkendelse af ejeren ved lejerens foranstaltning og på dennes bekostning.
Såfremt dræn afbrydes ved anlægget af haver m.v., skal der etableres eller omlægges af lejeren og på dennes bekostning.
Søerne og de udlagte naturområder må kun ændres efter aftalemed ejeren.
Lejeren skal vedligeholde de på det lejede areal bestående beplantninger og levende hegn, ligesom lejeren skal vedligeholde alle nyplantninger.
Der må ikke bortfjernes eller sælges grus, sten, ler eller lignende fra det lejede areal.
Der må ikke drives jagt på det lejede areal. Der er ingen fiskeret til tilgrænsende vandløb. Der må ikke ske husdyr- og fjerkræhold på det lejede.

§ 8. Fremleje
Kolonihaveforbundet respektive lokalafdelingen bestemmer nærmere udlejning. Adgang til at blive medlem af Kolonihaveforbundet og dettes lokalafdeling skal, så længe lejeforholdet består, stå åben for enhver i Brønderslev Kommune bosat person. Det er en absolut og ufravigelig regel, at udlejning af havelodder kun må ske til personer med fast bopæl i Brønderslev Kommune.
Ingen må samtidig være bruger af mere end én havelod.
Lejeren afholder selv alle udgifter ved havernes anlæggelse.
Ved indgåelse af lejekontrakt anvendes den lejekontrakt, der er udarbejdet af Kolonihaveforbundet.
Lejen fastsættes af generalforsamlingen.
Ved salg af kolonihavehus anvendes dokumentet, der er udarbejdet af Kolonihaveforbundet eller et andet dokument anbefalet af Kolonihaveforbundet ved salg af kolonihavehuse.
Lejeren forpligter sig til i sine vilkår og betingelser for fremleje at fastsætte alle sådanne bestemmelser, som ejeren måtte kræve overholdt af de enkelte ”havelejere”, herunder bestemmelser, som har sit grundlag i gældende byplaner, servitutter, vedtægter, regulativer m.v.
Nye brugere af de enkelte havelodder skal optages efter en venteliste, jf. reglerne i Kolonihaveloven.
Ventelisten skal ikke anvendes ved genudlejning til den person, der senest har lejet havelodden.Venteliste skal ikke anvendes ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejet havelodden. Det drejer sig om slægtninge i op- og nedstigende linje, herunder børn, børnebørn og forældre, ægtefællen, den registrerede partner og ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge i ret op- og nedstigende linje, herunder f.eks. ægtefællens særbørn, hvis lejersidder i uskiftet bo med dem.
Lejeren er overfor ejeren forpligtet til at underrette de enkelte ”havelejere” om de relevante bestemmelser i nærværende lejekontrakt og forpligtet til at påse, at de fastsatte bestemmelser overholdes.
Lejerens love og vedtagelser må ikke være i strid mednærværende lejekontakt.
Såfremt lejeren ikke har mulighed for at udnytte hele arealet, er ejeren berettiget til at udnytte det restende areal, derunder tiludleje – eventuelt gennem et andet selskab – til fritidshaver eller andet fritidsformål, således at nærværende lejeaftale da indskrænkes til at omfattede haver, som lejeren på et nærmere angivet tidspunkt måtte have overtaget.
Ejeren indrømmer dog lejeren fortrinsret til at overtage de resterende arealer eller dele deraf på de i nærværende kontrakt indeholdt vilkår efter ovennævnte tidspunkt, således at ejeren indrømmer lejeren en forlejeret.
Forlejeretten kommer til udtryk således, at ejeren i tilfælde af påtænkt udleje til andenside, da skal tilbyde lejeren adgang til at overtage det pågældende areal. Der indrømmes lejeren 14 dages frist efter anbefalet meddelelse fra ejeren, til at erklære sig om han ønsker at udnytte forlejeretten. Denne forlejeret for lejeren er bortfaldet, hvis nævnte 14 dages frist overskrides.

§ 9. Lejemålets ophør
Lejeren forpligter sig til, såfremt ikke anden aftales træffes med ejeren, ved lejemålets ophør at aflevere arealet i samme stand, som det er overtaget, fuldstændig ryddeliggjort (herunder for fundamenter og lignende) samt at afproppe alle ikke i brugværende rørledninger. I mangel heraf er ejeren berettiget til at lade arealet ryddeliggøre for lejerens regning.
Eksisterende træer må kun fjernes i det omfang ejerens godkendelse foreligger

§ 10. Klubhus
De på ejendommen Ålandsvej 11 værende bygninger er overladt til lejeren til benyttelse som klubhus.
De pågældende bygninger er overtaget i den stand, som de var i, og lejeren skal bære alle vedligeholdelsesarbejder indvendigt og udvendigt.
Hvis bygningerne overtages af lejeren, vil der ikke væreadgang for andre uden lejerens godkendelse
Såfremt bygningen købes af lejerne, skal indretningen ikke længere godkendes af ejeren.

§ 11. Anlæg og bygninger
Opførelse eller væsentlig forandring af anlæg, bygninger,skure eller lignende på fællesarealerne, må kun ske efter forud hos ejeren indhentet tilladelse. Tegninger til de anlæg og bygninger, der agtes opført,skal, forinden arbejdets påbegyndelse, forelægges ejeren til godkendelse.
Bygninger og øvrige på arealet værende anlæg m.v. skal af lejeren vedligeholdes på en efter ejerens skøn forsvarlig måde og skal have et ordentligt udseende.
På havelodderne må ikke opføres huse til helårsbeboelse,og fritidshusene må ikke benyttes til helårsbeboelse.
Fremleje af fritidshusene er ikke tilladt.
Overnatning må kun ske i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober og uden for dette tidsrum kun kortvarige perioder, weekends o.lign.
”Havelejerne” skal have fast bopæl i Brønderslev Kommune. Bestyrelsen kan til enhver tid forlange dokumentation for dette.
Der må ikke på arealet anlægges vandbassiner, dog må derefter godkendelse af bestyrelsen anlægges mindre havedame.

§ 12. Opførelse af bygninger på havelodderne
Forinden opførelse af bygninger på havelodderne påbegyndes, skal ”havelejerne” indhentet en godkendelse af byggeriet fra haveforeningens bestyrelse.
Byggeriet skal opfylde de krav, der er stillet i lokalplanen for området.
Vandindlæg i bygninger og afløbsanlæg under enhver form må kun udføres efter forud indhentet godkendelse hos myndighederne i hvert enkelttilfælde, jfr. § 13 og § 14.

§ 13. Afløbsanlæg
I de opførte fritidshuse må der installeres et tørkloset på hver havelod. Latrinen må ikke bortskaffes ved nedgravning på egen havelod.
Såfremt der kan opnås tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser (kommunen) kan spildevand fra køkken og håndvask (men ikke fra toilet) afledes til nedsivningsanlæg på egen havelod.
Tilladelsen til etablering af nedsivningsanlæg for spildevand fra køkken og håndvaske kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis det måtte vise sig ønskeligt af hensyn tilfare for forurening af vandforsyningsanlæg, hvis kloakering gør anden afledning mulig eller hvis hensynet til miljøbeskyttelse i øvrigt gør det ønskeligt.
Hvis enten lejeren fremsætter ønske om kloakering, eller kloakering bliver krævet af kommunen på grund af kloakering af tilgrænsende eller nærliggende arealer eller af miljø- og sundhedsmyndighederne på grund af miljø- og sundhedsmæssige forhold, indgås der en aftale mellem ejer og lejer omfor deling af udgifter, samt arbejdes udførelse.
Kloakering skal i så fald ske i overensstemmelse medmyndighedernes krav.
Afløbsanlæg under enhver form må kun udføres efter forudindhentet godkendelse hos myndighederne i hvert enkelt tilfælde.

§ 14. Vandforsyning
Der må ikke af lejeren foretages vandindvinding på det lejede areal.
Der er fremført en vandledning, som er afsluttet med en hovedstophane ved grænsen til det lejede. Samme sted er områdets vandmåler placeret.
Lejeren udfører og bekoster selv etablering og vedligeholdelse af ledningsanlæg på det lejede. Der må indlægges vand på hvert enkelt havelod. Stikledningen skal i så fald afsluttes umiddelbart indenfor haveloddens skel med en aftapningshane.
Såfremt der ønskes foretaget indlæg af vand i bygninger på havelodderne må det kun ske efter forud indhentet tilladelse i hvert enkelttilfælde. Ved vandindlæg i bygninger skal der etableres et afløbsanlæg som anført i § 13.
Ethvert ledningsanlæg skal ske i overensstemmelse medvandforsyningens reglement og vedtægter.
Alle afgifter og udgifter i forbindelse med vandforsyningen skal udredes af lejeren efter de til enhver tid af vandforsyningen fastsatte regler. Lejeren fordeler selv udgifterne på de enkelte ”havelejere”.

§ 15. Dagrenovation
I sommerhalvåret fra 1. april til 30. september skal der etableres dagrenovation efter den sædvanlige og til enhver tid for Brønderslev Kommune gældende ordning.
Dagrenovation må ikke nedgraves i jorden.
Alle afgifter og udgifter i forbindelse med dagrenovation skal udredes af lejeren, som selv nærmere fordeler udgiften på de enkelte”havelejere”.

§ 16. Elforsyning
Det er tilladt lejeren for egen bekostning af lade foretage El-forsyning efter de til enhver tid gældende regler for elforsyning af kolonihaveområder.
Alle ledningsanlæg skal udføres som jordkabler.

§ 17. Forsikringer
Det påhviler lejeren at holde det lejede forsikret, herunder for krav for skade på anden- og tredjemand.
De af lejeren udførte eller lejede anlæg og bygninger skal holdes forsikret til nyværdi for skade ved brand, storm og vand.
Alle forsikringspræmier betales af lejeren.

§ 18. Skatter og afgifter
Skatter og afgifter af selve det lejede areal betales af ejeren, medens skatter og afgifter af de af lejeren eller ”havelejeren” på arealet ejede eller lejede anlæg og bygninger m.v. betales af lejeren.
Kloakafgifter, der måtte blive pålignet det lejede m.v., jfr. § 13, betales af lejeren.
Lejeren betaler alle afgifter, herunder tilslutningsafgifter til vand, vandafledning og elektricitet, jfr. § 14, § 13 og § 16.
Lejeren betaler enhver forbrugsafgift.

§ 19. Hegn og veje m.m.
De på det lejede areal overfor naboejendommene påhvilende gamle/eller nye hegnsforpligtelser overtages af lejeren. Lejeren skal påse, at naboerne opfylder deres hegnsforpligtigelse overfor det af ham lejede areal.
Lejeren skal anlægge og vedligeholde alle veje, pladser, gange, stier og andre fællesarealer på det lejede areal undtaget det vejareal, der udgør Ålandsvej.
Lejeren skal, hvor ikke andet er bestemt i nærværende lejekontrakt, overtage de af grundejerne i henhold til gældende love og vedtægter påhvilende forpligtigelser.
Lejeren skal være underkastet de bestemmelser, som ejeren måtte træffe angående ordenens opretholdelse på veje og stier m.m.
Veje og stier må ikke uden ejerens tilladelse spærres for offentligheden.
Ved færdsel til og fra det lejede skal de udlagte veje og stier benyttes. Bilkørsel må normalt kun ske på stamvejene. Parkering skal som udgangspunkt ske på det ved tilkørselsvejen reserverede areal til parkering,dog må der parkeres en bil ved hver parcel.

§ 20. Beplantningsbestemmelser
I haveloddernes skel skal plantes hække. Der skal overalt anvendes samme hække og deres højde må ikke overstige 1,7 m. Plankeværk, stakit eller lignende må ikke opføres.
Lejeren sørger for beplantning af grønne fælles- og friarealer og sætning af levende hegn i haveselskabets matrikulære skel efter en af ejeren godkendt plan. Fremtidig vedligeholdelse påhviler lejeren.

§ 21. Offentlige arbejder og ledninger
Lejeren må finde sig i de ulemper, der frem kommer vedudførelsen af offentlige arbejder uden for det lejede areal og kan ikke i sådanne anledninger gøre krav på erstatning eller fradrag i lejeafgiften.
Ejeren er berettiget til ’mod at erstatte lejeren det derved direkte forvoldte tab’ at lade anbringe ledninger, lamper og lignende på delejeren tilhørende bygninger samt til at føre fjernvarme-, vand-, gas, telefon,elektricitets- og kloakledninger m.v. ind over eller under det udlejede areal,når lejeren ikke derved hindres i udøvelsen af den i kontrakten hjemlede brug af arealet.

§ 22. Misligholdelse
Såfremt lejeafgiften eller nogen anden i kontrakten fastsat afgift eller ydelse trods påkrav udebliver 8 dage over forfalds- og løbetid,eller der sker udlæg eller udpantning hos lejeren, eller lejerens bo bliver taget under konkursbehandling, eller lejeren på anden måde væsentligt misligholder kontrakten, er ejeren berettiget til straks og uden opsigelse at hæve lejemålet. Lejeren er i så fald pligtig til straks og uden erstatning inden for en af ejeren fastsat frist at fraflytte og ryddelig gøre arealet som angivet i § 9. Efterkommer lejeren ikke et sådan krav, kan ejeren på lejerens bekostning ved fogeden lade sig indsætte i besiddelsen af det udlejede. Lejeren er i alle tilfælde pligtig at betale leje for den tid, til hvilken lejemålet kunne opsiges af ham med almindelig varsel, og til at erstatte ejeren ethvert af misligholdelsen følgende tab.

§ 23. Tilsyn
Ejerens repræsentanter skal være berettiget til at påse, at det udlejede areal kun benyttes i overensstemmelse med lejekontraktens bestemmelser, og skal derfor til enhver tid have adgang til arealet.
Dersom lejeren efter ejerens skøn på noget tidspunkt undlader at opfylde sine forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelse, renholdelse eller lignende, er ejeren berettiget til, efter udløbet at en af denne fastsat frist til forholdets berigtigelse, at indbringe spørgsmålet forden i § 24 nævnte voldgiftsret.

§ 24. Syn og voldgift
Synsforretninger ifølge nærværende lejekontrakt afholdes af ejerens tilsynsførende.
En kendelse af den tilsynsførende, som ikke kan godkendes af lejeren, samt eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende denne lejekontrakt vil væreat indanke for en i det enkelte tilfælde oprettet voldgiftsret, hvortil hver af parterne vælger et medlem, medens dommeren i Hjørring retskreds fungerer som opmand
Når den ene part har valgt sit medlem af voldsgifts retten,men den anden part ikke inden 14 dage efter valget er meddelt ham, har valget sit, er den første part berettiget til også at vælge den anden voldgiftsmand.
Voldgiftsretten fastsætter omkostningerne og disses fordeling mellem parterne.
En afsagt kendelse er endelig.
Tilkendte erstatninger skal betales kontant, så snart kendelsen foreligger.
Skulle lejeren i lejetiden anse sig forurettet fra ejerens side, skal han påtale sagen inden 4 uger, efter at den handling er foretaget eller undladt, hvorved han føler sig forurettet, da han i modsat fald intetkrav skal kunne gøre gældende.
Spørgsmål om lejeafgiftens størrelse kan ikke indbringes for en voldgiftsret.

§ 25. Værneting
Ethvert spørgsmål denne lejekontrakt vedrørende imod lejeren, dennes bo eller efterfølger bliver at forfølge som underretssag ved retteni Hjørring eller som landsretssag ved Vestre Landsret.

§ 26. Omkostninger
Alle med lejekontraktens oprettelse, stempling og eventuelle tinglysningsomkostninger afholdes af lejeren. Udstykning og matrikulering m.v. betales af ejeren.
Tilstedeværende skelmærker skal bevares omhyggeligt.
Tabtgåede eller ødelagte skelmærker retableres af lejeren og på dennes bekostning.

§ 27. Lejekontrakten
Den om lejemålet oprettede lejekontrakt forbliver i ejerens besiddelse, medens lejeren får udleveret en genpart af lejekontrakten.
Fra Brønderslev Kommunes side er nærværende kontrakt indgået under forbehold af respektive myndigheders godkendelse.

Brønderslev den
Som lejer: Som ejer:

Kolonihaveforbundet erklærer sig herved indforstået med at opfylde alle lejerens (afdelingens) forpligtigelser i henhold til nærværende kontrakt, såfremt lejerens (afdelingen) måtte misligholde disse.