Referat 2022

Referat af generalforsamling. Lørdag den 19. marts 2022 kl. 13.00 på Biblioteket

1.Velkomst ved formand Birte Nielsen

Der var mødt 36 medlemmer. Heraf 27 stemmeberettigede.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Mads Løth Bodilsen blev valgt til dirigent og Jytte Vestergaard til referent, Jes Møller Christensen, Frank Dolberg, Anja Møller Christensen og Anja Grunnet meldte sig som stemmetællere.

Mads kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet

3. Formandens beretning.

Birte gennemgik beretningen, som forud for generalforsamlingen var udsendt til alle medlemmer.

Kredsudflugt til Læsø. Vi deltog sammen med Kolonihaveforeningerne i Hjørring og Hirtshals. Der deltog i alt 50 fra de 3 foreninger. Pris 150,- kr. for turen med fin frokost og guide. Kredsen betalte resten.

Birte efterlyste gode idéer til fartdæmpende foranstaltninger.

Opfordring til at købe hækplanter samlet.

Et hus på Gudenåvej er blevet beskadiget af et væltet træ i stormen i februar 2022. Forsikringssagen forløber tilfredsstillende. Der har været et par indbrud i vinterens løb.

Der er etableret en lukkeanordning til vandforsyningen til de lige numre på Gudenåvejen. Det skulle gerne hjælpe med at lokalisere udslip.

Opfordring til at tegne drænrør ind på de enkelte grundetegninger og spule dem en gang årligt.

Bemærkninger fra fremmødte:

Klage fra et medlem over at lukkemekanismen i en vandbrønd ikke slutter tæt. Der er bestilt reparatør.

Legeplads: Spørgsmål om fodboldmål. Svaret var, at det allerede findes på det grønne område bag ved Susåvej. Opfordring fra salen om at få flere unge til at deltage med gode idéer.

Bygningsudvalget af 2019: Jes Møller Christensen orienterede om forløbet.

Afslag fra anlægsfonden trods positive tilkendegivelser fra både politikere og administrative medarbejdere i kommunen.

Stuehuset er dømt til nedrivning og må ikke bruges.

Der er afholdt møde med både Lasse Riisgaard og senere med borgmesteren. Enighed om at der skal ske noget. Møde med en sagsbehandler fra Teknik og Miljø, som kender reglerne. Hans forslag er, at vi skal bygge max. 150 m2 for at komme ind under lempeligere brand- og bygningsregler. En bygning i denne størrelse, vil kunne rumme max. 30 personer. Mulighed for at lave en stor overdækket terrasse i tilknytning hertil.

Bygningsudvalget havde håbet på at kunne overtage nogle pavilloner, som kommunen ikke længere havde brug for. Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre. Pavilloner er en midlertidig løsning, og skal efter få år renoveres efter gældende regler om kloakering, isolering og brandsikring.

4. Fremlæggelse af regnskab for 2021.

Knud Andreasen gennemgik regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Årets resultat: 57.691,13 kr.

Spørgsmål fra medlem: angående udgifter til vand. Knud forklarede at foreningen opkræver, hvad der svarer til medlemmernes faktiske forbrug.

Angående vand i brønde: Man sondrer mellem overfladevand og højt grundvand. Der var flere forslag til, hvordan man kan undgå at brønden fyldes med vand. Forslagene blev taget til efterretning af bestyrelsen.

5. Indkomne forslag.

a. Justering af Ordensregler.

Bestyrelsen har gennemgået foreningens ordensregler, og havde forskellige forslag til ændringer. Ændringsforslagene var udsendt til alle medlemmer inden generalforsamlingen og blev grundigt gennemgået.

Ændringerne blev godkendt med nedenstående rettelser:

Bestyrelsens ændringsforslag til § 2.2. Al unødvendig kørsel på området er forbudt. Al kørsel må højst foregå med 15 km/t. Der må højst parkeres 1 bil ved hver parcel. Alle andre henvises til P-pladsen, eller de grønne områder. Havelejere er ansvarlig for sine gæsters kørsel og parkering. Trailere parkeres i egen have eller på trailerparkeringen. Ved overtrædelse af parkeringsregler kan bestyrelsen idømme havelejeren bod

Generalforsamlingen enedes om denne tekst: § 2.2 Al unødvendig kørsel på området er forbudt. Al kørsel må højst foregå med 15 km/t. Der må højst parkeres 1 bil udenfor hver parcel og der må etableres højst 1 parkeringsplads på parcellen. Havelejere er forpligtet til at informere kørende gæster om gældende regler for parkering. Trailere parkeres i egen have eller på trailerparkeringen.

Bestyrelsens ændringsforslag til § 7. Pligtarbejde/Fællesarbejde.

7.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved renholdelse og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde. Såfremt der ikke mindst en gang årligt mødes op eller på anden måde bidrages, vil medlemmet blive idømt en bod. Bodens størrelse er fastsat til 300 kr. Gebyret er pligtig ydelse i lejeforholdet.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del til midten af vejen uden for egen have ren og ryddelig. Rabatten er en del af vejen.

Ændringsforslaget om hvorvidt et medlem kan idømmes en bod, blev efter hemmelig afstemning afvist med 14 stemmer imod og 13 stemmer for.

Forslag fra fremmødte om at indkræve 300,- kr. årligt sammen med kontingent. De, som møder op på arbejdsdagen, får de 300,- kr. retur. Forslaget er taget til efterretning af bestyrelsen, men kan ikke vedtages, da det ikke var fremsat som et ændringsforslag før generalforsamlingen.

6. Godkendelse af budget for 2022. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Budget er vedhæftet

Gennemgået af Knud Andreasen og godkendt. Budgetteret overskud 18.649 kr.

Spørgsmål til afvigelse i kontingentindtægter i 2022 ift. 2021. Knud forklarede det med, at der i 2021 blev opkrævet gebyrer fra medlemmer, der ikke betalte rettidigt. Der er ikke budgetteret med gebyrer i 2022.

7. Valg af formand for 2 år. Birte Nielsen er på valg, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår næstformand Lise Alex Clausen.

Lise blev valgt til formand. Der var ingen andre kandidater.

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.  Jytte Vestergaard er på valg, modtager genvalg (såfremt Lise Alex Clausen vælges til formand, skal der ydermere vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år).

Frank Dolberg blev valgt ind som nyt medlem i bestyrelsen for 1 år og Jytte blev genvalgt

9. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Jørgen Mogensen og Alexander P. Thomassen er på valg.

Begge blev genvalgt

10. Valg af revisor for 2 år. Jes Møller Christensen er på valg. Modtager Genvalg

Jes blev genvalgt

11. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.  Frank Dolberg og Juhl Jørgensen er på valg

Birte Nielsen blev valgt som revisorsuppleant og Juhl blev genvalgt

12. Valg af vurderingsformand for 2 år. Jørgen Studsgaard er på valg. Modtager genvalg

Jørgen blev genvalgt

13. Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalg for 1 år.

Alexander P. Thomassen og Kaj Johansen er på valg

Begge blev genvalg

14. Eventuelt

Der lød en kraftig opfordring fra salen om at møde op til arbejdsdagene. Det er bl.a. her vi ud over at udføre praktisk arbejde til gavn for alle, mødes og hilser på nye havelejere, opbygger et socialt fællesskab og hygger os.

Birte vil meget gerne starte et aktivitetsudvalg op. Anita Pedersen, Leif og Marianne Hansen har allerede meldt sig. Kontakt Birte, hvis du har lyst til at være med.