Generalforsamlinger

   
Generalforsamling

Den 29. februar 2020 på biblioteket                                                                              

Kolonihaveforeningen Agdrupparken

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 29. februar kl. 13,00 i Bibliotekets sal på P.N. Jensens Plads

DAGSORDEN:

 1. Velkomst
 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Beretning
 • Godkendelse af formandens/bestyrelsens beretning (skriftlig beretning er vedhæftet og kan ses på hjemmesiden)
 • Fremlæggelse af regnskab for 2019
 • Godkendelse af regnskabet.
 • Bygningsudvalgets beretning
 • Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 1. Justering af Ordensregler. (vedhæftet fil med ændringer markeret med rødt)
 • Godkendelse af budget for 2020. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 • Valg af formand for 2 år.  Birte Nielsen er på valg, modtager genvalg.
 • Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Jytte Vestergaard er på valg, modtager genvalg.
 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Jørgen Mogensen og Jørn Dahl Sørensen er på valg. Jørgen modtager genvalg
 1. Valg af revisor for 2 år. Jes Møller Christensen er på valg.  Modtager genvalg
 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.  Suppleanter er Frank og Juhl. Juhl. Begge er villige til genvalg
 1. Valg af vurderingsformand for 2 år, Jørgen Studsgaard blev i 2019 valgt som formand for 1 år. Modtager genvalg
 1. Valg af 2 suppleanter for vurderingsudvalg for 1 år. Suppleanter er Bjørn og Frank. Begge er villige til genvalg

.

 1. Eventuelt