Referat 2021

Referat af generalforsamling d. 12. juni 2021

DAGSORDEN:

 1. Velkomst.

Formanden bød velkommen til 28 fremmødte havelejere. Heraf var 26 stemmeberettigede.

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Bjørn Møiniche Kristensen blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og annonceret på flere platforme. Frank Dolberg og Mads Bodilsen blev valgt som stemmetællere og Jytte Vestergaard som referent.

 • Beretning
 • Godkendelse af formandens/bestyrelsens beretning (skriftlig beretning er tidligere udsendt og kan ses på hjemmesiden www.agdrupparken.dk)

Birte gennemgik og supplerede den allerede udsendte beretning. Beretningen blev godkendt.

Der blev stillet spørgsmål til foreningens flidspræmie, som ikke har været uddelt i en del år. Formanden lovede, at den kommer i spil igen. Der blev opfordret til, at bestyrelsen definerer hvilke kriterier der fremover skal lægges til grund for uddeling af præmien.

 Der var ros til bestyrelsen for at udvise rettidig om hu ift. økonomien og at holde gejsten oppe trods Corona-restriktioner.

 • Fremlæggelse af regnskab for 2020
 • Godkendelse af regnskabet.

På spørgsmål fra fremmødte, gjorde Knud rede for grunden til den store forskel på indtægter og udgifter ved vandafregning og forsikringer.

Der var spørgsmål til vedligeholdelse af Frilandsvej, eller mangel på samme. Generalforsamlingen er jævnt utilfreds med vejens tilstand.

Regnskabet blev godkendt

 • Bygningsudvalgets beretning (skriftlig beretning er tidligere udsendt, og kan rekvireres, såfremt dette ønskes)

Frank Dolberg orienterede om byggeudvalgets arbejde. Der er holdt mange møder med Kommunen og entreprenører. Problematikker ift. kloakering og opførelse af et ”ikke helårs-hus”. Der var afslag fra Kommunens anlægspulje, men der søges igen til næste år. Byggeudvalget hat udarbejdet en fondsstrategi. Jes har som bankansat styr på finansieringen. Pavilloner er lige nu på tale. Processen er afhængig af økonomisk støtte fra fonde om Kommunens Anlægspulje. Der påregnes ikke ekstra udgifter for den enkelte havelejer.

Det gamle stuehus er af Kommunens teknikere lukket pga. nedstyrtningsfare og skimmelsvampe.

 • Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag fra en havelejer: ”Flagregler skal overholdes i Agdrupparken”

Der var bred enighed i generalforsamlingen om at flagreglerne for Dannebrog skal overholdes.

Bestyrelsen får det føjet ind i Ordensreglerne.

 • Godkendelse af budget for 2021. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Budget og uændret kontingent blev godkendt.

 • Valg af kasserer for 2 år.  Knud Andreasen er på valg, modtager genvalg.

Knud Andreasen modtog genvalg.

 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Inger Marie Mogensen og Lise Alex Clausen er på valg, Lise modtager genvalg.

Jan Grunnet er nyt medlem i bestyrelsen. Lise Alex Clausen modtog genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Jørgen Mogensen og Jørn Dahl Sørensen er på valg.

Alexander Thomassen blev valgt som ny suppleant og Jørgen Mogensen modtog genvalgt.

 1. Valg af revisor for 2 år. Bjørn Møiniche Kristensen er på valg.  Modtager genvalg

Bjørn Møiniche Kristensen modtog genvalgt.

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.  Suppleanter er Frank og Juhl.  Begge modtager genvalg

Frank Dolberg og Juhl Jørgensen modtog genvalg

.

 1. Valg af 2 vurderingsmænd for 2 år, Frank Dolberg og Jes Møller Christensen er på valg. Begge modtager genvalg

Frank Dolberg og Jes Møller Christensen modtog begge genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter for vurderingsudvalg for 1 år. Suppleanter er Bjørn M. Kristensen og Bent Berthelsen. Bjørn modtager genvalg

Alexander Thomassen og Kaj Johansen blev nye suppleanter i vurderingsudvalget.

 1. Eventuelt

Især gæster til Agdrupparken har svært ved at holde tilbage for modkørende ind ad Ålandsvej. Forsamlingen opfordrede til at man giver plads for de køretøjer, som er ”på vej”. Altså holder man til siden enten i den ene eller den anden ende af vejen, indtil modkørende er passeret.

Flere ønsker opsat gadespejl ved udkørsel fra Susåvej og Gudenåvej.

Ønske om at der bliver oplyst tidspunkt for afhentning af renovation, så vejene ikke nødvendigvis skal   friholdes hele dagen. 

Spørgsmål om ejerskifte: Formanden svarer, at man blot skal henvende sig til bestyrelsen.