Generalforsamling 2021

                                                                       

Kolonihaveforeningen Agdrupparken

Generalforsamling

Opdateret indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 12. juni kl. 9,30 i Klubhuset (indkaldelse er udsendt den 15. maj 2021)

Med de nuværende restriktioner, så må vi nu afholde generalforsamling i Klubhuset. 

Men det betyder, at der skal være 2 m2 pr. person og 1 m mellem de deltagende. Der skal vises coronapas, eller test, som er max 72 timer.  Deltagerne skal sidde ned og have faste pladser, og der skal bæres mundbind, når man ikke sidder ned. Der må ikke serveres/spises mad.

Vi vil bede om tilmelding senest 7. juni, med navn og tlf. nr. pr. mail til agdrup9700@gmail.com eller sms til 40557531. Vi vil være klar til at tjekke pas eller test fra kl. 9,15

DAGSORDEN:

 1. Velkomst
 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Beretning
 • Godkendelse af formandens/bestyrelsens beretning (skriftlig beretning er tidligere udsendt og kan ses på hjemmesiden www.agdrupparken.dk)
 • Fremlæggelse af regnskab for 2020
 • Godkendelse af regnskabet. (er tidligere udsendt, men kan rekvireres, såfremt dette ønskes)
 • Bygningsudvalgets beretning (skriftlig beretning er tidligere udsendt, og kan rekvireres, såfremt dette ønskes). Der vil på generalforsamlingen være kort orientering om status
 • Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkommet forslag: ”Flagregler skal overholdes i Agdrupparken”

 • Godkendelse af budget for 2021. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 • Valg af kasserer for 2 år.  Knud Andreasen er på valg, modtager genvalg.
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Inger Marie Mogensen og Lise Alex Clausen er på valg, Lise modtager genvalg.
 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Jørgen Mogensen og Jørn Dahl Sørensen er på valg.  Jørgen modtager genvalg.
 1. Valg af revisor for 2 år. Bjørn Møiniche Kristensen er på valg.  Modtager genvalg
 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.  Suppleanter er Frank og Juhl.  Begge modtager genvalg
 1. Valg af 2 vurderingsmænd for 2 år, Frank Dolberg og Jes Møller Christensen er på valg. Begge modtager genvalg
 1. Valg af 2 suppleanter for vurderingsudvalg for 1 år. Suppleanter er Bjørn M. Kristensen og Bent Berthelsen. Bjørn modtager genvalg
 1. Eventuelt

                                                                                       Den 15. maj 2021

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 12. juni kl. 9,30 i Klubhuset

På grund af eventuelle corona forbud/restriktioner kan både sted og tidspunkt muligvis blive ændret. Eventuelle ændringer vil blive bekendtgjort på hjemmesiden www.agdrupparken.dk, på Face Book og i opslagsskabet på Klubhuset.

Tilmelding senest 7. juni med navn(e) og tlf. nummer.

Hvilket er nødvendigt af hensyn til traktement og evt. smittesporing på

mail til agdrup9700@gmail.com eller sms til 40557531

DAGSORDEN:

 1. Velkomst
 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Beretning
 • Godkendelse af formandens/bestyrelsens beretning (skriftlig beretning er tidligere udsendt og kan ses på hjemmesiden www.agdrupparken.dk)
 • Fremlæggelse af regnskab for 2020
 • Godkendelse af regnskabet. (er tidligere udsendt, men kan rekvireres, såfremt dette ønskes)
 • Bygningsudvalgets beretning (skriftlig beretning er tidligere udsendt, og kan rekvireres, såfremt dette ønskes)
 • Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • Godkendelse af budget for 2021. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 • Valg af kasserer for 2 år.  Knud Andreasen er på valg, modtager genvalg.
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Inger Marie Mogensen og Lise Alex Clausen er på valg, Lise modtager genvalg.
 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Jørgen Mogensen og Jørn Dahl Sørensen er på valg.
 1. Valg af revisor for 2 år. Bjørn Møiniche Kristensen er på valg.  Modtager genvalg
 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.  Suppleanter er Frank og Juhl.  Begge modtager genvalg
 1. Valg af 2 vurderingsmænd for 2 år, Frank Dolberg og Jes Møller Christensen er på valg. Begge modtager genvalg
 1. Valg af 2 suppleanter for vurderingsudvalg for 1 år. Suppleanter er Bjørn M. Kristensen og Bent Berthelsen. Bjørn modtager genvalg
 1. Eventuelt

Skriftlig beretning for året 2020

Dette år vil uden tvivl gå over i historien, som et mærkeligt og uforudsigeligt år.

Året begyndte, som det plejer. Bestyrelsesmøder i januar og februar. Færdiggørelse af kalender for diverse arrangementer. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling den 29. februar. Det viste sig at være vores held, at vi holdt generalforsamling så tidligt. Nogle dage senere, den 11. marts, lukkede Danmark ned. Det ville ikke længere være muligt at kunne afholde en generalforsamling.

Derefter fulgte den ene aflysning efter den anden. Standerhejsning med fælles kaffebord blev aflyst, men flaget blev hejst og enkelte trodsede kulden og mødtes udenfor havelågen med kaffe og morgenbrød, samt medbragte stole og bord. På dette tidspunkt havde ingen forestillet sig, at vi efterfølgende skulle opleve et år med så mange restriktioner, smittefare, pressemøder, hjælpepakker, minkaflivninger osv. osv.

Bestyrelsesmøder og kommunikation. Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2020, heraf et som telefon/mail-møde og et som virtuelt møde. For at holde kontakt i bestyrelsen på trods af restriktioner, så har formanden i løbet af året, til bestyrelsen, udsendt 20 ugebreve med opdateringer. Desuden er der sendt et utal af mails mellem bestyrelsesmedlemmerne, for at holde hinanden opdateret. Der er udsendt/uddelt 3 nyhedsbreve til foreningens medlemmer. Derudover har der været opdateret meddelelser til foreningens medlemmer på hjemmesiden (Agdrupparken.dk) og på Face Book (Agdrupparkens interne gruppe)

Regnskab er vedhæftet Kassereren kan oplyse at der er et pænt overskud, som I kan se ud af regnskabet. Dette gør, at vi kan spare op til vores forhåbentlig nye klubhus.

Kontingent, fællesforsikring, vandopkrævning bliver betalt til tiden af mange, tak for det.

Men der er stadig nogle som skal have både 1. og 2. rykker, dette giver extra arbejde, og er heller ikke fair over for dem, der betaler til tiden. 

Arrangementer. Vi var heldige at kunne afholde en aften med fællesspisning, da der var mulighed for at kunne samle max 50 personer. En rigtig festlig aften. Maden blev bestilt hos Slettens køkken. Det har også været muligt at holde Hyggeren åben rigtig mange fredage. Der er blevet bagt et utal af vafler og spist rigtig mange hotdogs. Herudover blev der serveret øl, vand, kaffe og is. Vejret var så godt, at det var muligt at sidde udenfor. Der har været afholdt en havevandring som blev afsluttet med kaffe og kage ved klubhuset. Øvrige arrangementer er blevet aflyst: Standerhejsning, Sct. Hans-bål, fællesspisninger, Forårsmarked. Høstmarked, Præmiefest og Standerstrygning.

Arbejdsdage. Der er afholdt 2 arbejdsdage, en i april og en i august. Med et samlingspåbud om max 20 personer, delte vi arbejdsdagene og arbejdsholdene op i formiddagshold og eftermiddagshold, hvilket for øvrigt viste sig at være en rigtig god ordning, som formentlig vil blive videreført efter ”Coronatid”. På første arbejdsdag blev Laden, Hyggeren og køkkenet gjort grundigt rent for at være klar til de kommende konfirmationer, men disse blev jo aflyst/udsat. Øvrige arbejdsopgaver var oprensning af bække, høste tidsler og brændenælder i det fredede område, vejarbejde, maling af bænkesæt, oprydning/savning af brænde, opsætning af fodboldmål, oprydning m.m. på Susåvej 18, samt andre småopgaver. Første arbejdsdag blev afsluttet med smørrebrød til alle, men hver for sig. Med den arbejdsglæde og gode humør alle møder op med, så er arbejdsdagene en fornøjelse at deltage i. Stor tak til alle jer der møder op.

Salg af kolonihavehuse. Der har i årets løb været godt gang i salg af kolonihavehuse. 20 haver har skiftet lejer i året, der er gået. Vi trænger rigtig meget til at få mulighed for, at kunne lave nogle arrangementer, så vi kan få hilst på alle de mange nye folk og få jer budt velkommen i fællesskabet. I øjeblikket er der kun 4 kolonihavehuse til salg. Der har været en del interesserede købere fra andre kommuner, som ønsker at få en kolonihave i Agdrupparken. Men disse må vi afvise, da det et ufravigeligt krav, at man har fast bopælsadresse i Brønderslev kommune, og at det er den lejer, der står på lejekontrakten, der skal være bruger af haven.

Fryseservice og fællestoilettet. Det har været problematisk at holde åbent på fællestoilettet på grund af de skrappe påbud, der har været på grund af pandemien. Vi har løst det således, at medlemmer, som bruger toilettet, er ansvarlig for rengøring, og skal medbringe eget toiletpapir og håndklæde. Bestyrelsen sikrer at der er rengøringsmidler, sæbe, handsker og håndsprit. Anvendelsen af fryseservicen er klaret ved, at der kun må anvendes de udleverede rene dunke. Desuden er der hængelås på døren, nøgler udleveres kun til foreningens medlemmer.

Hæk syn og havekonkurrence. Bestyrelsen har foretaget 3 hæk syn i løbet af sommeren, samt nogle opfølgningssyn, da der er givet påtaler. Havekonkurrencen var i stor fare for at blive aflyst på grund af restriktionerne, men det lykkedes alligevel at gennemføre i sensommeren, og det resulterede i en ærespræmie og en 1. præmie fra Kolonihaveforbundet, 2 præmier fra Vendsyssel kreds og konsulentens præmie. Det er fint, at der er havelejere, som ønsker at være med i havekonkurrence, men det er vigtigt, at understrege, at der heldigvis skal være plads til alle typer af haver.

TAK Der skal lyde ros og tak til alle jer, som på forskellig måde er med til at holde veje, haver og grønne områder i så velholdt stand. Og en stor tak til alle jer, der trofast møder op til arbejdsdage og arrangementer og tager initiativer til, at vi fortsat må have en god kolonihaveforening.

Vendsyssel Kreds. Det lykkedes ikke at afholde repræsentantskabsmøde, som planlagt i april på grund af restriktionerne. Den 1. juli stoppede vores kredsformand Kaj Johan Hansen pludselig som formand, da han havde solgt sin kolonihave. Det var ikke muligt på det tidspunkt at afholde repræsentantskabsmøde, derfor trådte næstformanden Søren Frandsen til som formand. I oktober lykkedes det at afholde repræsentantskabsmøde, Hvor Søren Frandsen blev valgt til formand. Jeg (Birte) blev genvalgt til kasserer, desuden blev Jytte Vestergaard valgt til bestyrelsen (for øvrige foreninger i kredsen, er det haveforeningens formand der repræsenterer den enkelte haveforening, men da Agdrupparkens formand er kasserer, får vi et ekstra bestyrelsesmedlem) Øvrige fra Agdrupparken blev valgt: Suppleant til bestyrelsen: Lise Alex Clausen. Revisorsuppleant: Knud Andreasen

Til slut ønskes I alle en rigtig god sommersæson.

Mange ting vil måske fortsat være lukket, aflyst eller udsat.

Men foråret og sommeren er ikke aflyst.

Kolonihavesæsonen er ikke aflyst.

Havearbejdet er ikke aflyst.

Hækklipning er ikke hverken udsat eller aflyst 

Hæk syn er ikke aflyst

Godt naboskab er ikke aflyst

MEN Generalforsamlingen er foreløbig udsat indtil forsamlingsrestriktionerne tillader det.

På bestyrelsens vegne

Birte Nielsen