Generalforsamling 2020

                             Kolonihaveforeningen Agdrupparken

Generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 29. februar 2020

 1. Velkomst

Birte bød velkommen til de 36 deltagere. Heraf var 27 stemmeberettigede.

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Bjørn Møiniche Kristensen blev valgt til dirigent, Jytte Vestergaard til referent og Juhl Jørgensen, Frank Dolberg og Doris Christensen til stemmetællere

Generalforsamling blev konstateret lovlig og rettidig indkaldt

Rettelse til dagsordenen: Punktet om Bygningsudvalgets beretning flyttes til punkt 14 og Eventuelt bliver punkt 15.

Ekstra punkt 13A: Juhl Jørgensen udtræder i utide som vurderingsmand, så der skal vælges en ny for 1 år.

Dagsorden med ændringer blev godkendt

 • Formandens beretning

Formandens skriftlige beretning kan læses på Agdrupparkens hjemmeside. Beretningen blev bl.a. suppleret med oplysning om haver, som er blevet solgt og velkomst til nye haveejere, haver som stadig er til salg og lidt om Kredsens tut til Fjordbyen og Egholm, hvor der deltog 19 fra Agdrupparken. Der blev fortalt om status på vand, fibernet, dræn og elinstallationer.

Beretningen blev godkendt.

 • Fremlæggelse af regnskab for 2019

Kasserer Knud Andreasen fremlagde regnskabet, som efterfølgende blev godkendt.

Note fra revisionen: ”Vandanlæg er anskaffet i 2017 til en samlet kostpris på 406510,13 kr. Det er besluttet at afskrive anlægget med 10% af kostprisen om året svarende til 40651 kr. om året til og med 2026”

Regnskabet blev godkendt.

Der var spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at betale kontingent over PBS. Svaret var, at det er en funktion, som foreningen ikke har tænkt sig at tage i anvendelse pga. høje gebyrer. MobilePay har en ny løsning på bedding.

 • Bygningsudvalgets beretning.

Generalforsamlingen godkendte at punktet flyttes til punkt 14.

 • Indkomne forslag.

Der er ingen forslag ud over bestyrelsens, som er punkt 6A.

 1. Justering af Ordensregler.

§ 2.2 og § 2.4 ændringer blev godkendt

§ 5, stk. 1-7 udgår og erstattes af Kolonihaveforbundets ”Standardvilkår for leje af en havelod under kolonihaveforbundet” §10, stk. 1-6.

Desuden blev bestyrelsens forslag om tilføjelse godkendt:

§ 5.7 Foreningens bestyrelse har ret til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis lejeren udfører kriminelle handlinger på foreningens område.

§ 5.8 Foreningens bestyrelse er berettiget til at opkræve et administrativt gebyr på 500 kr. såfremt en opsigelse kan annulleres efter lejers udførelse af et påbud.

§ 8 udgår

§ 12 Frist for betaling af vand ændres til 1. november. Godkendt

 • Godkendelse af budget for 2020. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Budget og uændret kontingent blev godkendt.

Ønske fra fremmødte om at nedgrave armering i græsset på Lilleåvej for at lette vedligeholdelsen, som vejens beboere selv udfører.

 • Valg af formand for 2 år. Birte Nielsen er på valg, modtager genvalg.

Birte Nielsen blev genvalgt

 • Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.  Jytte Vestergaard er på valg, modtager genvalg.

Jytte Vestergaard blev genvalgt

 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Jørgen Mogensen og Jørn Dahl Sørensen er på valg.

Jørgen Mogensen og Jørn Dahl Sørensen blev begge genvalgt. Skriftlig afstemning gav 23 stemmer til Jørgen Mogensen, som dermed er 1. suppleant.

 1. Valg af revisor for 2 år. Jes Møller Christensen er på valg, modtager genvalg.

Jes Møller Christensen blev genvalgt

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.  Frank Dolberg og Juhl Jørgensen er på valg og modtager genvalg.

Frank Dolberg og Juhl Jørgensen blev begge genvalgt.

 1. Valg af 1 vurderingsformand for 2 år. Jørgen Studsgaard blev i 2019 valgt som formand for 1 år og modtager genvalg.

Jørgen Studsgaard blev genvalgt

13A. Valg af 1 vurderingsmand for 1 år.  Juhl Jørgensen er på valg og modtager ikke genvalg.

         Frank Dolberg blev valgt.

 1. Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalg for 1 år. Begge er villige til genvalg.

Bjørn Møiniche Kristensen og Bent Bertelsen blev valgt. Afstemning gav 17 stemmer til Bjørn, som dermed er 1. suppleant.

 1. Byggeudvalgets beretning

Jes Møller Christensen fra Byggeudvalget orienterede om det arbejde, som er gået forud for de foreløbige planer om et nyt klubhus. Der er afholdt mange møder med både politikere og embedsmænd fra kommunen. Han viste PowerPoint af Arkitektfirmaet Signaturas fine tegninger og fortalte om de tanker, der ligger bag.

Vi har 4 pladser til Kredsens Repræsentantskabsmøde d. 27. april 2020 i Dronninglund ud over Birte, som allerede har en plads i egenskab af kasserer for Kredsen. Bestyrelsen modtager gerne tilkendegivelser fra de, som har lyst til at deltage. Giv gerne besked til Birte. Knud Andreasen og Jytte Vestergaard deltager.

Medlemmer af vurderingsudvalget skal deltage i kursus mindst hvert 2. år. Næste kursus er i maj. Nærmere dato følger.

Tre fra bestyrelsen har tilmeldt sig jurakursus.

Tilbud fra Jan Rasmussen til alle haveejere om at låne hans minitraktor med vogn.

Spørgsmål angående vurderinger blev besvaret af Jes Møller Christensen, som orienterede om principperne for vurderinger. Vurderingsprisen er den pris, som huset højst må handles for og vurderingerne er ens for hele landet. Hvis reglerne ikke følges, kan forbundet diktere at andre i Kredsen foretager vurderinger mod betaling. Fibernet: Hvis over halvdelen af haveejerne er interesserede, vil Stofa gerne afholde infomøde. Det tror vi ikke bliver aktuelt. Mange har allerede fundet andre løsninger f.eks. mobildata + Chromecast.

          

Kolonihaveforeningen Agdrupparken
Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 29. februar kl. 13,00 i Bibliotekets sal på P.N. Jensens Plads
DAGSORDEN:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 3. Beretning
  • Godkendelse af formandens/bestyrelsens beretning (skriftlig beretning er vedhæftet og kan ses på hjemmesiden)
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2019
  • Godkendelse af regnskabet.
 5. Bygningsudvalgets beretning
 6. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

A. Justering af Ordensregler. (vedhæftet fil med ændringer markeret med rødt)

 1. Godkendelse af budget for 2020. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 2. Valg af formand for 2 år. Birte Nielsen er på valg, modtager genvalg.
 3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Jytte Vestergaard er på valg, modtager genvalg.
 4. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Jørgen Mogensen og Jørn Dahl Sørensen er på valg. Jørgen modtager genvalg
 5. Valg af revisor for 2 år. Jes Møller Christensen er på valg. Modtager genvalg
 6. Valg af 2 revisorsuppleanter. Suppleanter er Frank og Juhl. Juhl. Begge er villige til genvalg
 7. Valg af vurderingsformand for 2 år, Jørgen Studsgaard blev i 2019 valgt som formand for 1 år. Modtager genvalg
 8. Valg af 2 suppleanter for vurderingsudvalg for 1 år. Suppleanter er Bjørn og Frank. Begge er villige til genvalg
  .
 9. Eventuelt