Forsikring

Se Agdrupparkens ordensregler § 6  Forsikring

Det er et krav, at kolonihavehuset skal have mindst en brandforsikring med miljørigtig oprydningspligt.

Nogle har en dyr forsikring og har måske interesse i at være med i foreningens fællesforsikring, som vi har fået tilbudt i 2017. Der er nu tilmeldt halvdelen af foreningens medlemmer. Der vil være opsamling af nye tilmeldte hvert kvartal. Kontakt bestyrelsen, såfremt du ønsker at være med.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Forsikrede haver Forsikrede er H/F Agdrupparken og de tilmeldte medlemmer.

APRIL 2020

Husene er op til 50 kvm plus garage overdækkede terrasser, skure, andre overdækninger og lignende.

Forsikringen dækker: Brand incl el-skade og grundejeransvar for følgende huse: 103,104,105,110,113,114,115,116,117,120,121,123,124,125,127,128,136, 139,302,305,306,307,308,310,311,312,313,315,317,319,321,329,401,402, 404,406,421,423,425

Forsikringen dækker:

Brand, incl-el-skade og grundejeransvar, Bygningskasko, privat indbo op til 300.000 kr. pr hus for følgende huse: 103,104,105,110,113,114,115,116,117,120,121,123,124,125,127,128,136, 139,302,305,306,307,308,310,311,313,315,317,319,321,401,402,404,406, 421,423,425

Når kasko dækning er valgt er forsikringen udvidet til også at dække indbrudstyveri i Police Bygningsforsikring fortsætter på næste side ->

Police – Bygningsforsikring Alm Brand FORSIKRING A/S

Erhverv-Mægler Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 48 40 almbrand.dk

Dato 9. marts 2020

Side

Kundenr. 9665 2032 85

Policenr. 129 017 260

E-mail maegler.service @almbrand.dk

G1601-TT202003090109346367-G_109346857Job476-P1-7601ERHM9667128986

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47 Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 1457 11 / Alm. Brand LeasingA/S CVR-nr. 17 70 25 72

2 af 3

Police Bygningsforsikring fortsat fra forrige side

redskabsskure eller lignende, såfremt disse er aflåst. Indboforsikringen dækker udover brand, vand og tyveri også kortslutningsskader på det private indbo, ud fra afskrivningstabellen på Alm. Brands private betingelser FP 1409, afsnit 2 punkt 2.5.4.3.2 og 2.5.4.3.3. I tilfælde af brandskade skal Din Forsikringsmægler kontaktes før udbetalingen må finde sted.

Regulering af præmie Forsikringsåret er opdelt i 4 deklarationsperioder. Snarest muligt og senest 1 måned efter deklarationsperiodens udløb den 01.04., 01.07., 01.10. og 01.01. oplyser forsikringstageren skriftligt til Alm Brand om ændringer af de forsikrede huse og dækningsomfang.

Ændringer af de forsikrede huse og dækningsomfang i en deklarationsperiode reguleres pr. deklarationsperiodens udløb.

Særlige forhold der gælder for Ålandsvej 11, 9700 Brønderslev

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tilbud om fællesforsikring.
Kolonihaveforeningen har fået nedenstående tilbud om Fællesforsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo. Der er forskellige priser, alt efter den maksimale bebyggelsesprocent. Nedenfor er angivet priser ved den maksimale bebyggelsesprocent på 50 m2
Kolonihaveforbundet tilbyder i samarbejde med Alm. Brand forsikring, en række privatforsikringer. Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at ca. halvdelen af foreningens medlemmer tilslutter sig fællesforsikringen. Det er haveforeningen, der selv må sikre sig korrekt dokumentation for tilmelding hos medlemmerne. Det er ligeledes en betingelse, at alle tilmeldte vælger den samme type forsikring. Man kan ikke have huse i samme forening med forskellig dækning eller differentieret indbosum.
Police og opkrævning sendes fra Alm. Brand til Forbundet, som opkræver haveforeningen. Foreningen skal selv opkræve præmien hos de enkelte medlemmer. For at undgå øget administration kan det være en fordel at opkræve denne sammen med havelejen.
Brand, el-skade og grundejeransvar
Prisen på brand, el-skade og grundejeransvar afhænger af haveforeningens maksimale bebyggelsesprocent på ”hovedhuset” – altså uden andre skure, havestuer, carporte mv. (Andre skure, havestuer, carporte mv. er dog dækket af forsikringen på samme måde som huset.) Det er altså ikke nødvendigt at opgive målene på de enkelte huse, da det er foreningens maksimale bebyggelsesprocent (og ikke størrelsen på de enkelte huse), som prisen beregnes ud fra.
Årlig præmie pr. havelod (både nyttehaver/daghaver og overnatningshaver) – Op til 50 kvm 265 kr.. pr. år –
Denne forsikring dækker den direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer) for både ”hovedhus”, andre skure, havestuer, carporte og lignende. Medlemmer kan ikke forvente at få dækket de kvm, der evt. måtte overskride den maksimale bebyggelsesprocent i haveforeningen. Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i forbindelse med skader. Forsikringen dækker endvidere hus- og grundejeransvar – altså ansvar for uheld og ulykker (personskade og tingskade) mv., som sker inden for de enkelte havelodder.
Bygningskasko
Prisen på bygningskasko afhænger af haveforeningens maksimale bebyggelsesprocent på ”hovedhuset” – altså uden andre skure, havestuer, carporte mv. (Andre skure, havestuer, carporte mv. er dog dækket af forsikringen på samme måde som huset.) Det er altså ikke nødvendigt at opgive målene på de enkelte huse, da det er foreningens maksimale bebyggelsesprocent (og ikke størrelsen på de enkelte huse), som prisen beregnes ud fra.
Årlig præmie pr. havelod (både nyttehaver/daghaver og overnatningshaver) – Op til 50 kvm 525 kr. pr. år – Bygningskaskoforsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med: – Stormskade (Definition på storm er en vindstyrke 17,2 m pr sekund) – Sky- og tøbrud – Udstrømning af væsker – Frostsprængning (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning) – Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære) – Pludselige skader på bygning – Tyveri og hærværk Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder der en selvrisiko ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå på 7.000 kroner.
Indboforsikring:
Prisen på indboforsikringen afhænger af den dækningssum, som foreningen vælger. Bemærk, at når der vælges en dækningssum, så gælder den for alle tilmeldte huse i foreningen.
Op til 75.000 kr. 175 kr. pr. år pr. hus Op til 150.000 kr. 230 kr. pr. år pr. hus Op til 300.000 kr. 305 kr. pr. år pr. hus (priser i 2017)
Indboforsikringen dækker skader på indbo i forbindelse med: – Brandskader – Stormskader – Sky- og tøbrudskader – Udstrømning af væsker – Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synligt tegn på indbrud. Dvs. indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke. – Kortslutning af privat indbo, jf. særskilte betingelser
Priseksempel
Foreningens maksimale bebyggelsesprocent 50 kvm Foreningens ønske til indbodækning 300.000 kr.
Årlig pris pr. hus ca. 1200 kr. pr. år (Kun brandforsikring: ca. 265 kr.)

som indbetales på konto nr. 9070.  1625244230 (der udsendes opkrævning ca. 1. april)

vores policenummer i Almindelig brand er 129017260

Ønsker du policen tilsendt så kontakt formanden på tlf 40557531