Referat fra bestyrelsesmøder i Agdrupparken

lørdag 6. maj og onsdag 10. maj 2017

1. Godkendelse af sidste referat. Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
a. Afsked med Jens og velkomst til Jytte, samt ny konstituering.
Dorthe er ny næstformand og Jytte er sekretær

3. Siden sidst. Herunder Opfølgning på
b. Standerhejsning, ca. 80 deltagere. Næste år må vi hellere kalkulere med rundstykker m.m. til 90 personer
c. Arbejdsweekend, pænt fremmøde. Mange opgaver blev løst. Jens Jakob og Svend går videre med skuret på tirsdag. Bestyrelsen håber at Jens Jakob og Svend vil fortsætte til det er helt færdigt.
d. Repræsentantskabsmødet. Kaj, Jens, Dorthe, Jytte og Birte deltog. Dorthe blev valgt ind i kredsens vurderingsudvalg og Jytte blev valgt til suppleant til kredsbestyrelsen.
e. Fælles forsikring. Der kræves ikke længere 50% deltagelse. Birte har bedt om endelig tilkendegivelse fra de interesserede.
f. Vandrenoveringen er stort set færdig og de fleste regninger betalt. Kaj kontakter VVS firmaet angående de sidste mangler: 2 stophaner. 1 på hjørnet af Lilleåvej og 1 på Gudenåvej skal afkortes. 3 låg skal udskiftes. Vi skriver i bladet, at det fremover er haveejernes eget ansvar at sikre og erstatte lågene. Udslippet af vand er nu stoppet. Vi ved ikke, hvor det løb ud! Vandtilslutningen er ikke i færdigt på Kongeåvej 12 og 25, samt Susåvej 22.
g. Vejarbejdet, lappe huller i asfalt, skilte, m.m. Jorddynger skal jævnes ud og tromle skal fjernes. Entreprenøren har indhentet tilbud på asfaltering efter opgravning på cykelstien. NCC kan gøre det for ca. 4500 kr.
Vi ønsker skilte opsat med Max. 3500 kg., men hverken politi eller kommune har endnu givet svar på, hvem der har myndigheden. Vi udskyder skiltningen, indtil vi har fået en afklaring på renovationsordning, da vi arbejder videre med modellen om fælles affaldsplads, betalt af de, som tilsluttes ordningen. Ordningen skal gælde både grønt- og husholdningsaffald. Bestyrelsen indkalder til møde for nuværende brugere af renovation ordning samt Sølvkjær.
h. Træfældning, møde med Peder Gregersen den 21. april. Peder giver tilsagn om udtynding, men ikke fældning af store træer. ”Når man selv har valgt at erhverve en have ved skov, skal man ikke bagefter komme og forlange skoven fjernet” er et af hans udsagn. Peder sørger for at fjerne de store grene, som hænger ind over haveejernes grunde.
i. Salg af haver. Nr. 117 solgt. Kongeåvej nr. 2, nr. 10 og nr. 12 er til salg
j. Ansvarsområder: Justeret.
k. Legepladsredskaber, vi må beslutte hvad vi gør med eftersyn af legeredskaber, tør vi undlade kontrol?
Kaj og Jens tager sig af reparationer inden eftersyn. Tages op igen på næste møde.
l. Fondsansøgninger. Elisabeth er i gang med at skrive ansøgning til SE-fonden. Desuden er filmklippet fra standerhejsningen sat i gang, samme filmklip bruges til ansøgning til Jem og Fix-fonden og SE fonden.
Alex Transport har sponsoreret 3000 kr. til foreningen. Pengene sættes på en separat konto (Hensættelseskonto) til senere brug i.f.m. renovering af laden.
m. Vurderingskursus den 28. maj kl. 8,30 – 15,30 i Frederikshavn.
Dorthe deltager, som medlem af Kredsens vurderingsudvalg. Birte spørger Kai, og Jytte spørger Bo og Alan.

4. Økonomi
a) Lånet er nu i hus. Til efterretning
b) Økonomistatus og Opfølgning af budgettet. Entreprenøren har ca. 5-6.000,- kr. til gode.
Kassebeholdning: ca. 62.000 kr. inkl. sponsoratet på 3000 kr. Aktivitetskonto: ca. 10.600 kr. Opfølgning af budget og forbrug indtil 1. maj er gennemgået.
c) Indkøb af opvaskemaskine til Ladens køkken. Det blev alligevel en brugt industriopvaskemaskine, da det koster ca. 6.000 kr. + moms at få installeret vandrensesystemet så det blev i alt 17.500 kr. incl. installation. Den er klar til konfirmationen den 30. april 2017
Kaj kontakter HDC Storkøkken, Hjørring vedrørende endelig afregning.

5. Kommende arrangementer:
a) Åbne haver. Færdiggørelse af arrangementet. Det er foreløbig annonceret som reklameindslag i Brønderslev radio og i Oplandsavisen. Der er indkøbt materialer til vaffelbagning og kaffebrygning.

6. Henvendelser fra medlemmer
(Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde) Der er en ansøgning om byggetilladelse til skur
Opsætning af skur kan ikke godkendes, med mindre afstanden til hæk/skel mod vejen er 2,5 m.
Godkendelse af tilbygning er udskudt. Vi træffer afgørelse snarest. Etablering af havedam er godkendt.

7. Kalenderen, herunder fastlæggelse af
a) mødedatoer for bestyrelse. Næste møde bliver lørdag 3. juni kl. 10.
b) Arrangementer (præmiefest, kræmmermarked spis sammen, banko, kursus m.m.) Der er flere, som mener, at kræmmermarkedet skal afholdes tidligere, da det er koldt i oktober og havesæsonen er slut på det tidspunkt.
20. maj: Hækeftersyn
28. maj: Vurderingskursus
9. juni: Spis sammen og børneaktiviteter. Vi laver bl.a. heks til Sankt Hans bålet
23. juni: Sankt Hans fest
21. juli: Spis sammen aften. Hvis vejret arter sig, griller vi.
11. august: Præmiefest
25. august: Banko i hyggeren
26.-27. august: Arbejdsweekend
16.-17. september: Kræmmermarked
2. december: Juletræet tændes og vi adventshygger
8. Indhold i Agdrupposten Hvad ønsker bestyrelsen med i bladet? Hvilke temaer?
9. Eventuelt

Anonym klage angående parkerede biler og trailere i kanten af stiområdet samt henkastning af hækaffald. Vi kontakter beboerforeningen i Agdrupskoven og evt. også udlejer af rækkehuse i Vestskoven, og opfordrer utilfredse beboere til selv at anmelde til politiet, hvis der er ulovlige parkeringer.

Haveaffaldet ligner mest hækafklip fra bøgehæk. Det findes ikke i vores område!!

I forbindelse med hækeftersyn lørdag d. 20. maj, planter vi de sidste hækplanter mellem Susåvej nr. 18 og 20.

Ref. Jytte