Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag 1. august 2017

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser fra forretningsudvalget ved formanden
Foreningens telefonnummer er 4295 3937
Salg af kolonihavehuse siden sidst: Susåvej nr. 5, 21 og 26 er solgt.
Status vedrørende fællesforsikring
23 haveejere har p.t. tegnet forsikring. Da det er lovpligtigt at have forsikring, vil vi gerne som minimum have oplysning fra alle haveejere om policenr. og selskab.
4. Økonomi/regnskab ved kassereren.
Herunder orientering om udført arbejde på Susåvej 28 og Susåvej 6
Kassebeholdninger d.d. 119.486,- kr. , Aktivitetskonto: 10.000,- kr. og henlæggelser: 15.000,- kr.
5. Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
a. Havekonkurrence
4 haveejere (ud af 6 vurderede) får præmie fra forbund og kreds. Derudover giver Agdrupparken præmier til yderligere 5: Susåvej 11 og 19, Gudenåvej 7 og 10, Kongeåvej 6.
b. Status vedrørende hæk-syn. Der er haver og hække, der trænger til en opsang

Til orientering

c. Status vedrørende Grønne områder samt Susåvej 18 og Kongeåvej 13
I første omgang ordner vi dem i arbejdsweekenden.
Kaj har slået græs ved broen for enden af Susåvej.

d. Salg af haver
Susåvej 21 og Susåvej 5 er solgt. Der er p.t. 6 haver til salg + nr. 118 og 413.

e. Fællesspisningsaften
Fin tilslutning. Ca. 20 fremmødte

f. Udlejning
Går strygende. Evt. prisregulering vil fremgå af næste nr. af Agdrupposten.

g. Hyggeren
Vi vil gerne imødekomme ønsker om at holde Hyggeren åben i weekender. Henvend jer til en i bestyrelsen – er vi i haven, lukker vi gerne op og sender rundt på facebook.

h. Status vedrørende Fondsansøgninger, mere fokus herpå
Til december søger vi endnu en gang om hjertestarter. Dorthe indkalder til møde med Elisabeth angående fondsansøgninger.

i. Legepladsen: beslutning om godkendelse af konsulentkontrol. Hvordan er foreningens forsikring vedr. legepladsen?
Vi opmåler og indkøber til stakit om legepladsen. Opsættes i arbejdsweekenden. Skiltes med at det er på eget ansvar at benytte den.

j. Andet
Susåvej 28: Heine har rykket pil og og repareret vandledning

6 Kommende arrangementer:
a. Præmiefest d. 11.08.: udfærdigelse af endeligt program og opgavefordeling. Hvor meget, må der indkøbes præmier for?
Opgaverne er fordelt

b. Arbejdsweekenden d. 26.08 og 27.08. Alle bedes overveje hvilke opgaver, der skal løses.
Der er allerede mange opgaver på listen

c. Skal der indkøbes værktøj og/eller materialer inden?
Kaj indkøber buskrydder.

d. Fordeling af opgaver til bestyrelsen til weekenden
Opgaverne er fordelt

e. Kræmmermarkedet
Der er udsendt mail til tidligere kræmmere, og mange har allerede tilkendegivet, at de kommer. Vi mangler tovholder til tombola (Elisabeth har efterfølgende meldt sig)

7 Vi har fået henvendelse med tilbud om kunstudstilling/malerier i Laden. Der skal tages beslutning herom
Ja tak, vi ta´r gerne imod.

8 Henvendelser fra medlemmer (Med mindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde)

9 Agdrupposten nr. 3. Forslag til indhold. Udgivelsesdato m.m.
Birte og Jytte kigger på det snarest

10 Eventuelt

11 Næste møde
Tirsdag 5. september kl. 18.30

Ref. Jytte