Generalforsamling 2019

Den 22. februar 2019
Kolonihaveforeningen Agdrupparken
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 2. marts 2019 kl. 13,00 i Bibliotekets sal på P.N. Jensens Plads (2. indkaldelse)

DAGSORDEN:
1. Velkomst

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

3. Formandens beretning
• Godkendelse af formandens beretning (skriftlig beretning er tidligere udsendt og kan ses på hjemmesiden)

4. Fremlæggelse af regnskab for 2018
• Godkendelse af regnskabet.

5. Indkomne forslag.
a. Justering af Vedtægter og Ordensregler. (vedhæftet)
b. Bestyrelsen har vedtaget, at Ladens tag renoveres og stiller derfor forslag om:
1. Renovering af hele Ladens tag i 2019. Tilbudspris: 135.000 kr.
eller
2. Etapevis renovering af Ladens tag, begyndende med nordsiden i 2019. Tilbudspris: 70.000 kr. og renovering af sydsiden i 2020

3. Nyt forslag er indkommet:
Beslutninger om foreningens bygninger er vigtige.
Vi foreslår derfor, at der nedsættes et bygningsudvalg der undersøger hvilke muligheder der er for fælles-bygningernes fremtid.
Som forslagsstillere deltager vi gerne i et sådant udvalg sammen med medlemmer fra bestyrelsen.

6. Godkendelse af budget for 2019. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

7. Valg af kasserer, vælges for 2 år. Knud Andreasen, blev valgt i 2018 for 1 år, modtager genvalg.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år. Inger Marie Mogensen og Lise Alex Clausen er på valg modtager genvalg. (begge blev valgt som suppleanter i 2018, og er indtrådt i bestyrelsen),

9. Valg af 2 suppleanter, vælges for 1 år.

10. Valg af revisor. Jørn Dahl Sørensen blev valgt i 2017 for 2 år. Ønsker ikke genvalg.

11. Valg af 2 revisorsuppleanter, vælges for 1 år.

12. Valg af 1 vurderingsformand, vælges for 1 år. Jens Jakob Mogensen blev valgt i 2018 for 2 år, men er udtrådt.

13. Valg af 2 vurderingsmænd, vælges for 2 år, Juhl Jørgensen og Jørgen Studsgaard blev valgt i 2017. Begge modtager genvalg

14. Valg af 2 suppleanter for vurderingsudvalg, vælges for 1 år.

15. Eventuelt

Den 30. januar 2019

Kolonihaveforeningen Agdrupparken

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 2. marts 2019 kl. 13,00 i Bibliotekets sal på P.N. Jensens Plads

DAGSORDEN:
1. Velkomst

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

3. Formandens beretning • Godkendelse af formandens beretning (skriftlig beretning er vedhæftet og kan ses på hjemmesiden)

4. Fremlæggelse af regnskab for 2018 • Godkendelse af regnskabet.

5. Indkomne forslag.

a. Justering af Ordensregler.

b. Bestyrelsen har vedtaget, at Ladens tag skal renoveres og stiller derfor forslag om:

1. Renovering af hele Ladens tag i 2019. Tilbudspris: 135.000 kr. eller

2. Etapevis renovering af Ladens tag, begyndende med nordsiden i 2019. Tilbudspris: 70.000 kr. og renovering af sydsiden i 2020

(Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse)

6. Godkendelse af budget for 2019. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

7. Valg af kasserer, vælges for 2 år. XXXXX  blev valgt i 2018 for 1 år, modtager genvalg.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år. XXX og  XXX er på valg modtager genvalg. (begge blev valgt som suppleanter i 2018, og er indtrådt i bestyrelsen), 9. Valg af 2 suppleanter, vælges for 1 år.

10. Valg af revisor .XXX  blev valgt i 2017 for 2 år. Ønsker ikke genvalg.

11. Valg af 2 revisorsuppleanter, vælges for 1 år.

12. Valg af 1 vurderingsformand, vælges for 1 år. XXX  blev valgt i 2018 for 2 år, men er udtrådt.

13. Valg af 2 vurderingsmænd, vælges for 2 år, XXX og XXX  blev valgt i 2017. Begge modtager genvalg

14. Valg af 2 suppleanter for vurderingsudvalg, vælges for 1 år.

Skriftlig beretning til generalforsamling 2019

På generalforsamlingen i 2018 blev X og X blev valgt som suppleanter, de er efterfølgende begge indtrådt i bestyrelsen efter at X og X har valgt at udtræde af bestyrelsen. Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder (et af møderne som et langt weekendmøde), samt enkelte mindre møder I skrivende stund er der 6 kolonihavehuse til salg, og foreningen har 2 tomme grunde til salg. Der er i 2018 11 haver, som har fået ny lejer. Velkommen til alle nye medlemmer. Desværre har vi i året 2018 mistet 3 af vores medlemmer på grund af dødsfald.

Årets arrangementer:

Forårsmessen For at gøre Foreningen synlig i befolkningen deltog Agdrupparken i Forårsmessen i Brønderslevhallen. Det blev til mange samtaler om alle de glæder der er ved at have en kolonihave i Agdrupparken.

Stafet for Livet Der er desværre flere, også i vores forening, der kæmper med sygdommen kræft og flere er døde af den forfærdelige sygdom, derfor valgte bestyrelsen, at vi skulle deltage i Stafet for livet. Det blev ikke blot en indsamling til Kræftens bekæmpelse, men i høj grad også en stor oplevelse og et godt socialt fællesskab for mange af vores medlemmer. Der blev på Agdrupparkens hold løbet/gået 442 km og indsamlet 4050 kr. Der er allerede nu mulighed for tilmeldelse til Agdrupparkens hold til Stafet for livet den 15.-16. juni 2019, hvor vi håber mange af Agdrupparkens medlemmer med pårørende vil deltage.

Sankt Hans aften blev et tilløbsstykke med en overvældende tilslutning, hvilket bl.a. skyldtes, at der i 2018 ikke var bål på Vildmosemuseet, og det planlagte bål i Rhododendronparken blev aflyst.

Arbejdsdage. Der er vist aldrig tidligere løst så mange forskelligartede opgaver på arbejdsdage, som der i år er udført på de 2 arbejdsweekender i 2018. Det har især drejet sig om oprydning både ude og inde. Tak for den store indsats alle I fremmødte udførte.

Agdrupparken i TV Nu er Agdrupparken også kommet på TV. Det var en spændende oplevelse, at TV NORD FRITID sidste sommer henvendte sig for at lave Tv-optagelser i Agdrupparken. Det blev til ca. halvanden times udsendelse fra 3 forskellige haver, Kongeåvej 6, Kongeåvej 1 og Gudenåvej 8. Vi fik mange rosende ord, og det har bevirket, at vi har fået henvendelser om nye udsendelser herfra i 2019. Der er lavet aftale om optagelser fra 4 haver flere gange henover sommeren. Første optagelse i de 4 haver bliver i midten af april. Havekonkurrence 11 haver deltog sidste år i havekonkurrencen. Foreningen har mulighed for at vinde præmier fra både Kolonihaveforbundet og fra Vendsyssel Kreds. Desuden kan Agdrupparken også tildele præmier. Man skal have været medlem et år, for at kunne få præmie for sin have.  Præmierne blev overrakt ved årets Præmiefest, som var en festlig aften med 65-70 deltagere. Efter en lækker middag, blev der danset til 5-mands orkester.

Havevandring Der har været afholdt Banko en aften. En sommeraften var der arrangeret en havevandring, hvor en flok havde taget mod indbydelsen og var med på en vandretur rundt i det meste af haveområdet.

Kræmmermarked. Der har været afholdt kræmmermarked med god deltagelse af kræmmere, og lørdagen var der rigtig mange gæster, søndag var lidt stille. Det kan mærkes, at der efterhånden er rigtig mange kræmmermarkeder rundt om, og hver uge hele sommeren igennem er der kræmmermarked i midtbyen. Derfor er bestyrelsen gået i tænkeboks og tænker i nye baner. Den foreløbige plan er, at arrangere høstmarked i august, hvor alle havelejere vil få mulighed at sælge afgrøder (herom mere på hjemmesiden)

Kursus X fra Gudenåvej 8, og X fra Gudenåvej 6 var instruktører på et lærerigt og spændende Køkkenhavekursus. Her blev der både fortalt om dyrkning af diverse køkkenurter og bær, samt vist forskelligt grej til brug i køkkenhaven.

Standerstrygning. Sæsonens sidste arrangement var Standerstrygningsfesten, hvor foreningen var vært ved en frokost i Klubhuset.

Foreningens haver. Der er rigtig mange velpassede og flotte haver i Agdrupparken, men desværre er der haver som er misligholdt og/eller rodet. Det er ikke rart at være nabo til en have, hvor skvalderkålen og andet ukrudt får lov at brede sig ikke blot i egen have, men også ind i hækken og dermed naboens have. Enkelte tager ikke påtaler om misligholdelse alvorligt. Det vil være ærgerligt for alle, hvis vi bliver nødsaget til at tage Vedtægternes § 8, stk. 2 i brug (vedrørende konsulentbesøg og betaling for vedligeholdelse). Der har i 2018 været færre påtaler vedrørende for høje hække og ukrudt i hækken. Det er bestyrelsens håb, at det må blive endnu bedre i 2019

Agdrupposten. Bestyrelsen har vurderet, at tiden er løbet fra det trykte medie: Agdrupposten. Derfor er det besluttet, at fremover offentliggøres der via Hjemmesiden, på opslagstavlen.

Forsikringer Der er kommet nye regler om brandforsikring, se Havebladet fra december 2018. For at sikre, at vi efterlever forbundets bestemmelser, skal vi hvert år, senest ved sæsonstart, have en kopi af sidste kvittering af jeres brandforsikring. Dette gælder ikke medlemmer, som har fællesforsikring.

Vendsyssel Kreds og Kolonihaveforbundet Agdrupparken var i 2018 vært for Repræsentantskabsmødet i Vendsyssel Kreds, og til et Vurderingskursus for Kredsen. Der har også været afholdt Kreds-bestyrelsesmøde i Klubhuset. I 2019 er kontingentet til Kolonihaveforbundet steget med 50 kr. pr. have, hvilket heldigvis kan indeholdes i Agdrupparkens kontingent. Der vil fremover skulle betales 100 kr. til Kolonihaveforbundet for hver vurdering, dvs. at en vurdering fremover koster 600 kr.

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORSLAG TIL JUSTEREDE ORDENSREGLER:

Ordensregler for Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Agdrupparkens adresse er Ålandsvej 11. Foreningens officielle adresse er altid formandens adresse.

§ 1. Medlemmer. § 1.1. Medlemmet skal have fast bopæl og lovlig bopæl i Brønderslev kommune og være tilmeldt folkeregisteret samme sted. Medlemmet skal omgående meddele formanden eller kassereren om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse. Opsigelsen træder i kraft 14 dage efter opsigelse. Ved sådanne opsigelser/ ophævelser forholdes der som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægt § 3.

§ 1.2. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til en hver tid gældende lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet. § 1.3. Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet Ingen lejer kan fremleje eller udlåne sin havelod eller dele deraf, uden bestyrelsens godkendelse/ samtykke. Helårsbeboelse i haverne er forbudt.

§ 2. Haveområdet 2.1. Overnatning må kun ske i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober og uden for dette tidsrum kun kortvarige perioder, weekends o. lign.

§ 2.2. Al unødvendig kørsel på selskabets område er forbudt. Højeste hastighed er 15 km/t for alle trafikanter. Der må maks. Parkere 1 bil ved hver parcel. Trailere skal holde på trailerparkeringen.

§ 2.3. Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejene, bag haverne, på bålpladsen, eller omkringliggende arealer.

§ 2.4. I haverne må der ikke holdes kaniner, bier, duer, høns. Hunde, der medtages, skal føres i snor og efterladenskaber skal fjernes af ejeren. Hunde må overnatte og opholde sig sammen med ejeren i haven. Der må dog gerne holdes stuefugle.

§ 2.5. Benyttelse af musikanlæg og lignende må kun ske på en sådan måde, at det ikke generer andre lejere.

§ 2.6.Brug af vaske og opvaskemaskiner er forbudt. Bilvask er tillige forbudt.

§ 2.7. Afbrænding af haveaffald er forbudt. Der må gerne brændes tørt brænde i bålfad.

§ 2.8. Hækkene skal klippes mindst 2 gange om året, første gang inden 1. juli. Højden på hækken må ikke overstige 170 cm. Hækkene skal holdes rene for ukrudt og ”fremmede” planter. Der skal overalt anvendes samme hække. Hækaffald og haveaffald må ikke anbringes på bålpladsen, eller i området bag hækken. Plankeværk, stakit og lignende må ikke opføres. § 2.9. Skulle ondartede sygdomme angribe lejeres have eller hæk, skal det meddeles til bestyrelsen så en konsulent e.v.t. kan bekæmpe sygdommen. Dette vil ske for lejerens regning.

§ 2.10 Der må ikke anlægges vandbassiner, dog må der efter godkendelse af bestyrelsen anlægges mindre havedamme. § 3. Lejeafgift og betalingsbetingelser. § 3.1. Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdatoen til den følgende hverdag. Terminerne for indbetaling er første hverdag i januar og første hverdag i juli. § 3.2. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på p.t. 100 kr.

§ 3.3. Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig, kan der forholdes som angivet i nærværende vedtægt § 5. §3.4. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelser er at tinglyse pantstiftende.

§ 4 Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. § 4.1. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling. § 4.4. Medlemmet er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig til at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i Kolonihaveforbundets hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. nærværende vedtægt § 5.

§ 5. Opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Forningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale:

§ 5.1.Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat. Det er dog en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af angivne frist.

§ 5.2. Såfremt medlemmet overlader brugen af haveloddet til en anden og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer. Ethvert medlem er ansvarlig for hvem han giver adgang til sin have, det være sig familie eller besøgende. Enhver færden og skade, som forårsages af sådanne personer, betragtes som forårsaget af medlemmet selv.

§ 5.3. Såfremt noget medlem/bruger gør sig skyldig i tyveri, vold eller anden utilbørlig handling overfor et andet medlem/bruger eller dennes have, medfører det øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet.

§ 5.3. Såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

§ 5.4. Ved overtrædelse af § 5.2. og § 5.3 skal bestyrelsen give skriftligt påkrav om, at misligholdelsen skal bringes til ophør inden 14 dage fra påkravets fremkomst samt angive, at såfremt misligholdelsen ikke ophører inden ovennævnte frist, vil medlemmet blive opsagt uden yderligere varsel, skriftligt, som anbefalet, eller personlig afleveret. § 5.5. Har medlemmet ikke inden 3 måneder efter opsigelse/ ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelser herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse og de vilkår overtagelsen skal ske på. Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt.

§ 5.6. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig til at svare foreningen leje og andre ydelser haveloddet vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig til at vedligeholde haven i samme periode.

§ 6 Forsikring: Det enkelte medlem skal have sin bebyggelse/hus forsikret, med mindst en brandforsikring med miljørigtig oprydningspligt. Herunder også asbestforurening o.l. Ved bygningsbrand skal de udbrændte bygningsdele repareres/genopføres på samme sokkel, placeret på havearealet som anført i de kommunale bestemmelser. ” Almindelige bestemmelser for kolonihaver.” Forudsat forannævnte er opfyldt, kan havelejeren få erstatning udbetalt for øvrige skader.

§ 7. Pligtarbejde/Fællesarbejde. 8.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del til midten af vejen uden for egen have ren. 8.2. Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde, fællesarbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet.

§ 8. Klubhuset. 8.1. Overskuddet fra klubhuset anvendes til diverse arrangementer og vedligeholdelser i kolonihaveforeningen.

§ 9. Bygningsregler for kolonihavehusene. § 9.1. Husene skal opføres således, at de ikke skæmmer området og være sammenbygget, placeret på havens bagerste del, eller som anvist af kommunens parkforvaltning. Endvidere skal bebyggelsen altid opføres efter Brønderslev kommunes lokalplan for området. Ved overtrædelser af disse bestemmelser, kan det overtrådte kræves lovliggjort og eventuelt ulovlig opført byggeri fjernet. Sker det ikke kan der blive tale om opsigelse Jvf. nærværende vedtægt § 5.

§ 9.2. Kolonihavernes huse skal opføres således at de ikke skæmmer området, endvidere skal bebyggelsen udføres efter de forskrifter der er fastlagt af Brønderslev kommune samt lokalplanen for området.
§ 9.3. Kolonihavehusene må kun bygges i en etage uden kælder, dog er der tilladelse til frugtkælder på max. 2 m2. Tagrygningen må højst være 3,5 m. over terræn jf. lokalplanen stk. 1878-01 § 7.3. Brug af gamle asbest eternitplader er strengt forbudt.

§ 9.4. Den samlede bebyggelse må ikke overstige 50 m2. Dog er 50 cm udhæng ikke medregnet i bebyggelsen jf. lokalplanen. 1878-01. § 7.1. Drivhuse på max 10m2 er ikke medregnet i bebyggelsen. Udestuer og redskabsrum er medregnet i den samlede bebyggelse på max. 50 m2.

§ 9.5. Kolonihavehus der er totalskadet ved brand eller lignende, skal opføres på eksisterende sokkel, efter de regler der var gældende på opførelsens tidspunkt.

§ 9.6. Kolonihavehusene skal placeres på havelodderne, som angivet i skitser fra Brønderslev kommune.

§ 9.7. Ved tilbygning eller om forandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen, med en skitse eller en tegning af det der ønskes forandret. Herefter beslutter bestyrelsen om der kan gives en godkendelse, og en kopi af denne sendes retur til lejeren. Intet byggeri må påbegyndes før der forlægger en skriftlig tilladelse og ved afslutning skal byggeriet godkendes af bestyrelsen. En byggetilladelse er gyldig i 2 år.

§ 9.8. Ingen bebyggelse må opføres nærmere end 2.5 m fra skel. Drivhuse skal være mindst 1 m fra skel.

§ 9.9 Der kan ansøges særskilt om, at få en dispensation om at øge det bebyggede areal, så det maksimum er et hus på 50 m² (se § 9.4) samt overdækket terrasse på 10 m², et drivhus på 10 m² og et legehus på 5 m². Men afstandene i lokalplanens § 7 skal være overholdt:

§ 10 Regler for afløb i Agdrupparken
§ 10.1. I de opførte fritidshuse må der installeres et tørkloset på hver havelod. Latrinen må ikke bortskaffes ved nedgravning på egen havelod.

§ 10.2.Såfremt der kan opnås tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser (kommunen) kan spildevand fra køkken og håndvask (men ikke fra toilet) afledes til nedsivningsanlæg på egen havelod. Tilladelsen til etablering af nedsivningsanlæg for spildevand fra køkken og håndvaske kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis det måtte vise sig ønskeligt af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, hvis kloakering gør anden afledning mulig eller hvis hensynet til miljøbeskyttelse i øvrigt gør det ønskelig. Afløbsanlæg under enhver form må kun udføres efter forud indhentet godkendelse hos myndighederne i hvert enkelt tilfælde.

§ 10.2 Området er ikke kloakeret og der er heller ikke for nuværende planer om at kloakere området. Det betyder, at den enkelte ejer selv er ansvarlig for bortskaffelse af eventuelt spildevand. I det åbne land vælger man jo typisk at nedsive spildevandet eller udlede det til vandløb via et biologisk minirenseanlæg. Der er ingen af disse løsninger, der ville kunne accepteres i kolonihaveområdet. Nedsivning vil formentlig også være udelukket pga. den høje grundvandsstand. Umiddelbart er kun etablering af samletank en løsning. De findes i mange størrelser, men til dette formål vil man nok vælge en tank på 3-5 m3. Størrelsen skal jo afpasses med forbruget, idet tanken skal tømmes når den er fuld. En for lille tank medfører mange tømninger. Uanset hvilken løsning man ønsker, så kræver det tilladelse fra kommunen. En spildevandsløsning skal udføres af en autoriseret kloakmester. Han/hun vil også kunne være behjælpelig med valg og dimensionering af løsning samt stå for ansøgning til kommunen.

§ 11 Brændeovn § 11.1 Inden opførelse af skorsten og installering af brændeovn skal der indsendes skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen godkender installationen gives skriftlig tilladelse. Derefter kontaktes skorstensfejeren for at få vejledning vedrørende installation og godkendelse.

§11.2 Inden brændeovnen tages i brug, skal der til bestyrelsen afleveres prøvningsattest og godkendelse fra skorstensfejeren. Prøvningsattesten opbevares sammen med lejekontrakten. Der skal hvert år, efter skorstensfejning afleveres kopi af skorstensfejerens attest til bestyrelsen. Der må kun fyres med rent og tørt brænde.

§ 12. Tekniske installationer. Elinstallation § 12.1. Ved elinstallation skal den enkelte haveejer selv kontakte sin elinstallatør, som derefter kontakter forsyningsselskabet (SE). Haveselskabet er uden indflydelse, dog skal elinstallationen udføres med jordkabel jvf. Lokalplanen § 6.1.

Gasinstallation § 12.2. Såfremt der benyttes flaskegas, skal installationen udføres med godkendte slanger jvf. gældende lovgivning for området. Vandforsyning § 12.3. Vandforsyning der e.v.t. føres til drivhus eller hus, skal udføres i godkendte slanger eller rør, samt tilkoblinger der er godkendt til formålet. § 12.4. Det er enhver haveejers pligt at sørge for at vandforsyningen er tæt så vandudslip undgås, Den enkelte havelejer åbner og lukker selv for vandet i målerbrønden og er selv ansvarlig for evt. tømning af vandinstallationer i egen have og hus i vinterhalvåret. Samt sikring af, at låget på brønden ikke opstemmes på grund af for høj grundvandsstand. Vandforbruget aflæses efter 1. oktober, Opkrævning udsendes pr. mail, eller oplyses ved henvendelse, og betales senest 1. 30. november. Ved manglende betaling vil vandtilførslen til haven blive stoppet. Lukning og åbning sker af vvs firma på havelejerens regning.

Foreslås vedtaget på generalforsamlingen 2019

Referat af ordinær generalforsamling d. 10. marts 2018

i Kolonihaveforeningen Agdrupparken

DAGSORDEN:

 1. Velkomst

48 medlemmer var mødt op. Heraf 33 stemmeberettigede. Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Kaj Hansen fra Kredsen blev valgt til ordstyrer og Jytte Vestergaard til referent. Stemmetællere blev Jes Møller Christensen, Juhl Jørgensen og Mads Bodilsen.

 1. Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning (skriftlig beretning kan ses på hjemmesiden

Godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2017
 • Godkendelse af regnskabet.

Godkendt. Er vedhæftet eller kan ses på hjemmesiden

Spørgsmål fra medlemmer til underskud på aktivitetskontoen, forklares med store udgifter til gulvrenovation i laden samt indkøb af ny brændeovn.

Spørgsmål til Honorarer, hvor der er en udgift på 10.500. Svar: For at synliggøre, at bestyrelsesmedlemmerne for formandens og kasserens vedkommende honoreres med fuld kontingent og resten af bestyrelsen med ½ kontingent, er bestyrelsens kontingentindbetaling med i den samlede indtægt for kontingentbetaling. Derefter optræder, det beløb som eftergives, i udgiftsposten ”Honorarer”

 1. Indkomne forslag.
 2. Bestyrelsen foreslår ændring af § 11, stk. 2 Vedtægterne ”Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. for at blive valgt til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.”

Ændres til: ”Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. for at blive valgt til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov. ”

Ændringsforslaget bortfalder, da generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig pga. for få fremmødte.

 1. Justering af Ordensregler. (vedhæftet fil med ændringer markeret med rødt, kursiv og fed)
 • 2.8. Vedtaget med 18 stemmer mod 13: Fremover skal hækkene klippes mindst 2 gange om året. Første gang senest d. 1. juli.
 • 9.4. Pga. af nye regler med mulighed for udvidet bebyggelse, fjernes teksten ”Overdækket terrasse” og ”og redskabsskur” fra denne paragraf. Af samme årsag tilføjes § 9.9. ”Der kan ansøges særskilt om at få dispensation om at øge det bebyggede areal, så der maksimum er et hus på 50 m2 (se §9.4) samt overdækket terrasse på 10 m2, et drivhus på 10 m2 og et legehus på 5 m2.

Afstandene i lokalplanens §7 skal altid være overholdt.

Definition på overdækket terrasse er at mindst 1 side, skal være åben.

Definition på legehus er det samme som redskabsskur. Højst 1,80 m. i højden

 

 • 12.4 Tilføjelsen ”samt sikring af, at låget på brønden ikke opstemmes på grund af for høj grundvandsstand”.

Dette punkt gav anledning til megen diskussion. Konklusion: det er haveejeres ansvar, at låget altid er plads, da faren for frostsprængning af vandur og –rør om vinteren ellers er til stede. Her er haveejer erstatningspligtig.

Hvis vanduret af andre årsager går itu, henhører det under haveforeningen. 

Punktet blev vedtaget med 29 stemmer.

Jes møller Christensen, Gudenåvej 27 tilbød at stille 50×50 cm fliser til rådighed, til at holde låget på plads.

 1. Godkendelse af budget for 2018. Samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Uændret kontingent vedtaget. Fejl i sammentællingen i posten Administration, blev rettet. Beløbet i posten Honorarer nedsættes, da bestyrelsen ikke blev udvidet. Spørgsmål til posten Vand og veje, forklares med udgifter til vejfyld efter den omfattende opgravning ved vandrenovering.

 1. Valg af formand og kasserer Birte Nielsen er på valg, modtager genvalg. Kaj Johansen er ikke på valg, men ønsker, af helbredsmæssige grunde, at fratræde. Knud Andreasen opstiller til kasserer

Birte Nielsen valgt til formand for 2 år. Knud Andreasen valgt til kasserer for 1 år. (Kaj Johansen er gået i utide pga. helbredsmæssige grunde)

 1. Valg af 1 (3) bestyrelsesmedlemmer Jytte Vestergaard er på valg (indtrådt som suppleant), modtager genvalg. Desuden opstiller Inger Marie Mogensen til bestyrelsen.

Jytte Vestergaard valgt for 2 år. Inge Marie Mogensen trak sig.

 1. Valg af 2 suppleanter.

Inger Marie Mogensen valgt til 1. suppleant og Lise Alex Clausen valgt til 2. suppleant. Begge for 1 år.

 1. Valg af revisor. Inger Marie Mogensen og Jørn Dahl Sørensen blev valgt i 2017 valgt for 2 år.

Jes Møller Christensen valgt for 2 år i stedet for Inger Marie, da hun blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Juhl Jørgensen og Bjørn Møiniche Kristensen valgt for 1 år.

 1. Valg af 1 vurderingsformand, Jens Jakob Mogensen er i 2017 valgt som formand for 1 år. Modtager genvalg

Jens Jakob Mogensen valgt for 2 år.

 1. Valg af 1 vurderingsmand (vælges for 1 år)

Juhl Jørgensen valgt for 1 år.

 1. Valg af 2 suppleanter for vurderingsudvalg.

Jens Andersen valgt til 1. suppleant og Kaj Johansen valgt til 2. suppleant, begge for 1 år.

 1. Eventuelt

Opfordring fra medlemmer om at vi bliver bedre til at soignere hække og haver for et bedre helhedsindtryk.

Positive tilkendegivelser angående affaldssortering. Stort ønske om container til hækafklip umiddelbart inden 1. klipning senest d. 1. juli. Juhl Jørgensen har indhentet pris hos Holst.  600 kr. for tømning efter 1 weekend.

Efterspørgsel efter container til alm. haveaffald.

Opfordring til at sætte postkasse eller lign. op. Information om at der kan ske nytegning til forsikring hvert kvartal. Info om kommende affaldshåndtering. Opfordring til at deltage i ”Stafet for livet” samt Forårsmessen i hallen.

 

 

Dirigent: Kaj Hansen                                                                                          Referent: Jytte Vestergaard

Formand: Birte Nielsen