Bestyrelsesmøde den 31. maj 2021

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 31. maj 2021

Mødt var: Birte Nielsen, Inger Marie Mogensen, Knud Andreasen, Lise Alex Clausen, Jørgen Mogensen og Jytte Vestergaard. Referent: Jytte

1) Godkendelse af dagsorden Godkendt

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

3) Meddelelser ved formanden Salg af Kongeåvej 23 er igangsat og Susåvej 5 er solgt til Leif Normann Hansen. Status vedrørende det fortsatte vandspild. Samtlige vandure og brønde er tjekket for uregelmæssigheder. Det viste et enkelt ur, der bevægede sig, samt et andet, som vakte undren. Der har været lukket for vandet Gudenåvej/Kongeåvej en nat. Susåvej efterfølgende nat, og til sidst Lilleåvej. Endnu er udslippet ikke lokaliseret. Der mangler stadig at blive lukket på Gudenåvej – lige numre. Et ødelagt brønddæksel bliver udskiftet og en enkelt hane bliver ligeledes skiftet. Finlandsvej bliver snarest raspet og kanterne skrælles af i løbet af sommeren. Heine kigger på bækken med henblik på oprensning. Der indhentes pris på rensning af drænrør Der er modtaget klage over at flagreglerne ikke overholdes. Opsigelse af havelejer med frist d. 9. juni 2021. Der er fundet en køber.

4) Økonomi/regnskab ved kassereren Gennemgået. Ser fint ud.

5) Meddelelser med videre fra løbende udvalg

a) Aktiviteter: Mødet med nye lejere: 15 nye havelejere mødte op til den orientering, som normalt foregår ved handlen. Pga. Corona blev kun det absolut nødvendige foretaget ved overdragelse.

b) Bygningsudvalget. Afslag på ansøgningen Til Kommunens Bygge- og Anlægspulje. Plan B er sat i gang.

c) Hæk-og havesyn. Der sendes påtaler ud til 10 havelejere med frist på 14 dage for renholdelse af hække. For at få hjælp og vejledning til brug af sanktioner overfor misligholdte hække og haver, har vi haft besøg af Havekonsulenten. Vi har modtaget en redegørelse, som kan bruges overfor de lejere, som ikke magter opgaven.

d) Evaluering af arbejdsdagen den 29. maj: Stort fremmøde. Ale arbejde flittigt og mange opgaver blev løst.

6) Kommende arrangementer.

a) Generalforsamlingen d. 12. juni: Planlægningen er på plads. Der udsendes reminder. Der må ikke serveres mad, så det bliver en øl/vand til deltagerne.

b) Sct. Hans. Corona-situationen gør, at vi ikke afholder arrangementet i år.

c) Fastlæggelse af åbningstider i Hyggeren. Foreløbig holder vi åbent fredage i juli måned fra kl. 17-20. Første gang d. 2. juli. Vi opfordrer til kontant betaling.

d) Datoer for arrangementer i juli måned. Vi planlægger p.t. ikke noget e) Andet: Præmiefest lørdag d. 21. august.

7) Meddelelser med videre fra øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder Intet

8) Henvendelse fra medlemmer (medmindre disse ikke har personsag over sig. Sådanne punkter behandler bestyrelsen på det lukkede møde) Ansøgning om dispensation af overdækket terrasse og lovliggørelse af skur/drivhus.: Sendes retur til havelejer til tilretning.

9) Eventuelt Intet

10) Næste møde Mandag d. 14. juni kl. 19 afholdes konstituerende møde hos Knud